18 november 2019

Overleg promotiebeleid politiekundigen hapert

De bonden en de werkgever zijn het oneens over de inhoud van een regeling om huidige politiekundigen (politieopleiding niveau 5) te bevorderen tot operationeel expert (OE) of operationeel specialist (OS). Bij het uitwerken van deze cao-afspraak bleken beide partijen daaraan een andere praktische invulling te willen geven.

In de politie-cao 2018/2020 is afgesproken dat voor politiekundigen op enig moment een gegarandeerd loopbaanpad van kracht zal worden: na drie jaar voldoende functioneren worden ze dan automatisch bevorderd tot OE of OS – een sprong van schaal 8 naar schaal 9.

Overgangsbeleid
De werkgever en de bonden zijn het erover eens dat de invoering van dit loopbaanpad gepaard moet gaan met overgangsbeleid voor de huidige politiekundigen. Ook die moeten uitzicht krijgen op een bevordering naar een functie in schaal 9. Verschil van mening blijkt echter te bestaan over wie voor deze aanspraak in aanmerking zou moeten komen.

Meningsverschil
De korpsleiding wil dat huidige politiekundigen die hun N5-politiediploma hebben gehaald via een doorstroomopleiding geen aanspraak krijgen op bevordering tot OE en OS. Zij wil dat het overgangsbeleid alleen gaat gelden voor collega’s die nog niet eerder een loopbaanpad hebben bewandeld.

Wat de bonden betreft moet het overgangsbeleid gelden voor alle huidige collega’s met een politiediploma op niveau 5 (hbo), ongeacht of ze dat diploma in een of twee stappen hebben bemachtigd. In de vorige politie-cao is niet voor niets de principe-afspraak vastgelegd dat politiemedewerkers na hun opleiding binnen afzienbare tijd de functie moeten gaan vervullen die overeenkomt met hun opleidingsniveau. Met een N4-politiediploma is dat de seniorfunctie, met een N5-politiediploma is dat de OS of OE.

Automatisch aanspraak
Volgens de bonden moet het korps op dit punt dezelfde lijn volgen als eerder dit jaar gebeurd is bij het afspreken van het overgangsbeleid voor collega’s met een politiediploma op niveau 4. Ook die kregen automatisch aanspraak op een bevordering tot senior als ze over een N4-politiediploma beschikten – ongeacht of ze dat hadden bemachtigd via een doorstroomtraject.

Logisch en fatsoenlijk
De bonden vinden het niet meer dan logisch en fatsoenlijk dat voor de politiekundigen dezelfde aanpak wordt gehanteerd. Als collega’s een doorstroomopleiding hebben gevolgd, is dat immers gebeurd op verzoek van de werkgever. Dat heeft bij hen verwachtingen gewekt. Ze hebben fors in hun vaardigheden geïnvesteerd en zijn door hun politie-ervaring bij uitstek geschikt voor bevordering tot OS of OE.

Werkgever op zoek naar alternatieven
De werkgever gaat nu alsnog bekijken of de huidige groep doorstromers op een andere manier kan worden meegenomen. Daarmee zouden dan in ieder geval deze collega’s geholpen zijn. Het zit de bonden echter niet lekker dat het korps vooralsnog pertinent weigert om toekomstige doorstromers het uitzicht te bieden op de functie die overeenkomt met hun opleidingsniveau. Waarom stuur je als werkgever die mensen dan naar een dure politieopleiding? Afgesproken is dat de werkgever snel met een voorstel komt.

Hoe zit dat dan bij N2 en N3?
Zoals gezegd zijn de werkgever en de bonden het eens over het principiële uitgangspunt dat iedere collega op enig moment de functie moet krijgen die bij zijn of haar politiediploma hoort. Om die reden hebben alle huidige collega’s met een N4-politiediploma recht gekregen op een bevordering in een seniorfunctie. Bij het onderhandelen hierover is het gelukt om ook voor huidige collega’s met een N3-diploma aanspraken te regelen. Daarbij heeft de werkgever wel twee beperkende eisen gesteld: de betreffende collega’s mogen hun N3-diploma niet bemachtigd hebben via een doorstroomtraject EN ze moeten eerst een N4-diploma halen.

Deze afspraak heeft tot teleurgestelde en verontwaardigde reacties geleid van collega’s die van niveau 2 zijn doorgestroomd naar niveau 3 en op enig moment nog graag een volgende loopbaanstap zouden willen maken. Op aandringen van de bonden is de werkgever nu aan het onderzoeken of ook aan deze groep medewerkers een nieuw perspectief kan worden geboden.

Meer over:
CAO