1 juni 2022

In welke congresfase zitten we nu?

Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het programma (met name aan de workshops op de tweede dag) en aan het congresboek. Daarin staan alle documenten die de congresgangers nodig hebben om op de eerste dag namens de overige NPB-leden voortvarend met het bestuur van gedachten te wisselen over het gevoerde en te voeren beleid. Het is uiteraard de bedoeling dat ze die vooraf goed bestuderen.

Belangrijk onderdeel van het congresboek zijn de 55 beleidsvoorstellen die dit keer ter behandeling zijn ingediend - hetzij door het hoofdbestuur, hetzij door een afdeling of een adviesorgaan. Ruim twee maanden (van juni tot augustus) konden op deze voorstellen amendementen worden ingediend. Dat gebeurde uiteindelijk 33 keer.

Een amendement is een verbetervoorstel. In een amendement stel je een inhoudelijk aanpassing van het oorspronkelijke voorstel voor, waardoor dat misschien meer kans maakt aangenomen te worden.

Voorbeeld
De afdeling Den Haag stelt voor dat voorzitter Jan Struijs voortaan tijdens tv-optredens ter promotie van de bond een kettinkje met een gouden NPB-logo om zijn nek draagt.

Stemadvies: het hoofdbestuur wijst het indienen van dit congresvoorstel af, gezien de verstrekkende consequenties voor de stabiliteit van onze liquiditeit. (Met andere woorden: dat is te duur.)

Amendement: de afdeling Oost-Brabant stelt voor in het eerdere voorstel het gouden NPB-logo te vervangen door een zilveren NPB-logo.

Congresboek
Afdelingen kunnen daardoor niet alleen proberen hun eigen voorstellen meer acceptabel te maken (in ieder geval voor het bestuur), maar ook die van andere afdelingen en adviesorganen. Uiteraard mogen ze ook op de voorstellen vanuit het hoofdbestuur amendementen indienen. Het uiteindelijke resultaat wordt vastgelegd in het zogenaamde congresboek en dan is het wachten op de discussies en de stemming tijdens het congres. 

Volgorde behandeling
Congresvoorstellen die inhoudelijk varianten van elkaar zijn, worden tijdens het congres in samenhang behandeld. Daarbij wordt het meest vergaande voorstel (het voorstel dat de grootste verandering tot gevolg kan hebben) het eerst in stemming gebracht.

Datzelfde geldt bij de behandeling van de amendementen. Stel: het voorstel is om als mascotte voor de NPB binnen twee jaar een olifant aan te schaffen en daarop worden drie amendementen ingediend: het moet binnen een jaar, het moet een vrouwtjesolifant zijn en het moet een nijlpaard zijn.

Meer en minder ingrijpende aanpassingen
Voordat het oorspronkelijke voorstel in stemming wordt gebracht, wordt dan eerst gestemd over de amendementen. Daarbij wordt het meest ingrijpende amendement het eerst in stemming gebracht. Wordt dat aangenomen, dan is het oorspronkelijke voorstel op dat punt onherroepelijk veranderd en wordt het volgende amendement in stemming gebracht. Uiteindelijk komt het oorspronkelijke voorstel aan de beurt, maar dan wel inclusief de aanpassingen waarover amendementen zijn aangenomen.

In het genoemde voorbeeld zou het amendement over het nijlpaard dus als eerste in stemming worden gebracht, daarna het amendement over het geslacht en tot slot het amendement over de aankooptermijn.

Het zou dus kunnen gebeuren dat van het ingediende voorstel overblijft dat er binnen twee jaar (amendement aankooptermijn verworpen) een vrouwtjesnijlpaard gaat worden gekocht (andere amendementen aangenomen). Uiteraard zou dat voor de indieners van het oorspronkelijke voorstel aanleiding kunnen zijn om het voorstel in te trekken en niet in stemming te laten brengen (tenzij het ze vooral ging om de komst van een mascotte).

Voorstel intrekken
Het is goed om te beseffen dat het aannemen van een bepaald congresvoorstel het stemmen over een ander voorstel overbodig kan maken. Dat voorstel kan door de indieners tijdens het congres worden ingetrokken en wordt dan niet in stemming gebracht.