14 september 2018

Onderhandelingsresultaat bereikt!

De werkdruk van politiemensen wordt aangepakt door het vrijmaken van extra capaciteit op basis van het Herstelplan van de bonden. Medewerkers in de basispolitiezorg, opsporing en ondersteuning krijgen duidelijkheid over (automatische) doorstroom naar hogere functies na het opdoen van enkele jaren ervaring. Collega’s krijgen meer zeggenschap en duidelijkheid over hun inroostering. De flexibiliseringsplannen van de werkgever (afschaffing 4x9-modaliteit) zijn van tafel. Het basisinkomen van politiemedewerkers wordt in drie jaar tijd met meer dan 8 % verhoogd. Daarnaast is er op zowel 1 januari 2018 als 2019 een eenmalige uitkering van 400 euro.

Deze vijf afspraken vormen het hart van het onderhandelingsresultaat dat de politiebonden en de werkgever vanochtend hebben bereikt over een politie-CAO voor de jaren 2018 tot en met 2020. Na wekenlang intensief vergaderen werd de afgelopen week een eindsprint ingezet, mede onder druk van de door de bonden aangekondigde actie ‘Geen Spoed Geen Politie’, die vanavond om 18:00 uur van start zou gaan. Dat driedaagse protestweekend is afgeblazen; de bonden hebben alle CAO-acties opgeschort tot na hun ledenraadplegingen over het bereikte onderhandelingsresultaat. De voorzitters hebben ook een videoreactie gegeven. Bekijk deze hier.

De totstandkoming van een voor beide partijen acceptabel afsprakenpakket was een zware dobber. Extra complicatie dit keer was de ontstane vertrouwensbreuk tussen de werkvloer en de korpsleiding. Dat leidde tot grote druk op de bonden om niet alleen zoveel mogelijk gewenste afspraken te maken, maar ook harde garanties te laten vastleggen over de uitvoering daarvan.

Beloning
Politiemedewerkers krijgen in de jaren 2018 tot en met 2020 drie keer een structurele loonsverhoging en twee keer een eenmalige uitkering van € 400. Daarnaast wordt vanaf 2019 de eindejaarsuitkering met 0,33 % verhoogd tot 8,33 % van het salaris.

  • Januari 2018: eenmalig € 400
  • Juli 2018: salarisverhoging met 3 %
  • Januari 2019: eenmalig € 400
  • Juli 2019: salarisverhoging met 2 %
  • December 2019: uitbetaling verhoogde eindejaarsuitkering (van 8 naar 8,33 %)
  • Juli 2020: salarisverhoging met 2,7 %
  • December 2020: uitbetaling verhoogde eindejaarsuitkering (van 8,33 %), daarna structureel

Al met al (elke structurele verhoging werkt ook weer door in de volgende structurele verhoging) stijgt het basisinkomen van politiemensen daardoor in drie jaar tijd structureel met meer dan 8 %. De verhogingen werken ook door in de pensioenopbouw, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Collega’s die 45 jaar in dienst zijn van de politie krijgen voortaan een extra gratificatie ter waarde van een half maandsalaris.

Reiskosten
De kilometervergoeding woon-werkverkeer wordt verhoogd van 18 naar 19 cent per kilometer (het fiscaal onbelaste maximum). Om dit mogelijk te maken wordt de dagcomponent (€ 4,95) afgeschaft. Om capaciteit vrij te spelen vinden dienstreizen met eigen vervoer van en naar de eigen woning vanaf 1 januari 2020 plaats in eigen tijd. Dit wordt gecompenseerd door een fors hogere vergoeding voor de meerkilometers ten opzichte van de gebruikelijke afstand woon-werkverkeer: die gaat van 28 naar 78 cent per kilometer. Deze manier van vergoeden gaat ook gelden voor het volgen van een loopbaangerichte opleiding op verzoek van het korps. Zoals doorstroomopleidingen in het kader van de basispolitieopleidingen. Voor overige dienstreizen (zoals reizen met dienstvervoer of openbaar vervoer of als er niet heen en terug gereisd wordt naar de eigen woning) verandert er niets.

Aanpak capaciteitsproblemen
De werkgever erkent de capaciteitsproblemen waarmee de politieorganisatie kampt en de negatieve gevolgen die dat heeft voor de werkdruk, de balans tussen werk en privé en de gezondheid van medewerkers. Werkgever en bonden hebben afgesproken deze problemen zo snel mogelijk aan te pakken op basis van het Herstelplan dat de bonden op tafel hebben gelegd. Daarin staan allerlei concrete maatregelen om capaciteit vrij te spelen voor extra inzet in de basispolitiezorg en bij de recherche. Deze voorstellen zijn gericht op een betere aansturing, de werkwijze van de basisteams en de opsporing en een betere aansluiting tussen de bedrijfsvoering en de operationele werkzaamheden binnen het korps.

Om de druk op de ketel te houden vindt eens in de vier maanden inhoudelijk overleg plaats tussen de Minister van Justitie en Veiligheid (in eigen persoon), de korpschef en de voorzitters van de politievakbonden. Zij bespreken dan de uitvoering van de gemaakte afspraken en de voortgang van het strategisch overleg.

