20 oktober 2022

NPB investeert in ledendemocratie

De Nederlandse Politiebond gaat vanaf 2023 jaarlijks een algemene ledenvergadering (ledencongres) houden in plaats van eens in de vier jaar. Dat heeft het ledencongres in Assen op donderdag 13 oktober besloten. Ook stemden de 62 vertegenwoordigers van de NPB-leden in met een geactualiseerde en redactioneel opgefriste versie van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Tijdens het ledencongres in Assen werd ook een nieuw hoofdbestuur gekozen. Dat bestaat sinds 2014 uit drie professionele (bezoldigde) bestuurders die samen het dagelijks bestuur vormen en uit dertien onbezoldigde bestuurders, te weten de afgevaardigden namens de dertien afdelingen van de NPB. Elke afdeling heeft recht op één afgevaardigde in het hoofdbestuur, te kiezen door de leden van de betreffende afdeling.  

Nieuw hoofdbestuur
Er zijn momenteel nog een paar vacatures, maar voorlopig is het nieuwe hoofdbestuur als volgt samengesteld.

Dagelijks bestuur
Jan Struijs (bondsvoorzitter)
Nine Kooiman (bondssecretaris)
Albert Springer (bondspenningmeester)

Onbezoldigde hoofdbestuurders
Bovenste rij:
Ali Yentür (Landelijke Eenheid)
Annemieke Karsten (Noord-Nederland)
Els Megelink (Oost-Nederland)
Johan Houwen (Limburg)
Ferry Jansen (Den Haag)
Cees de Bruijn (Midden-Nederland)

Onderste rij:
Ward Quaghebeur (Amsterdam)
Koen Simmers (Zeeland-West-Brabant)
Herman Dirkmaat (Politieacademie)
Ibrahim Yilgör (Rotterdam)
Soile Parviainen (Bedrijfsvoering)

Vacant:
Noord-Holland en Oost-Brabant

NPB PolitiePost
Een uitgebreid verslag van het NPB-ledencongres in Assen (inclusief alle andere genomen besluiten en het Workshop Festival op de tweede dag) zal te vinden zijn in het digitale bondsblad dat in november verschijnt.

Jaarlijks ledencongres
Tot 2014 vonden de ledencongressen van de NPB eens in de drie jaar plaats en sindsdien eens in de vier jaar. Deze frequentie heeft ertoe geleid dat het machtigste orgaan van de bond de afgelopen dertig jaar (steeds) minder invloedrijk is geworden, zowel als het gaat om de evaluatie van het gevoerde beleid (de resultaten van het vakbondswerk) en het afspreken van verbeteringen en nieuwe plannen en doelen.

Continuïteit en spreiding
NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘Op voorstel van het hoofdbestuur en de afdelingen Limburg en de Politieacademie heeft het ledencongres op 13 oktober gekozen voor een jaarlijks ritme. Dat zorgt voor een duidelijke continuïteit en een grotere garantie dat relevante onderwerpen op tijd de door de leden gewenste aandacht (blijven) krijgen. Het zorgt ook automatisch voor een betere spreiding van onderwerpen door de jaren heen en dus voor meer ‘lucht’ in de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.’

Leden meer invloed
De opzet blijft hetzelfde: de congresgangers zijn officieel gekozen vertegenwoordigers van de rest van de leden en hebben tijdens het congres stemrecht op basis van het aantal leden in hun afdeling. Struijs: ‘De keuze om jaarlijks een landelijke ledenvergadering te houden maakt het toezicht door de leden op het beleid tijdiger, beter te volgen en indien nodig dwingender. Onder de streep wordt de invloed van de leden daardoor geloofwaardiger en aantrekkelijker. Bedenk daarbij ook dat het ledencongres meer bevoegdheden heeft dan de bondsraad en dus – bijvoorbeeld door het indienen van congresvoorstellen – steviger en meer inhoudelijk kan ingrijpen. Dat kan vanaf 2023 dus vaker dan voorheen.’

Toegankelijkheid statuten en HHR
In de afgelopen dertig jaar is er weinig zorg en aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de teksten van de statuten en het huishoudelijk reglement. Na elk ledencongres werden op grond van ingediende congresvoorstellen vaak vrij impulsief veranderingen aangebracht en her en der nieuwe bepalingen geplaatst.

Tijdens het vorige ledencongres in Enschede (2018) constateerde het hoofdbestuur dat deze jarenlange wildgroei de bruikbaarheid van beide documenten had aangetast en daarmee ook hun regulerende en normerende functie binnen de vereniging. Het voorstel om tijd en energie te steken in het herstel van deze functie werd door het ledencongres aangenomen.

Uitnodigend en relevant
Bondssecretaris Nine Kooiman: ‘De voor het ledencongres in 2022 gerealiseerde herziening bestaat uit een ingrijpende redactieslag om de leesbaarheid en duidelijkheid te vergroten in combinatie met inhoudelijke aanvullingen om de geldigheid en volledigheid te optimaliseren. Dat maakt van de statuten en het HHR vanaf 2022 hopelijk meer uitnodigende en relevante informatiebronnen, zowel voor onze leden als voor andere geïnteresseerden in het karakter van de bond en de spelregels die de leden in de loop der jaren samen hebben afgesproken.’

Op het ledencongres in Assen is ook een aantal voorstellen aangenomen die extra wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement vereisen – bovenop de wijzigingen in het kader van de algehele opfrisbeurt. Zodra het eindresultaat door de notaris is goedgekeurd, volgt uiteraard publicatie, onder andere op de NPB-website.

Ereleden
Tijdens het ledencongres in Assen werden maar liefst vier collega’s op grond van hun verdiensten voor de bond tot erelid van de NPB benoemd.

Flip Raad Award
Sinds 2014 kent de NPB een speciale onderscheiding voor een kaderlid dat bij zijn vakbondswerk opvallend veel oog (en hart) heeft getoond voor de mens achter de politiemedewerker – en dus ook voor bijvoorbeeld zijn dierbaren/nabestaanden. Dit keer ging deze Flip Raad Award (genoemd naar een in 2012 te vroeg overleden NPB-erelid) naar Mariëlle Spruijt, kaderlid van de NPB-afdeling Noord-Holland.

Meer over:
Congres