28 mei 2024

Invoering IKB vanaf 2025 verhoogt inkomen in 2024

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over de praktische uitwerking van een belangrijke afspraak uit de politie-cao 2024-2025: de invoering van een individueel keuzebudget voor politiemedewerkers vanaf 2025. Dit IKB kan het hele jaar door naar eigen inzicht en behoefte fiscaal vriendelijk worden besteed aan beroepsgerelateerde zaken (verlof, loopbaan, vitaliteit, vakbondscontributie).

Het IKB wordt opgebouwd uit twee delen.
* Je maandelijkse opbouw aan vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering en je bovenwettelijke verlofuren.
* Een door de werkgever (extra) beschikbaar gesteld bedrag van € 377.
Belangrijk verschil tussen beide bedragen: het eerste is BRUTO (hierover moet nog belasting worden betaald) en het tweede is NETTO.

Werkgroep
De afgelopen maanden heeft een werkgroep van deskundige vertegenwoordigers van de werkgever, de bonden en de Centrale Ondernemingsraad de opzet van het IKB uitgewerkt - en ook de overgang naar de nieuwe aanpak. De komende maanden worden de definitieve afspraken vastgelegd in formele regelgeving en de administratiesystemen daarop aangepast.

Nog voor de zomer hopen de werkgever en de bonden uitgebreid te kunnen communiceren over de definitieve inhoud van de nieuwe regeling en de praktische gevolgen voor de medewerkers (zie verderop voor een voorproefje).

LET OP: IKB verhoogt inkomen 2024!
Zoals gezegd is afgesproken dat ook de vakantie- en de eindejaarsuitkering in het IKB worden opgenomen. De opbouw van deze bedragen blijft gebeuren in maandelijkse porties, maar voortaan worden deze maandelijkse porties ook meteen beschikbaar gesteld.

Om in 2025 boekhoudkundig met een schone lei met de IKB te kunnen beginnen, worden de in 2024 opgebouwde vakantie- en eindejaarsuitkering in december 2024 uitbetaald. Die maand ontvangen politiemensen dus voor zeven maanden vakantie-uitkering en voor één maand eindejaarsuitkering. Dat leidt tot een flinke eenmalige inkomensverhoging in 2024.

Gunstige beloningsafspraken
Deze stijging komt bovenop een totaal aan politie-inkomsten dat in 2024 sowieso al een stuk hoger ligt dan in 2023. Door een stapeling van gunstige cao-afspraken op beloningsgebied groeien de inkomens van politiemedewerkers dit jaar namelijk met gemiddeld 13,3 procent.  Als je op basis van je salaris maandelijks toelagen ontvangt (bijvoorbeeld voor onregelmatig werken, waarneming of extra belonen), dan zorgen de loonstijgingen langs die weg ook nog eens voor een extra inkomen van ongeveer 4,5 procent.

LET OP: Dit zijn geschatte percentages. De hoogte van de uiteindelijke percentages is afhankelijk van factoren die per medewerker kunnen verschillen.

Fiscale gevolgen: toeslagen (deels) terugbetalen
Ontvang je in 2024 toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of andere inkomensafhankelijke regelingen? Dan kan de uitzonderlijke verhoging van je jaarinkomen in 2024 effect hebben op de hoogte van de toeslagen waar je dit jaar recht op hebt. En dat kan er weer toe leiden dat je in 2025 terugbetalingsverplichtingen opgelegd krijgt.

Onderneem op tijd actie om deze vervelende ervaring te voorkomen! Geef je verwachte inkomen in 2024 zo snel mogelijk door aan de instantie waarvan je een toeslag of uitkering ontvangt. Die maakt dan een herberekening. Op die manier ontvang jij de rest van het jaar geen te hoge voorschotten, die je uiteindelijk (deels) moet terugbetalen.

---------------------------

IKB OP HOOFDLIJNEN

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering

  • Vanaf 2025 wordt je opbouw aan vakantiegeld en eindejaarsuitkering maandelijks in je IKB-potje gestort, samen met je bovenwettelijke verlofuren. Elke maand bouw je daardoor een hoger persoonlijk budget op, tenzij je tussentijds besluit een deel op te nemen. De vaste uitbetaling van het vakantiegeld in mei en de eindejaarsuitkering in november wordt afgeschaft.  Voortaan kun je zelf kiezen wanneer je dit budget opneemt, hoeveel en op welke manier.

  • Je kunt de inhoud van je IKB-potje laten uitkeren in geld of laten bijschrijven als verlof, zoals tot nu toe gebruikelijk met je vakantie- en eindejaarsuitkering en het bovenwettelijke verlof. Maar voortaan kun je er ook voor kiezen dat geld (deels) te gebruiken voor een investering in doelen die – onder voorwaarden – door de Belastingdienst zijn vrijgesteld: studie, vakliteratuur en cursussen.

  • Je krijgt dus meer eigen regie over het moment van uitbetaling en de wijze van genieten van deze arbeidsvoorwaarden. Uiteraard kun je niet meer uitgeven dan het budget dat je op dat moment hebt opgebouwd. Laat je dit deel van je IKB in de loop van het jaar ongemoeid, dan wordt het totale bedrag in december in één keer uitbetaald. Heb je nog een deel van het budget over, dan wordt dat restant in december uitbetaald.

Extra keuzebudget

  • Vanaf 2025 kent de werkgever elke politiemedewerker jaarlijks een budget van € 377 toe.  Dit netto bedrag is opgebouwd uit het vitaliteitsbudget van €102 (waarde in 2025) en een toevoeging van € 275 die in de politie-cao 2024-2025 is afgesproken.

  • Is dit budget aan het eind van het jaar niet of niet helemaal besteed, dan vervalt het resterende bedrag. Je kunt deze voorziening dus niet gebruiken als extra spaarpotje.

  • Dit netto budget mag in ieder geval worden besteed aan vitaliteitsvoorzieningen, een fiets, verduurzamingsmaatregelen en je vakbondscontributie. Ook wordt het analoog aan de huidige fietsregeling mogelijk om maximaal vijf keer de waarde van het budget als voorschot op te nemen als je een duurdere aankoop wilt doen zoals fiets of warmtepomp.
Meer over:
cao 2024-2025