Aanpak werk- en roosterdruk
De flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever zijn van tafel. Er wordt dus niet getornd aan de mogelijkheden om werkweken van 4x9 uur te maken of nachtdienstontheffing te krijgen. In plaats daarvan zijn over het beter op elkaar afstemmen van werkaanbod en personeelscapaciteit afspraken gemaakt waar medewerkers baat bij hebben. Het zelf- en groepsroosteren wordt landelijk ingevoerd en de planfunctie dicht bij de teams georganiseerd. Dagroosters worden voortaan niet vier maar zeven dagen van tevoren vastgesteld.

Sociaal maximum
Om te voorkomen dat medewerkers overbelast raken door een opeenstapeling van overwerk, nachtwerk en piket, wordt voor de inzet van politiemensen een sociaal maximum ingevoerd. Ga je daar overheen, dan ontvang je een compensatie in tijd. Deze uren worden toegevoegd aan je LFU-saldo. Dat is het aantal verlofspaaruren dat je opbouwt om wanneer jij dat nodig vindt extra verlof op te nemen. (Dat gebeurt op basis van de Regeling Levensfase-uren, die vanaf 1 juli 2019 van kracht wordt.) Voor alle duidelijkheid: deze spaarverlof-voorziening komt bovenop de reguliere vergoedingen voor overuren en piket. Het beoogde sociaal maximum is beter te handhaven dan de huidige werk- en rusttijdenregels in de LAR, die tegelijkertijd met de invoering vervalt.

Er is afgesproken dat politiemedewerkers voortaan ‘uitzonderingen op eigen verzoek’ kunnen claimen als het gaat om piket tijdens wekelijkse rust, inzet tijdens de randen van een vrije dag of op een zondag.

Het korps gaat meer ruimte geven aan medewerkers die (vrijwillig) hun wekelijkse werktijd willen uitbreiden naar 38 of 40 uur.

Loopbaan/doorstroom
Er zijn – na langlopende discussies in de afgelopen jaren – heldere afspraken gemaakt over de loopbaanstappen die medewerkers in de GGP, opsporing en ondersteuning kunnen maken en bijbehorende garanties. Een langgekoesterde wens van de politiebonden. Voortaan is de opleiding tot allround politiemedewerker (niveau MBO-4) de basisopleiding voor de brede politiefunctie in zowel de GGP als bij de recherche. Na afronding van deze opleiding stromen medewerkers via een gegarandeerd loopbaanpad naar de functie van medewerker GGP of tactische opsporing (schaal 6) en generalist (schaal 7) en vervolgens bij voldoende functioneren door naar Senior GGP of tactische opsporing (schaal 8). Voor zittende medewerkers komt er overgangsbeleid.

Politiekundigen krijgen voortaan drie jaar na hun opleiding de functie operationeel specialist A (schaal 9), of als zij dat wensen operationeel expert (ook schaal 9).

Assistent politiemedewerkers krijgen de mogelijkheid om via de doorstroomopleiding over te stappen naar de functie Medewerker GGP. Dit is wel afhankelijk van geschiktheid en formatieruimte. Ten slotte wordt het voor collega’s die werken in de ondersteuning makkelijker om te wisselen naar een executieve functie met specifieke inzet en andersom, en wordt de positie van politievrijwilligers en chronisch zieken bij interne sollicitaties verbeterd.

Om het vertrek op te vangen van de duizenden collega’s die de komende jaren met pensioen gaan wordt flink geïnvesteerd in de opleidingscapaciteit voor zowel nieuwe politiemedewerkers als zittend personeel (vakspecialistisch onderwijs).

Voorzieningen einde loopbaan
Voor politiemedewerkers in de laatste fase van hun loopbaan komen er mogelijkheden om hun werkbelasting te verlichten, al dan niet met behoud van hun LFNP-functie en de daarbij behorende beloning. Op basis van individuele afspraken kunnen zij zich bijvoorbeeld gaan richten op een specifiek ‘samenstel van werkzaamheden’ binnen hun functie, bijvoorbeeld het coachen van jonge medewerkers of het opereren als fulltime HOvJ.

Een belangrijk gebied waarop tijdens deze CAO-ronde helaas geen vooruitgang is geboekt is een betere (vroeg)pensioenregeling. Om dit mogelijk te maken is politieke besluitvorming nodig die de wettelijke blokkades opheft. De politiebonden blijven hiertegen actie voeren en hebben andere beroepsgroepen opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. Als politiek Den Haag besluit tot verruiming van de wettelijke kaders, gaan bonden en werkgever in overleg over de gevolgen daarvan voor de politiesector.

De bonden en de werkgever hebben wel afgesproken dat voor iedereen die op 1 juli 2018 55 of ouder is de 1 % extra werken-verplichting komt te vervallen.

Ook op het gebied van veilig en gezond werken zijn de nodige afspraken gemaakt. Lees voor een volledig overzicht van alle afspraken de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Ledenraadplegingen
Een onderhandelingsresultaat is nog geen CAO-akkoord. Dat komt er pas als de leden van de politiebonden instemmen met het afsprakenpakket. De komende weken zullen de bonden hun leden uitgebreid informeren over het akkoord, zowel op bijeenkomsten als online. Daarbij kunnen alle leden hun stem laten horen. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Meer over:
CAO