1 maart 2018

Noodzaak invoering LFU steeds groter

Steeds meer ontwikkelingen tonen de noodzaak aan voor het invoeren van de Regeling Levensfase-uren (LFU). Het ‘on hold’ laten van de LFU vinden de politiebonden niet langer verstandig. Dat hebben de bonden de werkgever laten weten.

Ze hebben daarbij wel het nadrukkelijke verzoek gedaan om een nieuwe ‘impact analyse’. Die analyse moet duidelijk maken wat er voor nodig is om over te gaan tot invoering van de LFU.

RPU onder druk
Door het verschuiven van de AOW-leeftijd en beperkende belastingwetgeving staat de toekomstbestendigheid van de Regeling Partieel Uittreden (RPU) onder druk. Opnieuw een regeling die onder vuur ligt door kabinetsmaatregelen. Door dit soort ontwikkelingen groeit het belang om een toekomstbestendige regeling binnen de politiesector in het leven te roepen.

Eerdere aanspraken veiligstellen
Een regeling die collega’s de mogelijkheid biedt om gedurende een langere periode extra doorbetaald verlof op te nemen. Een regeling die minder gevoelig is voor politieke willekeur, een vorm van vrije tijd creëert tegen een inkomen en waarmee eerdere aanspraken en verworvenheden worden veiliggesteld door ze om te vormen. Kortom: de LFU zoals vorig jaar voorgelegd aan leden.

Uitstel besluit niet langer verstandig
De LFU ‘on hold’ laten tot na de CAO-onderhandelingen, zoals de politiebonden voor ogen hadden, is niet langer verstandig. Het blijven uitstellen van een besluit hierover brengt het risico met zich mee dat de LFU-regeling op losse schroeven komt te staan. Zolang een definitief besluit tussen werkgever en bonden uitblijft, kan getornd worden aan eerder gemaakte afspraken. Dat hebben wij in het verleden eerder gezien.

Het is onverstandig om - gelet ook op de inzet van de werkgever voor een nieuwe CAO - zo’n risico te willen lopen. Komt deze regeling te vervallen, dan komt daarvoor niets in de plaats. Met lege handen achterblijven is niet in het belang van collega’s. Wel is er tijd nodig voor het daadwerkelijk invoeren van de regeling. De politiebonden hebben de werkgever laten weten een voorkeur te hebben voor 1 januari 2019.

CAO-onderhandelingen
Tegen die tijd zal een nieuwe politie-CAO zijn vastgesteld, waarna de omstandigheden ernaar zijn om de LFU daadwerkelijk in te voeren. Want zoals de bonden eerder stelden, de LFU is op zichzelf een goede regeling. Het biedt alleen geen oplossing voor knelpunten rondom de regeling zoals de scheve leeftijdsopbouw, zware onderbezetting en steeds verder oplopende werkdruk. Dit zijn zaken waar wel degelijk een oplossing voor moet worden gezocht en die zeker aan de orde komen tijdens de op handen zijnde CAO-onderhandelingen. De bonden maken zich er hard voor dat collega’s daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de LFU op het moment dat deze wordt ingevoerd.

Blog Jan Struijs over het opschorten van de LFU (juli 2017)

Meer over:
Rechtspositie