5 december 2023

Koopkracht politiepensioen wordt opnieuw versterkt

ABP verhoogt vanaf januari zijn pensioenen met 3 procent. Daarmee corrigeert het pensioenfonds de inflatie tussen september 2022 en september 2023. Ook stijgen op 1 januari en 1 juli 2024 de AOW-uitkeringen, mede door de strijd van de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten – voor behoud van de koopkrachtkoppeling van deze pensioenvoorziening aan het minimumloon.

Met hoeveel procent stijgen de AOW-uitkeringen volgend jaar? Dat is op dit moment nog niet bekend, mede doordat vanaf 2024 de regelgeving over het minimumloon wijzigt. Half december maakt de Sociale Verzekeringsbank de officiële bedragen bekend, onder andere op deze website.

Pensioenakkoord
De stijging van de ABP-pensioenen met 3 procent vanaf januari is een rechtstreeks gevolg van het landelijk pensioenakkoord uit 2019. Daarin is onder andere afgesproken dat de pensioenfondsen in de aanloop naar het overeengekomen nieuwe pensioenstelsel (invoering in 2027/2028) alvast meer wettelijke mogelijkheden krijgen voor inflatiecorrectie.

Onder druk van de FNV heeft de regering vorig jaar het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd om te zorgen dat pensioenfondsen eerder hun pensioenen kunnen verhogen om de koopkracht op peil te houden. Sindsdien kunnen ze daartoe overgaan als hun gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden hoger is dan 105 procent. Tot 1 juli 2022 was een gemiddelde dekkingsgraad van 110 procent vereist.

Hogere uitkeringen
ABP heeft in 2022 en 2023 maximaal gebruik gemaakt van deze extra beleidsruimte door zijn pensioenen met respectievelijk 2,39 procent en 12 procent te verhogen. Vanaf 1 januari doet het pensioenfonds dat opnieuw met een verhoging van 3,03 procent. Dat is mede mogelijk door een relatief gezonde dekkingsgraad: in oktober 2023 kwam die uit op 113,7 procent.

Goed nieuws voor zowel de huidige gepensioneerde collega’s als voor degenen die nog pensioen aan het opbouwen zijn. De eerste merken het positieve gevolg vanaf januari in extra bestedingsmogelijkheden (toch al gauw zo’n € 30 per maand); de tweede krijgen door deze maatregel op termijn aanspraak op een hogere uitkering. Volledigheidshalve: door de inflatiecorrectie stijgen ook de voorzieningen van ABP-deelnemers op het gebied van nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Inflatiecorrectie
De inflatiecorrectie van 3 procent (met een technische term ‘indexering’) is gebaseerd op de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat vergelijkt elke maand de prijzen van een groot aantal producten en diensten met de prijzen van diezelfde producten en diensten in dezelfde maand een jaar eerder.

Harmen van Wijnen, de voorzitter van het ABP-bestuur, kan zich voorstellen dat 3 procent op het eerste gezicht niet genoeg lijkt om de prijsstijgingen tussen september 2022 en september 2023 te compenseren. ‘Als u het gevoel heeft dat de dagelijkse boodschappen in de supermarkt duurder zijn geworden dan drie procent, dan klopt dat voor veel producten. Maar omdat de energieprijzen flink gedaald zijn ten opzichte van september 2022, komt het gemiddelde toch uit op 3 procent.’

Premieverlaging
Nog meer goed nieuws voor ABP-deelnemers in actieve dienst: de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen daalt in 2024 van 27,9 naar 27,0 procent. Van deze premie betaalt de werkgever 70 procent en de werknemer 30 procent. De concrete verlaging verschilt per werknemer en is afhankelijk van je situatie en inkomen. Bij een inkomen van € 3.500 bruto betaalt de werknemer in 2024 ongeveer € 10 per maand netto minder.

NPB-pensioenbewaker
Collega Jorieke de Mol van Otterloo is sinds mei 2022 namens de NPB lid van het zogenaamde Verantwoordingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. Een groep van 32 door de deelnemers gekozen toezichthouders, die het ABP-bestuur adviseren en van kritische noten voorzien. Jorieke is blij met de indexatie en de premieverlaging, die volgens haar zorgvuldig zijn afgewogen: ‘Het VO heeft hierover op donderdag 23 november een positief advies gegeven en onze fractie (die van de ACOP/FNV) steunt dat advies volledig.’

Vragen over (de adviezen van) het VO? Mail naar jorieke.de.mol.van.otterloo@politie.nl!

------------------------

Hoe zat het ook alweer?
De dekkingsgraad geeft aan hoe ‘financieel gezond’ een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen de bezittingen (het vermogen) van een fonds en de pensioenverplichtingen: alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen. Een dekkingsgraad van 100 procent betekent dat er voor iedere euro die het fonds moet betalen precies één euro in kas is. Is de dekkingsgraad lager, bijvoorbeeld 90 procent, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden maar 90 eurocent. Is het bijvoorbeeld 110 procent, dan is er voor iedere euro die betaald moet worden 1,10 euro in kas. De dekkingsraad fluctueert, wordt maandelijks vastgesteld en is sterk afhankelijk van de rentestand.

Meer over:
Pensioen