25 november 2018

Wel of niet LFU? Overleg met de NPB!

Was jij op 1 juli van dit jaar (2018) tussen de 46 en 54 jaar oud? Dan mag je zelf beslissen of je vanaf 1 juli volgend jaar (2019) gaat meedoen aan het nieuwe verlofsparen op basis van de Regeling levensfase-uren (LFU). Als NPB-lid ben je uiteraard verzekerd van deskundig advies over wat in jouw geval de beste keuze is. Gewoon even bellen, mailen of NPB-appen! Je kunt ook wachten op de LFU-infobijeenkomsten die we begin 2019 samen met de andere politiebonden gaan houden.

Let op: laat je voor 1 april 2019 niets van je horen, dan kom je automatisch onder de LFU te vallen.

KLIK HIER voor het antwoord op de (nu al) veelgestelde vragen hieronder.

 • Ik wil mijn inkomen zoveel mogelijk intact laten. Waar doe ik goed aan?
 • Ik hecht erg veel aan vrije tijd en minder kunnen werken als ik wat ouder word. Waar doe ik goed aan?
 • Ik weet niet of ik ooit gebruik ga maken van de RPU, maar moet nu wel een keuze maken. Waar doe ik goed aan?
 • Hoe wordt het startbudget berekend?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van het huidige stelsel?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van meedoen aan de Regeling Levensfase-uren?

Meer over de LFU
Het doel van de LFU is politiemensen vanaf het begin van hun loopbaan extra mogelijkheden te geven om naar eigen behoefte volledig doorbetaald verlof op te nemen. Een behoefte die uiteraard per levensfase per persoon verschillend kan zijn. De basisopbouw van de extra verlofuren is 53,8 uur voor elk dienstjaar (uitgaande van een 36-urige werkweek).

In de nieuwe politie-CAO 2018/2020 is afgesproken dat ook de huidige overwerkvergoeding in de vorm van vrije tijd zal worden omgezet in een opbouw van extra LFU-tegoed. Een andere CAO-afspraak is de invoering van een sociaal maximum op inzetgebied. Mocht zo’n regeling er komen, dan zullen overschrijdingen door de werkgever ook bestraft worden met extra LFU-opbouw voor de gedupeerde medewerkers.

Behoefte aan extra verlof
Het idee is dat politiemensen hun persoonlijke LFU-tegoed kunnen aanspreken als ze behoefte hebben aan extra tijd voor zorgtaken, studie of een sabbatical of aan een periode van minder werken of volledig verlof voorafgaand aan het pensioen. Het fiscaal toegestane opbouwmaximum is vijftig weken verlof (= 1.800 verlofuren). Voor alle duidelijkheid: uit je opgebouwde voorraad kun je in de loop van je werkzame leven natuurlijk meerdere keren extra verlof uit opnemen en daarna weer uren bijsparen.

Waardevast
Bijzonder aspect van de nieuwe regeling is de afspraak dat een toegekend levensfase-uur ook altijd een levensfase-uur blijft. Met andere woorden: ook als jouw uurloon in de loop der jaren stijgt (door CAO-loonsverhogingen of door een bevordering) blijft het opgebouwde LFU-tegoed wat betreft het aantal uren hetzelfde. Neem je dan zo’n uur op, dan is dat dus meer waard (= voor de werkgever duurder) dan het bij de aanvankelijke toekenning was.

Samenballing
In ruil voor de basisopbouw van 53,8 levensfase-uren per jaar komen vier bestaande rechtspositionele voorzieningen te vervallen.

 • De opbouw van leeftijdsdagen voor senioren
 • De mogelijkheid van deeltijdpensioen (RPU) vanaf 55 of 58 jaar (tien respectievelijk dertig procent minder uren werken tegen vijftig procent doorbetaling)
 • De algemene levenslooptoelage (0,75 procent van het pensioengevend salaris) en
 • De toelage bezwarende functie (1,8 procent van het pensioengevend salaris).

Deze regelingen waren allemaal bedoeld om het opbouwen van extra verlof mogelijk te maken; de laatste twee door het inleggen van geld in een levensloopfonds. Je zou dus kunnen zeggen dat ze worden gestroomlijnd tot één regeling met in wezen hetzelfde doel, voor zover nog haalbaar binnen de veranderde wettelijke mogelijkheden op vroegpensioengebied.

