1 december 2018

Gratificatie bij arbeidsongeschiktheid

Collega’s die vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een WAO- of WIA-uitkering ontvangen moeten er goed op letten dat ze bij een ambtsjubileum het juiste bedrag aan gratificatie krijgen uitbetaald. Uiteraard kunnen ze daarvoor ook de NPB inschakelen.

Politiemedewerkers hebben recht op een extra uitkering als ze 12,5, 25, 40, 45* of 50 jaar in dienst zijn. Het bedrag dat ze dan krijgen wordt gebaseerd op hun normale bezoldiging verhoogd met de vakantie-uitkering. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte politiemedewerkers met een WAO- of WIA-uitkering geldt een speciale regeling. In hun geval moet de gratificatie worden gebaseerd op het inkomen dat ze zouden hebben gehad als ze niet gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid waren geworden.

* Nieuwe afspraak, vastgelegd in de politie-CAO 2018/2020.

Verkeerd basisbedrag
In de praktijk wordt deze laatste regeling echter lang niet altijd toegepast. Naar aanleiding van signalen vanuit de achterban heeft de NPB navraag gedaan bij het korps. Daaruit bleek dat het salarisloket in veel gevallen niet weet dat er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Daardoor kan het gemakkelijk gebeuren dat de hoogte van een gratificatie ten onrechte wordt gebaseerd op het (lagere) inkomen na herplaatsing.

Tijdig aankondigen
De NPB wijst leden met een WAO- of WIA-uitkering erop dat het verstandig is de HR-administratie van tevoren in te lichten over een naderend ambtsjubileum. Op die manier kun je ervoor zorgen dat bij het berekenen van de gratificatie meteen wordt uitgegaan van het juiste (hogere) inkomen.

Heb je de afgelopen tijd een te lage gratificatie ontvangen, neem dan vooral even contact op met de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de NPB. Wellicht lukt het ons nog om een en ander rechtgezet te krijgen.

Belasting
Over de extra gratificatie die gedeeltelijk arbeidsongeschikte collega’s ontvangen, hoeft trouwens maar voor een deel belasting te worden betaald. De NPB heeft daarover enkele procedures bij de Belastingdienst gevoerd en de uitkomst aan het korps voorgelegd. Die heeft vervolgens toegezegd de belastinginhouding aan te passen.

Verrekening met uitkering
Belastingvrije bedragen worden door het UWV sowieso niet met de WAO- of WIA-uitkering verrekend. Over de verrekening van het deel van de gratificatie waarover wel belasting is ingehouden heeft de NPB een procedure bij het UWV gevoerd. De uitkomst daarvan was dat ook over dit deel geen verrekening hoeft plaats te vinden. Krijg je van het UWV toch een verrekeningsbesluit binnen, meld je dan tijdig bij onze afdeling IBB.

Meer over:
Rechtspositie