17 juni 2022

Extra uitkering voor praktijkbegeleiders en docenten

Politiemedewerkers die tussen 1 november 2022 en 1 november 2025 minstens twee jaar actief zijn als praktijkbegeleider voor het basispolitieonderwijs of docent bij de Politieacademie, krijgen een uitkering werving en behoud van maximaal € 3.000. Deze afspraak komt bovenop de in 2021 met de politiebonden afgesproken gratificatieregeling voor praktijkbegeleiders in schaal 7.

Zowel de eenheden als de Politieacademie merken dat het steeds lastiger is om operationele collega’s te bewegen voor een bepaalde periode de rol van praktijkbegeleider of docent te vervullen. Daarbij speelt mee dat medewerkers beducht zijn voor een inkomensachteruitgang vanwege minder onregelmatige diensten of het verlies van (perspectief op) OVW.

Beperking inkomensderving
De recente cao-afspraak over de tijdelijke extra tegemoetkoming voor politiemedewerkers in uitvoerende functies tot en met schaal 9 (toegekend vanwege hun extra werkdruk door de onderbezetting) heeft die potentiële inkomensderving nog groter gemaakt. De korpsleiding hoopt dat gat met deze uitkering W&B te verkleinen, zodat medewerkers makkelijker de stap naar praktijkbegeleider of docent maken en bestaande praktijkbegeleiders en docenten voor een langere periode deze rol blijven vervullen.

Dat is vooral de komende jaren van groot belang, gezien de achterstand op opleidingsgebied die dan moet worden ingelopen. In afstemming met de vakbonden zijn dan ook de volgende afspraken gemaakt:

  • Medewerkers die momenteel de rol van praktijkbegeleider of de functie van docent vervullen of daar uiterlijk op 1 november 2023 mee starten, ontvangen over een periode van twee jaar een uitkering W&B van € 3.000. Deze uitkering wordt in twee gelijke delen uitbetaald: € 1.500 na één jaar en vervolgens € 1.500 na twee jaar.

  • Voor de huidige praktijkbegeleiders en docenten start de W&B-periode van twee jaar op 1 november 2022. Dat is onvermijdelijk, aangezien er nog wat tijd nodig is om de uitvoering van deze maatregel voor te bereiden.

  • Medewerkers die tussen 1 november 2022 en 1 november 2023 starten als praktijkbegeleider of docent, komen onder dezelfde voorwaarden in aanmerking voor een uitkering W&B. Voor hen geldt de datum waarop ze actief worden als praktijkbegeleider of docent als startdatum.

  • Uitbetaling van het jaarbedrag vindt plaats binnen twee maanden na de aangegeven periode van één en twee jaar na de startdatum.

  • Het jaarbedrag wordt naar rato uitbetaald als de medewerker de rol van praktijkbegeleider of de functie van docent minder dan gemiddeld 36 uur per week uitoefent.

  • De uitkering is pensioengevend, maar telt niet mee voor de berekening van de eindejaarsuitkering en de vakantie-uitkering.

  • De aanspraak op de uitkering W&B wordt vastgelegd in een individueel besluit.

Informatie
Nadere informatie over de uitwerking van deze afspraak, waaronder het tijdspad en de exacte voorwaarden, volgt via het Programma PO-21 en de teamchefs van de Politieacademie.

Meer over:
Rechtspositie