14 juni 2021

Doorstroomtraject N3>N4: klaar voor de start?

Op donderdag 3 juni hebben de werkgever en de bonden zich opnieuw gebogen over een concreet plan van aanpak om 3.000 generalisten met een basispolitieopleiding op MBO 3-niveau zo snel mogelijk te laten doorstromen naar de rang van brigadier en een seniorfunctie. Het streven is daarover deze zomer een definitief akkoord te sluiten en de landelijke uitrol kort daarop van start te laten gaan vanuit de eenheden Den Haag en Rotterdam.

De voorbereidingen voor de landelijke uitrol zijn al in gang gezet; zoals afgesproken komen vanaf het begin de huidige N3-generalisten met de meeste politiedienstjaren het eerst aan de beurt.

Geef je mening!
Hoe denk jij over het voorstel voor het doorstroomtraject N3>N4 dat de werkgever en de bonden hebben uitgewerkt? Laat het ons weten, zodat we jullie input op tafel kunnen leggen bij het doorhakken van de laatste knopen. KLIK HIER om je reactie door te mailen!

Drieduizend
Het afgelopen jaar (2020) heeft de werkgever in kaart gebracht welke generalisten met een basispolitieopleiding op MBO 3-niveau de wens en de capaciteiten hebben om door te stromen naar de rang van brigadier en een seniorfunctie. Dat bleken in totaal zo’n drieduizend collega’s te zijn. De volgende stap is dat de aangemelde en geschikt bevonden collega’s zo snel mogelijk in het bezit komen van een bewijs van hun MBO 4-werk- en denkniveau als politiemedewerker.

Vaststellen kwaliteiten
Dat kan niet gebeuren – zoals sommigen wellicht hoopten – door een groepsgewijze bevordering op basis van een soort algemene erkenning van de staat van dienst van deze collega’s. Dat zou iets te gemakkelijk zijn. Het is niet meer dan redelijk dat je voor een promotie officieel en per persoon moeten aantonen over de juiste kwaliteiten te beschikken. Van begin af aan is echter het uitgangspunt geweest medewerkers daarvoor niet onnodig naar de schoolbanken te laten terugkeren.

Benodigde tijd
Op basis van het uitgewerkte voorstel is een N3-generalist naar verwachting maximaal vijftig uur kwijt aan het doorlopen van het doorstroomtraject. Op 3 juni zijn de werkgever en de bonden het erover eens geworden dat dit aantal uren volledig als diensttijd beschikbaar wordt gesteld. Als iemand meer dan vijftig uur nodig heeft, dan komt het verschil voor eigen rekening (= eigen tijd). Ook is afgesproken dat voor reizen in verband met het N3>N4-doorstroomtraject dezelfde declaratiemogelijkheden gelden als voor een dienstreis.

In het voorstel dat nu op tafel ligt kent het N3>N4-doorstroomtraject twee onderdelen: een werkervaringsroute en een profcheck parate kennis.

Werkervaringsroute
Tijdens dit onderdeel moeten collega’s aantonen werkervaring te hebben op vier van de zeven onderdelen van de kwaliteitsstandaard voor ‘doorstroom N3 naar N4’.

  • Uitvoeren van een verhoor
  • Uitvoeren van een financieel onderzoek
  • Uitvoeren van een opsporingsonderzoek
  • Verantwoorden van een opsporingsaanpak
  • Aanpakken van een probleem in de wijk
  • Optreden in de politionele jeugdzaak
  • Coachen en begeleiden van collega’s en aspiranten

Op welke vier onderdelen een N3-generalist zijn werkervaring moet aantonen, hangt onder andere af van de doelgroep waartoe hij behoort: basisteam, opsporing en infra/overig. In onderstaand schema is per doelgroep te zien welke van de zeven onderdelen verplicht zijn, welke niet en waar een keuzemogelijkheid aanwezig is. De manier waarop iemand zijn werkervaring moet aantonen is het opbouwen van een portfolio met bewijzen uit zijn eigen werk, om precies te zijn drie bewijzen per onderdeel.

