12 oktober 2023

Jan Struijs stopt als voorzitter Nederlandse Politiebond

Vanaf 1 december krijgt de Nederlandse Politiebond een nieuwe voorzitter. Jan Struijs heeft die functie dan 7,5 jaar vervuld en in totaal 44 jaar binnen de politiewereld gewerkt: ‘Een mooi moment om met pensioen te gaan.’ Tijdens de algemene ledenvergadering van de NPB op 26 oktober zal het bestuur Nine Kooiman voordragen als waarnemend voorzitter.

Nine Kooiman is nu vier jaar bondssecretaris bij de NPB en kent de vakbond daardoor van binnen en buiten. Tevens heeft ze acht jaar politieke ervaring in de Tweede Kamer op het thema veiligheid. Nine Kooiman staat bekend als een kundige en gedreven vrouw met hart voor de politieorganisatie. Struijs heeft laten weten dat hij de NPB een vakbondsvrouw als Kooiman gunt: ‘Het is tijd voor een nieuw en innovatief geluid en dat is wat Nine meebrengt.’

Nine Kooiman (midden) tijdens een werkbezoek aan Sittard in februari van dit jaar

Haar waarnemend voorzitterschap zal duren tot de leden zich hebben uitgesproken over het voorstel om de NPB met de drie andere politiebonden te laten opgaan in één nieuwe politievakorganisatie. Aan een plan daarvoor wordt nu gewerkt, met als streven het resultaat in 2024 aan de leden voor te leggen. Jan Struijs had eerder al gemeld dat hij zich niet kandidaat zou stellen voor een functie in het bestuur van die nieuwe organisatie.

REAGEREN? KLIK HIER!

--------------------------

Voorgeschiedenis
Jan Struijs werd in mei 2016 tijdens een ledencongres in Rotterdam tot NPB-voorzitter benoemd als opvolger van Han Busker, de latere FNV-voorzitter. Hij had toen een respectabele politieloopbaan van ruim 36 jaar achter de rug. In 1980 begon hij als agent bij de gemeentepolitie Rotterdam; een jaar later stapte hij over naar de recherche.

In de 27 jaar daarna bekleedde Struijs leidinggevende functies binnen de recherche, ondersteunende diensten en de zeehavenpolitie. Namens de Nederlandse politie leidde hij projecten en programma’s in het buitenland. In 2008 werd hij (programma)directeur van de Politieacademie. Hij leidde het programma weerbaarheid, waarbij samen met de bonden de training weerbaarheid werd ontwikkeld en PTSS de status van beroepsziekte kreeg.

Jan Struijs met de voorzitters van de andere politiebonden tijdens een cao-actie in de zomer van 2018.

Maatschappelijk debat
Ook als NPB-voorzitter heeft Jan Struijs op allerlei punten innovatie in gang gezet. Zo besloot hij bij het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden te werken met een andere dagelijks bestuurder (Albert Springer) als hoofdonderhandelaar en zelf vooral veel informele invloed uit te oefenen.

Daarnaast stak Struijs volop tijd energie in het herstel van een duidelijke aanwezigheid van de politie(medewerkers) in het maatschappelijk debat. Een vorm van belangenbehartiging (politieke invloed uitoefenen) die volgens hem te veel verwaarloosd was door de NPB. Inhakend op de actualiteit gaf hij jarenlang interviews aan zoveel mogelijk media en voerde hij in de volle breedte gesprekken in politiek Den Haag.

Rammelende organisatie
Twee problemen doken daarbij telkens weer op: het rammelen van de Nationale Politie als organisatie en het tekort aan inzetbare capaciteit bij de politie. In de aanloop naar verkiezingen publiceert de NPB steevast een pakket aanbevelingen: in 2017 een Schijf van vijf voor een gezond politiekorps; in 2023 Politiewerk in vakbondsperspectief 2024-2028.

Onderbezetting
Begin 2018 wist Struijs voor de onderbezetting in de opsporing landelijke aandacht te krijgen door het publiceren van een Noodkreet Recherche – Waar blijft onze versterking? Na de moorden op advocaat Derk Wiersum (2019) en journalist Peter R. de Vries (2021) pleitte de NPB voor een ingrijpende investering in en reorganisatie van de opsporingsdiensten.

Jan Sttruijs reageert ontdaan op de gewelddadige dood van Derk Wiersum (18 september 2019)

In 2022 ging die wens in vervulling met het politieke besluit om de Landelijke Eenheid op te splitsen. Een besluit dat voor Jan Struijs altijd een bittere nasmaak zal houden. Hij weet als geen ander dat het politieke draagvlak voor deze reorganisatie mede is ontstaan door de zelfdodingen van drie collega’s (NPB-leden) binnen de disfunctionerende Landelijke Eenheid.

Partnerschap
Ook in de relatie met de werkgever (politieminister plus korpsleiding) heeft Struijs de vernieuwing gezocht. In 2018 besloten de politiebonden en de werkgever meer met elkaar om te gaan als partners dan als tegenstrevers. Per slot van rekening willen beide partijen eigenlijk hetzelfde: een optimaal draaiende politie (inclusief goede arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden) voor een zo veilig mogelijk Nederland.

Ondertekening van de politie-cao 2022-2024

Voorzittersoverleg
Ter bezegeling van deze accentverschuiving vindt maandelijks voorzittersoverleg plaats. Dan bespreken de voorzitters van de vier politiebonden met de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid de hoofdlijnen van het politiebeleid. Dit geeft de bonden ongekende mogelijkheden om ‘aan de voorkant’ invloed uit te oefenen, iets wat volgens Jan Struijs bijvoorbeeld in de coronajaren goed gefunctioneerd heeft.

Jan Struijs tegenover politieminister Grapperhaus tijdens een vroegpensioen-actie in Den Haag (2019).

Bestuursfuncties
Struijs vervulde als NPB-voorzitter namens de politiebonden een bestuursfunctie in de Politieonderwijsraad (POR) en de commissie Politie en Wetenschap. Langs die weg heeft hij meegewerkt aan het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen en het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken om het politiewerk te verbeteren.

Europese samenwerking
Tevens stond Struijs aan de basis van EU.Pol, een samenwerkingsverband van Europese politiebonden. Dit heeft geleid tot een grotere invloed van die bonden op het Europese politiebeleid (via het Europees parlement).

Jan Struijs aan het woord tijdens de International Police Youth Conference in 2019

Eén politiebond in Nederland
De meest ingrijpende innovatie die onder Jan Struijs als bondsvoorzitter tot stand is gekomen betreft de NPB als vereniging. Sinds 2019 werken de besturen van de NPB en de andere drie politiebonden (ACP, ANPV en Equipe) aan het intensiveren van hun onderlinge samenwerking. Het bestuurlijke streven is dat proces te voltooien door alle huidige verenigingen – ook de NPB – te laten opgaan in één nieuwe landelijke politievakorganisatie. Er wordt nu gewerkt aan een voorstel voor deze samensmelting, met als uitgangspunt dat het resultaat in 2024 ter beoordeling aan de leden van de bonden wordt voorgelegd.

Met een stevig hoofdbestuur en de komst van Nine Kooiman als waarnemend voorzitster gaat de NPB met veel vertrouwen de toekomst in.

REAGEREN? KLIK HIER!

Meer over:
Vereniging