8 maart 2017

NPB dwingt privacy af bij Ziektewet-check

Op aandringen van de NPB heeft de werkgever besloten per direct te stoppen met het bevragen van nieuwe medewerkers over hun ziekteverleden. De vraagstelling stond volgens de NPB-juristen op gespannen voet met de waarborgen in de Wet bescherming persoonsgegevens. De melding dat de bond overwoog de zaak voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens bleek voldoende om het korps tot meer zorgvuldigheid te bewegen.

Een van de wettelijk toegestane vragen aan nieuwe korpsmedewerkers is of ze onder de no-riskpolis van de Ziektewet vallen. Dat is het geval als ze een handicap of chronische ziekte hebben. Wordt zo’n werknemer ziek, dan krijgt de werkgever de verplichte loondoorbetaling op basis van de Ziektewet door het UWV vergoed (Op dat punt loopt hij door het aannemen van een medewerkers ‘met een vlekje’ dus no risk.)

Breed geformuleerde vragen
Het adviesbureau dat deze sociale zekerheidscheck momenteel uitvoert voor de Nationale Politie hanteerde daarbij nogal open, breed geformuleerde vragen. Om die naar eer en geweten te beantwoorden moesten collega’s onvermijdelijk meer prijsgeven over hun medische geschiedenis en uitkeringsverleden dan wettelijk voldoende wordt geacht.

Een stap te ver
Voor alle duidelijkheid: volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag de werkgever in dit geval enkel en alleen vragen of iemand in aanmerking komt voor de no-riskpolis van de Ziektewet, ja of nee. Een meer concrete vraag over bijvoorbeeld welke uitkeringen iemand in het verleden heeft gehad is al een stap te ver.

Privacyreglement
Ook was de NPB niet duidelijk of er wel een gedegen privacyreglement aan de samenwerking met het adviesbureau ten grondslag lag. Het korps meldde dat er een Privacy Impact Assessment was opgesteld, maar liet in het midden of daardoor goed geregeld was hoe lang de gegevens bewaard worden bijvoorbeeld of hoe ze zouden worden overgedragen als een ander adviesbureau de sociale zekerheidscheck ging uitvoeren.

Ander adviesbureau
Deze week maakte de werkgever bekend dat het huidige adviesbureau per direct stopt met het bevragen van nieuwe medewerkers over hun ziekteverleden. Deze klus zal op korte termijn worden overgenomen door een ander bureau.

Het korps heeft de NPB gegarandeerd dat met die nieuwe partner een aanpak zal worden afgesproken die de privacybescherming van nieuwe politiemedewerkers op medisch gebied zorgvuldig respecteert.