Vrijstelling
Hierbij telt alle werkervaring die aantoonbaar gemaakt kan worden, ook al is die langer geleden opgedaan. Er wordt nog in kaart gebracht voor welke onderdelen vrijstelling wordt gegeven op basis van gevolgd en behaald (vakspecialistisch) politieonderwijs.

Het lijkt reëel te veronderstellen dat twee bewijsstukken per week gemaakt moeten kunnen worden. De doorlooptijd van de werkervaringsroute is dan circa zes tot twaalf weken. De Politieacademie voert de regie en bewaakt de kwaliteit van de werkervaringsroute. Op basis daarvan geeft zij uiteindelijk een bewijs van het doorlopen van deze route af, waarop de vier onderdelen vermeld staan die de medewerker positief heeft afgerond.

N3>N4-certificaat
Een N3-generalist die dit bewijs kan overleggen samen met een voldoende voor de profcheck parate kennis, krijgt een certificaat dat hij het N3>N4-doorstroomtraject met goed gevolg heeft doorlopen en wordt toegevoegd aan het bestand met N4-generalisten. Daardoor krijgt hij ook aanspraak op automatische doorstroom naar een seniorfunctie – op volgorde van politiedienstjaren. Bovendien kan hij dan voortaan ook mee solliciteren naar opengestelde seniorfuncties.

Alvast solliciteren
Op dit laatste punt bevat het uitgewerkte voorstel nog een extra versnellingsmogelijkheid. Het plan is om na de start van het N3>N4-doorstroomtraject ook sollicitaties van N3-generalisten naar seniorfuncties serieus te bekijken – zelfs al hebben deze collega’s het doorstroomtraject nog niet doorlopen. Worden ze voor de specifieke functie beoordeeld als de meest geschikte kandidaat, dan krijgen ze direct de kans dit traject te volgen en binnen een jaar succesvol af te ronden. Na het behalen van het N3>N4-certificaat worden ze dan werkelijk bevorderd en krijgen ze de bijbehorende rang (brigadier) en inschaling (schaal 8). Halen ze het certificaat niet, dan gaat de bevordering niet door.

Politiediploma
De bedoeling van het N3>N4-doorstroomtraject is N3-generalisten een zo kort mogelijke weg naar promotie te bieden waar ze voor hun verdere loopbaanmogelijkheden bij de politie geen nadeel van ondervinden. Collega’s die er prijs op stellen toch een N4-politiediploma te bemachtigen, krijgen die kans als daarvoor bij de Politieacademie capaciteit beschikbaar is. Ze moeten dan de ontbrekende drie (van de zeven) onderdelen van de standaard ‘doorstroom N3 naar N4’ nog halen om een volledig werkervaringscertificaat van het EVC-bureau van de Politieacademie te krijgen. Ook moeten ze slagen voor een uitgebreide kennistoets, de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT) en de taaltoets. Met al deze resultaten op zak kunnen ze dan het MBO 4-diploma aanvragen bij de examencommissie van de Politieacademie.

Tempo
De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat het N3>N4-doorstroomtraject wordt aangeboden tot uiterlijk eind 2028. Het is de bedoeling dat in overleg met de Politieacademie en de eenheden het potentieel aan begeleiders en assessoren de komende tijd fors wordt opgehoogd. Dit moet een serieuze poging mogelijk maken om alle N3-generalisten die zich daarvoor hebben aangemeld ruim voor eind 2028 het N3>N3-doorstroomtraject te laten doorlopen en vervolgens toe te voegen aan het bestand met N4-generalisten

Geef je mening!
Hoe denk jij over het voorstel voor het N3>N4-doorstroomtraject dat de werkgever en de bonden hebben uitgewerkt? Laat het ons weten, zodat we jullie input op tafel kunnen leggen bij het doorhakken van de laatste knopen. KLIK HIER om je reactie door te mailen!

Meer over:
Loopbaanbeleid