7 september 2023

Fiscaal voordeel NPB-contributie 2023

NPB-leden in actieve dienst kunnen een flink deel van hun maandelijkse vakbondscontributie terugkrijgen door het totale in 2023 betaalde bedrag in november te laten aftrekken van hun brutoloon. Je betaalt dan eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en sociale premies, met als gevolg een hoger nettoloon. LET OP: je moet dit fiscale voordeel VOOR 1 NOVEMBER aanvragen in YouForce!

Wat moet je doen om dit fiscale voordeel voor het jaar 2023 binnen te halen? Heel simpel: voor 1 november in Youforce aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. De tegels in Flex Benefits die je daarvoor moet gebruiken zijn sinds 1 september beschikbaar.

Kortere aanvraagtermijn
LET OP: de mogelijkheid om een aanvraag voor deze fiscale verrekening in te dienen is sinds 2021 met een maand verkort. Tot en met 2020 was de sluitingsdatum voor een aanvraag 1 december; sinds 2021 is dat 1 november. Dit hangt samen met de afspraak uit de politie-cao 2021 dat de eindejaarsuitkering voortaan (al) in november wordt uitgekeerd. Daardoor schuift ook de aanvraagtermijn voor het benutten van deze uitkering voor een fiscale aftrekpost – op basis van de regeling Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie (RAP) – een maand naar voren.

Volledig jaarbedrag
Voor alle duidelijkheid: de vervroegde sluitingsdatum voor een aanvraag betekent NIET je slechts 11/12-de deel van de vakbondscontributie over 2023 kunt laten verrekenen. Je kunt het volledige bedrag dat je in 2023 aan NPB-contributie hebt betaald opvoeren - dus bijvoorbeeld twaalf keer het maximale maandbedrag van € 14,50.

Betalingsbewijs nodig?
Is je contributie betaald via inhouding op het salaris, dan is uiteraard geen betalingsbewijs nodig. Betaal je rechtstreeks aan de bond (via een machtiging), dan kun je bij de NPB-ledenadministratie een betalingsverklaring aanvragen (la@politiebond.nl).

Wees er op tijd bij!
LET OP: Maak je te laat werk van deze fiscale faciliteit, dan gaat ze voor het jaar 2023 definitief verloren. Noch jij noch de NPB kan op dat gebied dan nog iets fixen.