5 april 2020

NPB Corona Logboek - 5 april

De ministerraad heeft op vrijdag 3 april ingestemd met een pakket spoedmaatregelen om tijdens de coronacrisis de gezondheid van agenten beter te beschermen en hun inzetbaarheid zoveel mogelijk op peil te houden. Zo kan van hoestende of spugende verdachten voortaan gedwongen wangslijm worden afgenomen om vast te stellen of ze met het coronavirus besmet zijn.

Zaterdag 4 april: minister Grapperhaus stelt zich persoonlijk op de hoogte van de aanwezigheid van burgers in het Amsterdamse Vondelpark.

Ook kan bij het vervoer van verdachten of personen met verward gedrag vanaf nu mondafscherming worden aangebracht, zodat agenten minder kans lopen op opzettelijke besmetting of minder last hebben van de dreiging daarvan. Om dit mogelijk te maken zijn de zogenaamde spuugmaskers officieel toegevoegd aan de uitrusting van de politie.

ME-training
De Regeling mobiele eenheid 2007 schrijft voor dat leden van de Mobiele Eenheid minstens 40 uur per jaar moeten oefenen, anders mogen ze niet worden ingezet. Deze oefeningen waren inmiddels vanwege de coronacrisis opgeschort. Om de inzetbaarheid op peil te houden is nu besloten voor dit jaar af te zien van de trainingsverplichting van minstens 40 uur.

Hondengeleiders
De Regeling politiehonden bepaalt dat een combinatie geleider/politiehond om de twee jaar wordt gekeurd. Bij voldoende resultaat ontvangen deze collega’s een certificaat dat twee jaar en drie maanden geldig is. Deze keuringen zijn met het oog op de coronacrisis opgeschort, waardoor een aantal combinaties op termijn niet meer kan worden ingezet. Om dat te voorkomen wordt de Regeling politiehonden voorzien van de mogelijkheid om in buitengewone omstandigheden de geldigheidsduur van certificaten tijdelijk te verlengen.

Geweldsbeheersing
De politie heeft de toetsen geweldsbeheersing en aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden opgeschort, omdat fysiek contact hierbij onvermijdelijk is. Deze maatregel heeft vooralsnog geen gevolgen voor bevoegdheden en de inzetbaarheid van collega’s, omdat de huidige certificeringen tot en met 31 december 2020 geldig zijn. Gaat de opschorting langere tijd duren, dan kan een toetsingsachterstand ontstaan die voor het einde van 2020 niet meer in te lopen is. Dat zou betekenen dat niet iedereen tijdig kan worden gecertificeerd voor 2021. Mocht dat gebeuren, dan zullen de huidige certificeringen worden verlengd door een tijdelijke aanpassing Regeling toetsing geweldsbeheersing politie (RTGP).

Schietvaardigheid
De halfjaarlijkse schietvaardigheidstoetsen kunnen vooralsnog doorgaan met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Verwacht wordt dat de vuurwapen dragende collega’s voor de deadline van 1 juli hun certificering voor de tweede helft van 2020 kunnen behalen. Dit vaardigheidsbewijs geldt alleen in combinatie met de certificeringen voor geweldsbeheersing en aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden. Voor de tweede helft van 2020 is dit geen probleem, omdat deze andere twee certificeringen tot 31 december geldig zijn.

Mocht de toetsen voor geweldsbeheersing en aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden voor langere tijd worden opgeschort, dan kan daardoor een achterstand ontstaan die voor het einde van 2020 niet meer in te lopen is. De ongewenste gevolgen daarvan voor de geldigheid van de schietvaardigheidsbewijzen is een extra reden om dan over te gaan tot een tijdelijke verlenging van de huidige certificeringen voor geweldsbeheersing en aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden.

Werving en selectie
In overleg met de politievakbonden en het korps is besloten tijdelijk af te wijken van de volgorde van de verplichte onderzoeken in de Regeling aanstellingseisen politie 2002. Die regeling schrijft voor dat in het wervings- en selectieproces het fysiek-motorisch onderzoek voorafgaand aan het psychologisch onderzoek moet plaatsvinden, en de geneeskundige keuring voorafgaand aan het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. Deze volgorde is inmiddels al losgelaten om ervoor te zorgen dat de niet-fysieke elementen van de werving en selectie doorgang kunnen vinden en er geen onnodige vertraging wordt opgelopen. Op korte termijn zal de Regeling aanstellingseisen hierop worden aangepast.

Vergunningen
Het afgeven van jachtakten en wapenvergunningen en het verlenen van vergunningen en legitimatiebewijzen voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is op basis van de RIVM-richtlijnen opgeschort. Het verlengen van de aflopende jachtakten en vergunningen zal tijdelijk gebeuren op basis van de overige gegevens die in deze afwegingen worden betrokken – met name informatie uit de politiesystemen. Dit betekent dat het korps na opheffing van de coronamaatregelen een inhaalslag moet maken in de fysieke contactmomenten met burgers die voor het afgeven van bovengenoemde vergunningen vereist zijn.

POGING TOT SAMENSCHOLEN

Ondanks het uitgevaardigde samenscholingsverbod kwam op zaterdagavond 4 april toch een grote groep mensen bij elkaar op de Arnhemse Rijnkade, langs de rivier. Vijfentwintig overtreders kregen een proces-verbaal; één persoon werd aangehouden voor belediging. Burgemeester Marcouch prees het optreden van de politie en handhavers.

---------------------------

VERGADEREN TIJDENS DE CORONACRISIS 

Ook bij de politie werken tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk ‘vanuit huis’. Soms worden medewerkers echter toch door een leidinggevende opgeroepen om naar het bureau te komen voor werkoverleg, wat heel begrijpelijk tot discussies kan leiden.

Belangrijk om in dit verband te weten is dat in de coronahandleiding voor leidinggevenden uitdrukkelijk staat voorgeschreven dat bijeenkomsten binnen de Nationale Politie voorlopig niet doorgaan. Als onderling overleg toch noodzakelijk wordt geacht, dient dat zoveel mogelijk digitaal te gebeuren. Met andere woorden: het uitroepen van vergaderingen op een politielocatie is alleen geoorloofd als daar een uitzonderlijk dringende noodzaak voor is. Zo niet, dan moet deze vorm van lichamelijke nabijheid worden vermeden.

Ben jij opgeroepen voor een in jouw ogen onnodige vergadering op een bureau - met alle risico's van dien voor het verspreiden van het coronavirus binnen het korps? Laat dat de NPB vooral weten via dit e-mailadres.

Meer over:
Corona Logboek