1 maart 2021

De politieplannen van het CDA

Het CDA heeft nu 19 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker is Wopke Hoekstra, de afgelopen jaren minister van Financiën in het kabinet Rutte III.

Capaciteit wijkteams
Het CDA wil verbetering brengen in de ‘structurele onderbezetting’ van veel wijkteams, ‘zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.’ Onduidelijk blijft voor hoeveel extra politiecapaciteit het CDA zich sterk wil maken. Wel moet tegelijkertijd nagedacht worden over de positie en bevoegdheden van boa’s, gezien ‘hun steeds belangrijkere taak’.

Deltaplan Ondermijning
De zorg voor onze veiligheid begint met een goed functionerende rechtsstaat, aldus het CDA. Daarom wil de partij ‘meerjarig investeren in de capaciteit en kwaliteit van politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht’. In hun strijd tegen de ondermijnende criminaliteit wordt de ‘samenwerking versterkt en de capaciteit voor internationale opsporing in Europees verband uitgebreid’. Ook hier blijft onduidelijk hoeveel belastinggeld het CDA voor dit ‘Deltaplan Ondermijning’ wil uittrekken.

Arrestantenzorg
Het CDA stelt wel voor extra politiecapaciteit vrij te maken door de arrestantenzorg over te hevelen van de politie naar het gevangeniswezen.

Tweede Politieacademie
Om de opleidingscapaciteit van het korps te vergroten wil de partij ‘een tweede Politieacademie, die zich naast de reguliere opleiding gaat richten op nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-analyse en artificiële intelligentie.’

Repressief drugsbeleid
Speerpunt in het verkiezingsprogramma van het CDA is een radicale wijziging van het drugsbeleid. ‘Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde.’ In tegendeel: het CDA wil ‘een uitsterfbeleid voor coffeeshops’ en ‘verhoging van de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten tot aan het niveau van de straffen in ons omringende landen’.

Burgerinitiatieven
Het CDA benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor de veiligheid in de samenleving, bijvoorbeeld door kinderen goed op te voeden. ‘Het CDA zal burgerinitiatieven op veiligheidsgebied blijven stimuleren en ondersteunen. De mogelijkheden van politie en justitie om over en weer informatie te delen met burgers en bedrijven worden vergroot.’