3 juli 2018

[update] LE flexibiliseert alvast het modaliteitsbeleid

Vorige week is duidelijk geworden dat de Landelijke Eenheid op eigen houtje alvast begonnen is het modaliteitsbeleid van het korps te flexibiliseren. De NPB heeft de werkgever daarover vragen gesteld en ook antwoord gekregen in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) van 5 juli - het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied binnen de politiesector.

Sinds 2013 krijgen politieambtenaren door hen gewenste werkweekpatronen (modaliteiten) in principe toegekend voor een jaar. Over de mogelijkheid van een verlenging moet in teamverband worden overlegd. Om extra administratieve rompslomp te voorkomen is in de Beleidsregel modaliteiten vastgelegd dat collega’s die hun modaliteit willen behouden daarvoor niet ieder jaar een aanvraag hoeven in te dienen. Dat is alleen nodig als je je modaliteit wilt wijzigen of een nieuwe aanvraag wilt doen. Doe je dat niet, dan komt de verlenging van je huidige werkweekpatroon automatisch aan bod in het teamoverleg.

Alles opnieuw aanvragen
In strijd met dit beleid heeft de Landelijke Eenheid zijn medewerkers vorige week gemeld dat voor 2019 alle modaliteiten opnieuw moeten worden aangevraagd. Dat geldt dus ook als je je huidige modaliteit wilt voortzetten. In sommige mailtjes waarschuwt de leidinggevende dat niet tijdig reageren ertoe kan leiden dat de huidige modaliteit vervalt.

Toekenning onder voorbehoud
In het meegestuurde aanvraagformulier trof de NPB tot zijn verbazing een voorbehoud aan: tijdens de vakantieperiode en tijdens feestdagen kan de toekenning van een modaliteit tijdelijk worden ingetrokken. Wat de werkgever betreft teken je door het indienen van de aanvraag ook voor deze ontsnappingsclausule.

Ook dit is niet volgens de afspraken die de bonden met de werkgever hebben gemaakt over het aanvragen van modaliteiten. Als de werkgever een werkweekpatroon niet volledig wil toekennen, moet hij dat eerst bespreken met de betreffende collega. Komen leidinggevende en aanvrager er samen niet uit, dan kan het korps besluiten tot een gehele of gedeeltelijke afwijzing. Dat kan echter niet zonder daarover eerst advies te hebben ingewonnen bij de commissie werktijdenmodaliteiten. De Landelijke Eenheid gaat ook hier dus buiten haar boekje.

Eigengereide acties
De NPB heeft de werkgever vragen gesteld over deze twee eigengereide acties en verwacht donderdag antwoord van minister Grapperhaus te krijgen in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) – het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied binnen de politiesector.

Wil je toch alvast een modaliteitsaanvraag indienen via het aangepaste formulier? Dan is het NPB-advies om expliciet in de aanvraag te vermelden dat je je niet kunt vinden in het voorbehoud ten aanzien van vakantieperiodes en feestdagen.

[update]
Reactie werkgever in CGOP
Op 5 juli is in het CGOP de actie van de Landelijke Eenheid besproken. Werkgever erkent dat de handelswijze van de Landelijke Eenheid bij het aanvragen van de modaliteiten voor 2019 niet juist is en heeft zijn excuses daarvoor aangeboden. Inmiddels heeft werkgever deze onjuiste toepassing van de beleidsregel modaliteiten hersteld. De NPB is tevreden over deze snelle reparatie door werkgever.

Meer over:
Rechtspositie