23 juli 2020

Inventarisatie gewenste modaliteiten 2021

In de zomermaanden vindt binnen politieteams de inventarisatie plaats van gewenste werktijdenmodaliteiten voor het volgend jaar. Artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) schrijft voor dat een arbeidstijdenmodaliteit jaarlijks voor 1 oktober aangevraagd moet worden. Om onnodig werk te voorkomen hebben de werkgever en de bonden afgesproken dat dit in de praktijk alleen geldt voor nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken. Wil jij je modaliteit ongewijzigd een jaar voortzetten, dan hoef je daarvoor dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Mogelijkheden bespreken
Dat wil niet zeggen dat eenmaal toegekende modaliteiten automatisch worden voortgezet. Op basis van de huidige regelgeving bekijken leidinggevenden jaarlijks in hoeverre de aangevraagde en al eerder toegekende modaliteiten (opnieuw) toegekend kunnen worden zonder de slagvaardigheid van de teams te belemmeren. Wil een leidinggevende een modaliteit niet ongewijzigd voortzetten of een aangevraagde modaliteit niet toekennen? Dan is hij verplicht dat voorgenomen besluit te bespreken met de betreffende medewerker. Leidt dat gesprek niet tot een uitkomst waar beide partijen mee kunnen leven, dan moet de oplossing worden gezocht door de modaliteitenverdeling in teamverband te bespreken.

Adviescommissie
Biedt het gesprek met de medewerker en het team geen uitkomst en blijft de leidinggevende bij zijn voorgenomen besluit om een lopende of aangevraagde modaliteit af te wijzen? Dan moet hij daarover eerst nog advies inwinnen bij de adviescommissie werktijdenmodaliteiten, bestaande uit deskundigen namens de werkgever en namens de bonden.

Beleidsregel modaliteiten
De NPB heeft inmiddels verschillende signalen van leden ontvangen dat leidinggevenden in gesprek zijn gegaan over de modaliteiten voor 2021. Net als afgelopen jaren blijkt ook nu weer dat de kennis over de afspraken in de Beleidsregel modaliteiten niet altijd paraat is. Zo wordt bijvoorbeeld door leidinggevenden gesteld dat er slechts 1 modaliteit aangevraagd mag worden. Ook schiet het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende en het oplossingsgerichte teamgesprek er meer dan eens bij in. Het voornemen van een afwijzing wordt regelmatig niet voorgelegd aan de commissie werktijdenmodaliteiten.

Het beoogde doel van de procedurele afspraken is een zorgvuldige afweging van de belangen van individuele medewerkers – het mogelijk maken van een betere afstemming van werk- en privéverplichtingen door een werkweekpatroon ‘op maat’ – en het zwaarwegende dienstbelang van slagvaardige teams.

Wordt bij de beoordeling van jouw modaliteitsaanvraag de beleidsregel niet nageleefd? Wijs in eerste instantie vooral je leidinggevende daar dan op. Dat kan al genoeg zijn om het verschil maken. Helpt dat niet dan staat de NPB je graag bij voor advies.

Meer over:
Rechtspositie