28 maart 2018

Nog veel vragen over ATH/executief-transitie

Tientallen collega’s hebben inmiddels gebruik gemaakt van het digitale NPB-meldpunt voor het delen van ervaringen met en vragen over het overgangsbeleid ATH/executief. In februari kondigde het korps aan dat ze deze afspraak met de bonden uit 2015 eindelijk gaat uitvoeren. Over de aanpak en de praktische gevolgen voor individuele collega’s is helaas nog veel onduidelijk.

In het tijdperk van de regiokorpsen (1993-2012) ontstond binnen de Nederlandse politie een wildgroei van duizenden functies, met allerlei mengvormen van uitvoerende (executieve) en ondersteunende functies (administratief-technisch-huishoudelijk/ATH). De invoering van een nieuw Landelijk Functiegebouw Nationale Politie (LFNP) met slechts 92 functies moest voor een nieuwe start zorgen.

Overstap maken
Tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe situatie werd vastgesteld dat het werk van bepaalde ATH-medewerkers het meest overeenkwam met een LFNP-functie in het domein uitvoering. Op basis van het afgesproken plaatsingsbeleid zouden deze collega’s de overstap mogen maken naar deze ‘executieve’ functie. Praktisch probleem daarbij kon zijn dat ze (nog) niet over executieve kwalificaties beschikten – zoals een diploma voor de basisopleiding – om hun nieuwe LFNP-functie volledig te kunnen uitoefenen.

Opleidingen
Eind 2015 spraken de korpsleiding en de bonden af dat voormalige ATH-medewerkers ook geplaatst mochten worden in een uitvoerende LFNP-functie die ze dan slechts gedeeltelijk konden vervullen. Deze collega’s moesten dan wel zo snel mogelijk volledig inzetbaar worden door het volgen van de benodigde opleiding(en). In de tussentijd zou de werkgever in overleg met de medewerker bekijken welk deel van zijn nieuwe functie hij wel alvast kon uitoefenen op basis van zijn ATH-aanstelling (met of zonder BOA-diploma).

Ruim anderhalf jaar na het versturen van de definitieve plaatsingsbesluiten (medio 2016) liet de werkgever in februari 2018 weten te gaan starten met het uitvoeren van het afgesproken overgangsbeleid ATH/executief. Dat werd ook hoog tijd, want de opgelopen vertraging had bij de betreffende collega’s inmiddels geleid tot veel onzekerheid, stilstand op loopbaangebied en het gevoel dat er willekeur werd toegepast.

Digitaal NPB-meldpunt
Na de bekendmaking op intranet heeft de NPB een digitaal meldpunt geopend. Het doel daarvan is zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de manier waarop de werkgever de beoogde individuele gesprekken over de toepassing van het overgangsbeleid aanpakt.

Op dit meldpunt zijn tot nu toe tientallen reacties binnengekomen, vooral vragen van leden die geen idee hebben hoe de werkgever het overgangsbeleid in hun geval gaat uitleggen. Er zijn collega’s die graag zo snel mogelijk naar de basisopleiding willen om zich daarna verder te kunnen ontwikkelen. Veel collega’s die werken bij de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel) vinden het volgen van de gehele basisopleiding in hun geval niet nodig, maar zouden graag opleidingen krijgen die meer op hun specifieke inzet binnen het korps zijn gericht. Collega’s die in deeltijd werken vragen zich af of ze nu verplicht worden om naar een voltijdsopleiding te gaan.

Inventarisatie
Kortom: er zijn nog veel vragen waarop werkgever de collega’s in een persoonlijk gesprek antwoord moet geven. In een eerste overleg over dit onderwerp hebben de bonden daar ook op aangedrongen bij het korps. De werkgever bleek nog druk bezig met het inventariseren wie wel en niet onder het overgangsbeleid valt. Er zijn bijvoorbeeld veel voormalige ATH-collega’s die al beschikken over het basisdiploma en op basis daarvan dus weer volledig executief aangesteld kunnen worden.

Nieuwe aanstellingsvariant
Op 1 februari 2018 hebben de minister en politiebonden afgesproken een nieuw soort executieve aanstelling in het leven te roepen: de ambtenaar ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzet. Deze aanstelling is bedoeld voor functies in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing en Operationeel Specialismen waarvoor je een zekere opsporingsbevoegdheid nodig hebt, maar eigenlijk geen brede politieopleiding. Collega’s die al in deze functies werkzaam zijn op basis van een ATH-aanstelling (met of zonder BOA-diploma) blijven onder het overgangsbeleid ATH/executief vallen. Ze zullen deze functies dus pas volledig kunnen uitoefenen als ze aan alle aanstellings- en geschiktheidseisen voldoen. Dat zal echter eerder het geval zijn dan voorheen, omdat gezien hun specifieke inzet bijvoorbeeld niet langer een totale basisopleiding vereist is.

Heb jij concrete ervaringen met de uitvoering van het overgangsbeleid ATH/executief? Dan horen wij daarover graag via ons digitale NPB-meldpunt! Zodra we uit het overleg met werkgever meer duidelijkheid kunnen bieden over de aanpak van de gemelde knelpunten (zoals wat te doen met deeltijd en vrijstellingen), dan laten we dat uiteraard zo snel mogelijk weten.

Meer over:
OVW-rechten