8 juni 2021

Nieuw loopbaanperspectief voor surveillanten

De politiebonden hebben met de korpsleiding en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid afspraken gemaakt over een nieuw loopbaanperspectief voor surveillanten. In plaats van de reguliere doorstroomopleiding komt er voor deze collega’s zsm een (korter) kwalificatietraject voor de functie van agent (MBO 3-niveau), zodat ze daarna als politiemedewerker kunnen bijspringen in de basisteams. Het streven is aan het eind van dit jaar pilots van start te laten gaan met Amsterdamse surveillanten.

De afgelopen jaren is veel gezegd en geschreven over het gebrek aan doorstroombeleid voor surveillanten. De vele klachten daarover hebben zelfs geleid tot de oprichting van actiegroep ‘Surveillant aan de kant’ (hierna SADK). In samenwerking met deze collega’s hebben de politiebonden NPB en ACP de afgelopen jaren de nodige successen weten te boeken op het gebied van doorstroomkansen voor surveillanten, maar we waren er nog niet tevreden over.

Kwalificatietraject
Recentelijk hebben het korps en de politiebonden nieuwe afspraken gemaakt om de doorstroom van surveillanten een impuls te geven. De Politieacademie heeft de komende tijd niet voldoende capaciteit om heel veel surveillanten een volledige doorstroomopleiding te geven. Daarom is besloten surveillanten een alternatieve weg te bieden: een zo snel en efficiënt mogelijke opleiding tot agent, waarbij hun ervaring ook meetelt. Bij het opzetten van dit zogenaamde kwalificatietraject blijft de kwaliteit van de opleiding uiteraard het uitgangspunt.

Om deel te kunnen nemen aan het kwalificatietraject dien je

  • Werkzaam te zijn als assistent B binnen de vakgebieden GGP, Beveiliging, I&S of FO;
  • In het bezit te zijn van een N2-politiediploma of een diploma dat daaraan gelijk is gesteld (oude politiediploma’s).
  • In het bezit te zijn van een regulier MBO 3-diploma of een succesvol gemaakte MBO 3-toelatingstest van de NTI;
  • Voldoende te functioneren in de huidige functie (geen disciplinaire onderzoeken, geen onvoldoende beoordeling, behalen RTGP-toetsen);
  • De stabiliteitstoets te halen.

Langjarig project
Alle surveillanten die dat willen EN geschikt zijn bevonden krijgen de gelegenheid om dit traject te starten. Het streven is om daarmee zo snel mogelijk te starten. Omdat het gaat om honderden collega’s zal het een paar jaar duren voordat iedereen aan de beurt is geweest. Na het behalen van het kwalificatietraject wordt de assistent GGP benoemd als medewerker GGP en na drie jaar volgt bij voldoende functioneren benoeming tot generalist. Op langere termijn is ook een traject mogelijk richting de seniorfunctie.

Opleidingsaanbod politiebonden
Het traject is gebaseerd op het nieuwe onderwijs PO21. Van de PA wordt momenteel veel gevraagd. Naast de ontwikkeling van PO21 en het behappen van de extra grote instroom om de uitstroom van de babyboomers op te vangen, nu dus ook een kwalificatietraject N2>N3. De politiebonden hebben de Politieacademie aangeboden om vanuit hun netwerk bij te dragen aan het opleiden van N2-collega’s. De PA en de bonden onderzoeken nu of dit aanbod matcht met de docenten en (praktijk)begeleiding die nodig zijn voor het kwalificatietraject. Het streven is eind 2021 de eerste van drie pilotklassen van start te laten gaan.

Getuigschrift
Het succesvol doorlopen van het kwalificatietraject levert je een getuigschrift op – geen politiediploma, want die mag volgens de wet alleen worden verstrekt na het voltooien van de officiële politieopleiding – en een aanstelling als medewerker GGP (agent). Na drie jaar werken en voldoende functioneren als medewerker GGP (agent) volgt dan een aanstelling in de functie generalist GGP (hoofdagent).

Het getuigschrift biedt net als een politiediploma toegang tot voortgezet politieonderwijs (VPO) passend bij de functies medewerker GGP en generalist GGP. Ben je eenmaal aan de slag als hoofdagent, dan krijg je ook de kans om deel te nemen aan een kwalificatietraject voor een MBO 4-functie. Doorstromen naar een seniorfunctie is echter pas mogelijk nadat je negen jaar ervaring als generalist hebt opgedaan – en uiteraard bij voldoende functioneren.

Pilot Amsterdam
De eerste pilot met drie klassen vindt plaats in de eenheid Amsterdam. Afgesproken is dat de eerste klassen bestaan uit collega’s die al een ruime en meerjarige ervaring hebben in het (operationele) politiewerk en die, mits ze voldoen aan de aanstellingseisen, ‘versneld’ door het traject kunnen. Hiervoor moet zoals gezegd veel georganiseerd worden. Mocht dat niet op tijd lukken zonder de kwaliteit van de opleiding aan te tasten, dan wordt week 5 van 2022 het eerste startmoment.

Meer duidelijkheid
Binnen de eenheid Amsterdam worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarin geïnteresseerde surveillanten uitleg krijgen over het kwalificatietraject, de selectie-eisen en het plaatsingsproces. Aansluitend aan de pilot krijgen ook de N2-collega’s die werkzaam zijn in andere eenheden de kans om deel te nemen. Ook aan hen zal zo snel mogelijk duidelijkheid worden geboden over wanneer ze van start kunnen.

Doorstroom N3>N4
Surveillanten zijn niet de enige collega’s die behoefte hebben aan doorstroom. Ook voor bijvoorbeeld de zittende generalisten met een basispolitie op MBO 3-niveau wordt tot op het hoogste niveau overlegd en gezocht naar (extra) mogelijkheden om hun doorstroom te bevorderen – zoals afgesproken in de politie-cao 2018/2020. Uiteraard informeren we ook deze groepen zo spoedig als mogelijk.

Vragen en andere reacties
We begrijpen heel goed dat bovenstaande informatie vragen kan oproepen. Die willen Paul Lathouwers (NPB) en Ramon Meijerink (ACP) graag persoonlijk beantwoorden Ook zijn we natuurlijk benieuwd naar jullie mening over deze afspraken. Stuur ons dus vooral jullie vragen en andere reacties via surveillantaandekant@politiebond.nl.

Meer over:
Loopbaanbeleid