Waardeneutraal
Volgens afspraak zal de vervanging van de genoemde vier regelingen door de Regeling LFU 'waardeneutraal’ verlopen. Dat wil zeggen: op het moment van invoering is de totale waarde van de nieuwe regeling net zo groot als de totale waarde van de af te schaffen voorzieningen. Om te realiseren is het huidige gebruik van de RPU omgeslagen naar een portie levensfase-uren per dienstjaar voor alle collega’s. Dat laatste is ook gebeurd met de bestaande rechten op leeftijdsdagen, de algemene levensloopbijdrage en de toelage bezwarende functie. Dat ging niet zo rechttoe-rechtaan als het klinkt, want de TBF-aanspraak gold voor 25 executieve dienstjaren en is voor de LFU-regeling omgeslagen over een hele loopbaan. ATH-medewerkers hadden geen TBF-aanspraak; om ook voor hen tot een eerlijk startbudget te komen is bij de berekeningen gedaan alsof dat wel zo was.

Het resultaat is de volgende portie levensfase-uren per dienstjaar:

 • Op basis van de Algemene Levensloopbijdrage: 14,0 uur per jaar
 • Op basis van de Toelage Bezwarende Functie: 14,9 uur per jaar
 • Op basis van de Regeling Partieel Uittreden: 13,9 uur per jaar
 • Op basis van het Leeftijdsdagenverlof: 11,0 uur per jaar
 • Totaal: 53,8 uur per jaar

Startbudget
De jaarlijkse portie van 53,8 levensfase-uren levert een eerlijke uitruil op voor alle nieuwkomers. Voor de huidige collega’s moest nog een extra voorziening worden getroffen, anders zouden zij voor hun achterliggende dienstjaren inleveren op de berekende porties levensfase-uren op basis van hun huidige recht op deeltijdpensioen en leeftijdsdagen. Aan de andere kant hebben ze voor deze dienstjaren al telkens een algemene levensloopbijdrage en (eventueel) een toelage bezwarende functie uitbetaald gekregen, terwijl in de jaarlijkse portie van 53,8 levensfase-uren een bedrag/aantal uren verlof voor de totale loopbaan is opgenomen. Op dat punt zouden ze dus juist dubbelop krijgen. De verrekening van deze factoren leidt tot een individueel startbudget voor alle huidige politiewerknemers die vanaf 1 juli 2019 aan de LFU-regeling gaan deelnemen. Zoals duidelijk zal zijn hangt de hoogte van dat startbudget af van iemands leeftijd en dienstjaren. Het startbudget is direct in te zetten vanaf 1 juli 2019.

Vrijstelling 1 procent extra werken
Voor alle deelnemers aan de LFU-regeling is een arbeidsvoorwaardelijke bonus overeengekomen. Zij worden vrijgesteld van de CAO-afspraak uit 2005 om tot 2040 jaarlijks één procent extra te werken. Deze afspraak tussen de werkgever en de bonden was destijds noodzakelijk om de politiek (het kabinet Balkenende II) te laten instemmen met de zeer kostbare vroegpensioen/levensloopregeling voor het politiepersoneel. In de politie-CAO 2018/2020 is afgesproken dat deze vrijstelling vanaf 1 juli 2019 ook zal gelden voor de collega’s die op 1 juli 2018 55 jaar of ouder waren.

Deelname
Collega’s van 55 en ouder blijven na 1 juli 2019 hun aanspraak op de vier genoemde voorzieningen behouden. In hun geval levert verlofsparen onvoldoende profijt op. Daarvoor hebben ze simpelweg nog onvoldoende dienstjaren voor de boeg. Voor nieuwe medewerkers en collega’s van 45 jaar of jonger (op 1 juli 2018) is deelname verplicht.

Collega’s tussen de 46 en 55 jaar mogen kiezen of ze willen deelnemen aan de LFU of niet. Wil je daarover sparren en ben jij NPB-lid? Neem dan vooral contact met ons op voor een deskundig advies over wat in jouw geval de beste keuze is. Gewoon even bellen, mailen of een vraag stellen via de NPB-app!

Begin 2019 houden de NPB en de andere bonden gezamenlijke LFU-infobijeenkomsten door het hele land. Je kunt dus ook wachten tot we langskomen in je eenheid.