2 februari 2022

NPB-congres verzet naar oktober 2022

In overleg met de bondsraad heeft het hoofdbestuur van de NPB besloten het ledencongres in 2022 te verzetten naar donderdag 13 en vrijdag 14 oktober. In december moest worden vastgesteld dat het door een samenloop van omstandigheden (OR-verkiezingen, coronabeperkingen) onmogelijk was geworden om op 10 en 11 mei al een voldoende zorgvuldig voorbereide landelijke ledenvergadering te houden.

De huidige hoofdbestuurders en bondsraadsleden is gevraagd hun zittingstermijn met vijf maanden te verlengen tot aan het congres in oktober.

De fysieke locatie van het vierjaarlijkse congres is de Bonte Wever in Assen. Omdat niet te voorspellen is welke coronamaatregelen er dit najaar (nog) van kracht zullen zijn, zal in de zomer (augustus) worden besloten welke vorm de ledenvergadering krijgt: een volledig fysieke bijeenkomst, een hybride-evenement of een bijna geheel digitaal congres.

NPB-koers bepalen
De NPB is een belangenvereniging waarbinnen de leden de dienst uitmaken. De manier waarop dat gebeurt is vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Eens in de vier jaar komen twee dagen lang zo’n 100 vertegenwoordigers van de leden bij elkaar om een nieuw bestuur te benoemen, het doen en laten van de bond sinds het vorige congres te evalueren, indien nodig (organisatorische) verbeteringen af te spreken en de inhoudelijke hoofdlijnen van het toekomstige beleid vast te stellen.

Toezicht op het bestuur
In de tussenliggende jaren houdt een groep van 26 door de leden gekozen vertegenwoordigers (de Bondsraad) toezicht op de uitvoering van het beleid door het hoofdbestuur. Dat bestuur bestaat dan weer uit drie betaalde krachten (het dagelijks bestuur) en dertien onbetaalde krachten – één gekozen hoofdbestuurder namens elke NPB-afdeling (= politie-eenheid). Kortom: op allerlei manieren kunnen ‘de leden’ invloed uitoefenen op de koers van de NPB.

Aanmelden als kandidaat-congresganger
Voel jij er wel wat voor om als vertegenwoordiger van de aangesloten collega’s in jouw NPB-afdeling op het congres aanwezig te zijn en mee te praten – en te stemmen! – over organisatorische verbeteringen en de inhoud van het bondsbeleid voor de komende jaren?

Neem dan vooral eens contact op met de collega’s die jouw NPB-afdeling besturen. Hun namen en e-mailadressen vind je in de NPB-app (alleen toegankelijk voor NPB-leden en -medewerkers).

Meer over:
Vereniging