20 augustus 2017

Benoeming in waargenomen functie

Heb jij voor 1 juli 2017 minstens drie jaar lang ‘tijdelijk’ een andere functie vervuld dan je formele functie? En wil je graag benoemd worden in die andere functie? Dien dan voor vrijdag 1 september een aanvraag in. Je valt dan nog onder het tijdelijke tewerkstelling- of TTW-beleid, dat op sommige punten (bijvoorbeeld de terugwerkende kracht van de inschaling) gunstiger is dan zijn opvolger, de Regeling aanvraag plaatsing andere functie (RAAF).

Voor een plaatsing op grond van het TTW-beleid gelden de volgende voorwaarden.

  • Je hebt voorafgaand aan 1 juli 2017 minstens drie jaar werkzaamheden verricht die afwijken van je vroegere korpsfunctie. Je kunt dat op meerdere manieren onderbouwen, bijvoorbeeld door het overleggen van gespreksverslagen, e-mails, een overzicht van concrete werkzaamheden die je hebt uitgevoerd of een verklaring van je leidinggevende.
  • De door jou verrichte werkzaamheden komen in hoge mate overeen met een andere LFNP-functie uit de inrichting van de Nationale Politie. Dat wil zeggen: die andere functie maakt deel uit van de geplande personeelsopbouw van het korps: het overzicht van de functies die moeten worden vervuld en het aantal beoogde medewerkers per functie.
  • Je functioneren is beoordeeld als voldoende. Aan deze voorwaarde is niet voldaan als op de dag dat je je aanvraag indient al een functioneringstraject is gestart.
  • Je hebt voor vrijdag 1 september 2017 een aanvraag voor benoeming in de waargenomen LFNP-functie ingediend.

Op basis van het TTW-beleid hoef je niet aan de officiële opleidings- en/of ervaringseisen voor de waargenomen functie te voldoen.

Ingangsdatum 1
Verrichte je op 1 juli 2016 al minstens drie jaar afwijkende werkzaamheden en wordt je verzoek ingewilligd? Dan gaat je plaatsing in op 1 juli 2016 – inclusief een eventuele hogere inschaling. Voor de voorliggende periode kan mogelijk een waarnemingstoelage aangevraagd worden.

Ingangsdatum 2
Heb je tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 de periode van drie jaar volgemaakt en wordt je verzoek ingewilligd? Dan gaat je plaatsing van start – inclusief een eventuele hogere inschaling – vanaf de dag dat de termijn van drie jaar bereikt werd. Voor de voorliggende periode kan mogelijk een waarnemingstoelage aangevraagd worden.

NPB-leden kunnen voor overleg en/of een persoonlijk advies contact opnemen met de afdeling Individuele Belangenbehartiging van de NPB. Het rechtstreekse telefoonnummer daarvoor is 085 - 89 00 430. Je kunt ons uiteraard ook een e-mailtje sturen.

 

En hoe zit het vanaf 1 juli 2017 met de mogelijkheden om het langdurig vervullen van een andere functie te laten volgen door een benoeming in die functie? Ook daarover hebben de werkgever en de bonden afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de Regeling aanvraag plaatsing andere functie, kortweg de RAAF.

Voor een benoeming in een andere functie op grond van de RAAF gelden de volgende voorwaarden.

  • Je hebt minstens een jaar na de plaatsingsdatum in je huidige LFNP-functie (in de meeste gevallen is die datum 1 juli 2016) werkzaamheden verricht die passen bij een andere LFNP-functie of een ander werkgebied of aandachtsterrein.
  • Die werkzaamheden zijn niet ‘kennelijk tijdelijk’. Dat is per definitie het geval als het vervullen van een andere functie na de plaatsing in je huidige LFNP-functie twee of meer jaar heeft geduurd.
  • Heeft die periode korter dan twee jaar geduurd, dan moet worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van een ‘kennelijk tijdelijke’ inzet. Als vuistregel kun je aanhouden dat werkzaamheden niet snel het stempel ‘kennelijk tijdelijk’ zullen krijgen als vooraf geen duidelijke afspraken over de tijdsduur zijn gemaakt of als de werkzaamheden na de afgesproken tijdsduur zijn voortgezet. Werkzaamheden waar niets tijdelijks aan is kunnen wat de NPB betreft ook niet als ‘kennelijk tijdelijk’ beschouwd worden, zelfs al zijn er vooraf afspraken over de tijdsduur van de waarneming gemaakt.

Ook voor een aanvraag op basis van de RAAF hoef je niet aan de officiële opleidings- en/of ervaringseisen voor de vervulde andere functie te voldoen. Anders dan in het TTW-beleid is voor een RAAF-aanvraag ook niet vereist dat deze functie door de werkgever is opgenomen in een inrichtings- of organisatieplan. Ook kent de RAAF geen uiterste datum voor het indienen van een benoemingsaanvraag.

Ingangsdatum 3
Bij toewijzing van je verzoek word je in de nieuwe functie geplaatst vanaf de dag waarop je de aanvraag hebt ingediend. Vanaf die dag krijg je ook de hogere schaal, voor zover aan de orde. Voor de voorliggende periode kun je misschien een waarnemingstoelage aanvragen.