10 juli 2018

Bijeenkomsten capaciteitsprobleem achterhaald

Update 13-7-2018: De werkgever blijkt naast het organiseren van bijeenkomsten ook op andere manieren met medewerkers in gesprek te gaan over het capaciteitsprobleem. Bijvoorbeeld tijdens briefings of teamoverleg. Collega’s wordt daarbij gevraagd om met oplossingen te komen. Ook in dit geval adviseren we je om te wijzen op het herstelplan van de bonden. Daar staan de oplossingen immers al in. En uiteraard geldt ook hier dat deelname ALTIJD alleen op vrijwillige basis kan.

In opdracht van korpschef Akerboom hebben politiechefs bijeenkomsten voorbereid waarin ze alternatieve oplossingen bieden voor het capaciteitsprobleem. Voor zowel de bonden als politiepersoneel komt dit te laat en sommige collega’s zouden de bijeenkomsten zelfs willen boycotten. Collega’s die wel gaan, worden door de bonden opgeroepen om de korpsleiding te wijzen op het herstelplan van de politiebonden.

Klaar met de praatjes
Politiechefs gaan de komende tijd in opdracht van korpschef Akerboom bijeenkomsten houden voor politiemensen waarin ze met alternatieve voorstellen komen om de capaciteitsproblemen aan te pakken in het kader van het cao-overleg. Deelname aan deze bijeenkomsten is op vrijwillige basis. De bonden krijgen echter van veel collega’s te horen dat ze klaar zijn met de praatjes van de werkgever als het gaat om het neerleggen van het capaciteitsprobleem bij de medewerkers en stellen voor deze bijeenkomsten te boycotten als tegenactie. De oproep van deze collega’s kan rekenen op onze steun! De tijd voor halve voorstellen en het verhogen van de werkdruk is voorbij. Reden ook waarom de politiebonden vanaf maandag 9 juli in actie zijn voor een goede cao en een oplossing van de werkdruk.

Herstelplan
Collega’s die van plan zijn de bijeenkomsten wel te bezoeken roepen wij op om het herstelplan van de bonden fysiek uit te reiken aan de politiechefs. Ook moeten de politiechefs te horen krijgen dat zij de voorstellen van de korpschef terug moeten geven aan de korpschef. Bij de bijeenkomsten moet het gesprek wat ons betreft vooral gaan over de gezagscrisis en hoe de politietop dat denkt te willen herstellen.
De bonden hebben in een eerder stadium nadrukkelijk afstand genomen van het idee van de korpsleiding om in een strategisch overleg tussen korpsleiding, bonden en de COR de informatie/voorstellen die de korpsleiding uit de eenheden wil ophalen te gaan bespreken.

De bonden hebben daar in hun brief aan de heer Akerboom d.d. 3 juli jongstleden het volgende over geschreven:

Wij zijn van mening dat bij eventuele bijeenkomsten het tijd is voor keuzes en daden. Er is voldoende gepraat. Daarnaast merken wij op dat deze plaatsvinden als onderdeel van het CAO-traject dat voorbehouden is aan de werkgever en de politievakbonden. Wij zullen op de uitkomsten door onze achterban worden aangesproken en afgerekend. Het deelnemen van andere partijen aan deze discussie past wat ons betreft niet bij deze situatie en timing. U geeft aan dat de gesprekken van de politiechefs de 1e 3 weken van juli zullen plaatsvinden. Op 25 juli a.s. zullen wij als politievakbonden de situatie met onze achterban opnieuw beoordelen en bepalen of het voeren van CAO-overleg mogelijk is.

Meer over:
CAO