16 februari 2022

Cao-acties bij de politie Van kwaad tot erger

De politiebonden blijven door extra acties de druk op het kabinet opvoeren om snel een fatsoenlijke politie-cao voor 2022/2023 mogelijk te maken. Onder de noemer Van Kwaad tot erger gaan op donderdag 17 februari drie nieuwe acties van start die de slagvaardigheid en inkomsten van de overheid verminderen. De bonden richten zich op deurwaarders, openstaande boetes en het uitreiken van ambtelijke stukken.

De bonden roepen hun leden op met ingang van donderdag 17 februari te stoppen met

  • Het uitreiken van ambtelijke/gerechtelijke stukken van het Openbaar Ministerie en andere overheidsinstanties. Uitgezonderd zijn documenten tenuitvoerlegging van opgelegde vrijheidsbenemende straffen en schadevergoedingsmaatregelen ten gunste van slachtoffers.
  • Het innen van openstaande boetes, het buiten gebruik stellen van voertuigen en het uitvoeren van vrijheidsbenemende straffen die gerelateerd zijn aan geldboetes. Uitgezonderd zijn schadevergoedingsmaatregelen ten gunste van slachtoffers en vrijheidsbenemende straffen wegens veroordeling van één of meerdere strafbare feiten.
  • Het actief begeleiden van deurwaarders bij hun werkzaamheden. Heeft een deurwaarder tijdens de actie assistentie van de politie nodig, dan kan hij zich wenden tot 0900-8844 om een melding te maken. Bij spoed kan hij een beroep doen op het alarmnummer 112.

De acties van de politiebonden zijn erop gericht het kabinet Rutte IV duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en mee te werken aan cao-afspraken over verlichting van de huidige situatie.

Maatschappelijke gevolgen
De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties waardoor de huidige gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen geraakt worden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar dat is eerlijk gezegd niet lang vol te houden. Gezien de aard van het politiewerk hebben vakbondsacties op dat gebied al gauw maatschappelijke gevolgen, uiteenlopend van irritant/vervelend tot ernstig/zorgwekkend.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022