7 februari 2019

Kort geding politiebonden versus burgemeester Krikke

Op vrijdagmiddag 8 februari dient voor de Rechtbank in Den Haag een kort geding over de voor maandag 11 februari aangekondigde protestactie van de politiebonden tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III. Van burgemeester Krikke van Den Haag mag deze actie alleen doorgaan als aan vijf voorwaarden wordt voldaan. De politiebonden vinden dit een onaanvaardbare inperking van hun recht op actievoeren.

De inhoudelijke behandeling van het geschil vindt plaats in het Paleis van Justitie (Prins Clauslaan 60), vanaf 13.30 uur. De politiebonden roepen hun leden op deze zitting vooral te komen bijwonen als ze daartoe in staat zijn.

Voorwaarden
De aangekondigde vakbondsactie op maandag 11 februari bestaat uit het blokkeren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van de werkgeverskoepel VNO/NCW (de Malietoren). Burgemeester Krikke wil deze actie alleen toestaan als de bonden voldoen aan de volgende vijf voorwaarden:

  • U stelt het ministerie van Sociale Zaken en VNO/NCW op de hoogte van uw voorgenomen actie;
  • U maakt afspraken met de beveiliging van de genoemde instanties over de wijze waarop mensen de verschillende gebouwen kunnen betreden;
  • In het geval van calamiteiten wordt altijd volledige toegang tot de verschillende gebouwen verleend;
  • Mensen moeten altijd de gebouwen kunnen verlaten;
  • De genoemde instanties zelf hebben geen zwaarwegende bezwaren tegen uw voorgenomen actie.

Spoedeisend belang
De politiebonden hebben na het ontvangen van deze gemeentelijke beschikking (woensdag 6 februari) zo snel mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de Rechtbank van Den Haag. Daarin is het spoedeisende belang van de bonden benadrukt; de (kostbare) voorbereidingen van de actie zijn immers in volle gang.

De bonden hebben er vertrouwen in dat ze in het gelijk zullen worden gesteld en het recht op actievoeren zal zegevieren. Belangrijke argumenten daarbij zijn de correcte wijze waarop de beoogde actie is aangezegd, het zorgvuldige overleg dat met alle betrokken instanties heeft plaatsgevonden en de noodzakelijke waarborgen die zijn getroffen voor een veilig en ordelijk verloop.

Meer over:
Pensioen