14 februari 2022

Kandidaatstelling dagelijks bestuur geopend

Dit najaar loopt de huidige zittingstermijn van de drie dagelijkse bestuurders van de NPB af. Begin oktober bekrachtigt het ledencongres de benoeming van de volgende bondsvoorzitter, -secretaris en -penningmeester. Wil jij je kandidaat stellen voor één van deze drie bezoldigde functies? Dat kan tot maandag 7 maart 2022.

Drie kandidaten zijn inmiddels al bekend. Jan Struijs, Nine Kooiman en Albert Springer maken alle drie gebruik van hun statutaire recht om direct aansluitend op hun huidige zittingstermijn voor herverkiezing in aanmerking te komen als respectievelijk bondsvoorzitter, bondssecretaris en bondspenningmeester.

Selectiecommissie
Andere kandidaten kunnen zich tot maandag 7 maart 2022 melden bij de selectiecommissie die voor deze benoemingen is samengesteld (zoals voorgeschreven in de statuten). Deze commissie bestaat uit vijf collega’s die binnen de bond als vertegenwoordigers van de leden actief zijn: drie leden van de bondsraad en twee onbezoldigde hoofdbestuurders.

Bindende voordracht
Dit vijftal heeft de statutaire opdracht om een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaten die zich aanmelden. Uiteindelijk draagt de selectiecommissie voor elke DB-functie één of meer personen voor aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur presenteert vervolgens voor elke functie één kandidaat aan het ledencongres. Dit wordt een bindende voordracht genoemd.

Benoeming
De nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) bepaalt dat een (statutair verankerde) bindende voordracht juridisch gelijk staat aan de benoeming van de (enige) kandidaat. Een ledencongres kan dat alleen nog veranderen door tijdens de vergadering te besluiten de selectieprocedure buiten werking te stellen. Daarvoor is dan wel een meerderheid van minstens tweederde van de stemmen vereist. Dat moet voorkomen dat van deze noodrem al te gemakkelijk gebruik wordt gemaakt. Dat gebruik is pas gerechtvaardigd als duidelijk is dat heel veel leden erover twijfelen of de statutair beoogde zorgvuldigheid is gerealiseerd.

Deadline 7 maart
Overweeg jij je kandidaat te stellen voor de bezoldigde functie van bondsvoorzitter, bondssecretaris of bondspenningmeester? Vraag dan het relevante functieprofiel op bij bondssecretaris Nine Kooiman en/of stuur haar voor maandag 7 maart per e-mail een gemotiveerde sollicitatiebrief inclusief cv. Zij stuurt die vervolgens door naar de selectiecommissie.

Kandidaatstelling onbezoldigd hoofdbestuur
Het hoofdbestuur van de NPB bestaat naast drie bezoldigde (dagelijkse) bestuurders uit dertien onbezoldigde bestuurders. Sinds 2014 is elke afdeling van de bond in het HB vertegenwoordigd met een eigen hoofdbestuurder, die rechtstreeks door de leden van de afdeling gekozen is.

Ook van deze collega’s loopt de zittingstermijn dit najaar af. In de aanloop naar het ledencongres in oktober moet elke NPB-afdeling verkiezingen houden om te bepalen welke collega namens haar leden toetreedt tot het hoofdbestuur. Lijkt die functie jou ook wel een interessante uitdaging en zou je jezelf daarvoor kandidaat willen stellen? Neem dan vooral eens contact op met de collega’s die jouw NPB-afdeling besturen. Hun namen en e-mailadressen vind je in de NPB-app (alleen toegankelijk voor NPB-leden en -medewerkers).

Kandidaatstelling bondsraad
Een nieuw congres betekent niet alleen de komst van een (ver)nieuw(d) bestuur, maar ook dat van een (ver)nieuw(d)e bondsraad. Dat is een groep van 26 door de leden gekozen vertegenwoordigers die tussen twee congressen in toezicht houden op het doen en laten van het hoofdbestuur. Volgens de statuten heeft elke afdeling recht op twee afgevaardigden in de bondsraad. De komende maanden moeten de afdelingen verkiezingen houden om te bepalen wie die twee collega’s (en hun twee plaatsvervangers) vanaf oktober worden.

Lijkt het jou ook wel iets om als ledenvertegenwoordiger een paar keer per jaar met het NPB-bestuur te discussiëren over het gevoerde beleid? Met andere woorden: om lid te worden van de bondsraad? Neem dan vooral eens contact op met de collega’s die jouw NPB-afdeling besturen. Hun namen en e-mailadressen vind je in de NPB-app (alleen toegankelijk voor NPB-leden en -medewerkers).

Meer over:
Vereniging