Marijke Kemna NPB-kaderlid

Briefje aan Chris van Dam (CDA)

Geachte meneer Van Dam, ik wil het graag met u hebben over de Initiatiefnota Politie die u als CDA-volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer heeft geschreven. Om te beginnen wil ik u danken voor de complimenten die u de politie daarin geeft.

U noemt ons kwalitatief hoogwaardig, integer, goed opgeleid, vakbekwaam en nauw verbonden met de Nederlandse samenleving. Daarnaast legt u de vinger op een paar zere plekken: personeelstekorten, de vergrijzing binnen onze gelederen, hoog ziekteverzuim, de werkdruk, erbij inschietende opleidingen en het ‘uitwonen’ van personeel. Daarbij noemt u terecht de reorganisatie van de laatste jaren als oorzaak.

U wilt (meer) prioriteit voor de burger in nood. Aangiften moeten sneller opgenomen worden en de aanrijdtijden moeten korter. De politie moet meer zichtbaar zijn op straat, ook als toezichthouder. Dat laatste is al grotendeels uitbesteed aan de gemeentelijke BOA’s en dat heeft u liever niet.

Meer inhuur?!
U zou ons, politiemensen, ‘vanuit de politiek de ruimte willen geven de bureaucratie van ons af te werpen’. U ziet in dat schaalvergroting de organisatie onpersoonlijker heeft gemaakt, onveilig en anoniem zelfs. U onderkent het probleem van de uitgeholde politieorganisatie, de oplopende werkdruk en de overbevraagde politiemens. Om dat alles op te lossen zou u graag zien dat de politie vaker ‘nee’ gaat verkopen en extern diensten gaat inhuren, van andere diensten en particuliere bedrijven.

Verantwoording
Beste meneer Van Dam, al die door u opgesomde problemen zijn het directe gevolg van politieke besluiten. Dit is de Nationale Politie waar de politiek voor getekend heeft. Afgeslankt. Uitgekleed. Onderbezet. U wilde het goedkoper en nu krijgt u de politie waar u voor betaalt. Minder bureaus, minder mensen. Een organisatie waar ik me geregeld voor schaam.

U zou graag zien dat we die problemen oplossen door, onder meer, personeel en diensten van derden in te huren. Dat doen we al. Al jaren. U denkt ook dat die inhuur niets extra hoeft te kosten, als wij de bureaucratie maar terugdringen. Sta me toe dat ik u met beide voetjes terug op aarde zet.

Reality check
Inhuur van extern personeel was in 2016 namelijk al de voornaamste oorzaak van het ‘negatieve exploitatieresultaat’ ten opzichte van onze begroting. Dat jaar waren de kosten €226 miljoen meer dan begroot en werd € 91 miljoen méér uitgegeven aan de inhuur van personeel van derden dan begroot was. De reguliere inhuur, die alleen nog maar diende om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen, kostte € 24 miljoen. We vullen dus het ene gat met het andere en die inhuur heeft nog niets opgelost.

Zoals ik al zei schaam ik me inmiddels voor de organisatie, die de Nationale Politie geworden is door u en uw collega’s in de politiek. Ik spreek nog wel met trots over de politie, maar dan heb ik over mijn collega’s en het politiewerk. Maar de organisatie?

CAO-onderhandelingen
In het licht van dit alles vraag ik me ook af of u de inzetbrief voor de nieuwe politie-CAO van uw collega Ferdinand Grapperhaus wel gelezen heeft. Daarin stelt hij dat hij bereid is extra arbeidsvoorwaardengeld beschikbaar te stellen, maar alleen als de bonden bereid zijn in te leveren op de rechtspositie van de politiemens. Deze minister – mijn werkgever – zoekt daarmee naar een route om ‘politie-specifieke beperkingen ten opzichte van de Arbeidstijdenwet af te schaffen’.

Daarmee doelt hij precies op de zaken die de politiemensen tegen roofbouw beschermen: verantwoorde werk- en rusttijden, werkweekpatronen (modaliteiten) die goed aansluiten op de verplichtingen in hun privéleven, partiële uittreding (deeltijdpensioen), nachtdienstontheffingen en een gegarandeerd aantal vrije weekenden. Meneer Van Dam, u zegt zich zorgen te maken over politiepersoneel dat ‘uitgewoond wordt’. Maar over die inzetbrief rept u niet.

Demonstratie 1 mei, kom ook!
Op dinsdag 1 mei houdt de FNV in Den Haag een grote demonstratie voor een verstandiger pensioenbeleid en betere salarissen in de publieke sector. De NPB zal duidelijk zichtbaar aanwezig zijn. Ik kom ook en ik hoop iedere collega die dit leest ook. Voor een goede nieuwe politie-CAO.

Meneer Van Dam, ik reken ook op u. Ga met ons in gesprek.

Meer over:
CAO