13 september 2022

Ambtenarenbonden willen compensatie prijsstijgingen

De vakcentrales voor het overheidspersoneel hebben het kabinet vandaag opgeroepen ambtenaren te compenseren voor de extreem gestegen kosten van levensonderhoud. Ministers moeten hun verantwoordelijkheid als werkgever waarmaken door hun medewerkers snel (extra) inkomensverbeteringen te bieden, aldus onder andere de Algemene Centrale van Overheidspersoneel FNV – waarbij ook de NPB is aangesloten.

Voor het politiepersoneel zou de financiële compensatie een aanvulling zijn op de inkomensparagraaf in de politie-cao 2022-2024, ondertekend op 8 juni van dit jaar. De daarin vastgelegde afspraken zorgen voor een blijvende loonsverhoging van gemiddeld 9,5 procent in 2,5 jaar tijd. Dat is echter een geleidelijk proces. De eerste stap was een verhoging van het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro vanaf 1 januari 2022, de tweede een procentuele salarisverhoging van 2 procent vanaf 1 juli jongstleden. De volgende stap is een loonstijging van 3 procent vanaf 1 januari 2023.

Financieel benauwd
‘Onze leden waren op zich goed te spreken over het bereikte onderhandelingsresultaat en het daarin geboden inkomensperspectief tot medio 2024,’ aldus NPB-voorzitter Jan Struijs. ‘Maar de laatste drie maanden zijn de prijzen op het gebied van levensmiddelen en energie zo hard door blijven stijgen (12 procent inflatie in augustus) dat extra voorzieningen urgent zijn geworden. Vooral jongere collega’s lijken het financieel steeds benauwder te krijgen - met alle extra kopzorgen en stress van dien.’

Koopkracht stutten
Met een zekere regelmaat informeren NPB-leden of de bond al plannen heeft om de koopkracht van de politiemedewerkers te stutten en schrijnende situaties (noodgedwongen naar de voedselbank) te voorkomen. Vooralsnog is dus gekozen voor een gezamenlijke oproep van alle ambtenarenbonden aan het kabinet. Mocht de reactie daarop tegenvallen, dan ligt het vervolg voor de hand: samen actie voeren om de politieke druk te verhogen.

Zorgen delen
Dreig je zelf door stijgende kosten van levensonderhoud in de financiële problemen komen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzieningen die de werkgever daarvoor biedt, bijvoorbeeld het Sociaal Fonds, het bedrijfsmaatschappelijk werk en de externe schuldhulpverlener GRIP. Meer informatie daarover vind je op het intranet van het korps.

Wil je je persoonlijke zorgen en ervaringen delen met de NPB? Je mailtje is van harte welkom! Wij behandelen je verhaal vertrouwelijk en zullen het vooral benutten om inzichtelijk te krijgen hoe we onze invloed het best kunnen aanwenden om leden behulpzaam te zijn die door de inflatie in financiële problemen (dreigen te) raken.

Uitslag van een recent FNV-onderzoek waaraan 20.000 Nederlandse werknemers deelnamen

Stop de scheefgroei
De FNV is de grootste vakcentrale van Nederland, onder andere doordat ook de NPB daarbij is aangesloten. De afgelopen maand heeft zij een noodplan gelanceerd om de inkomenscrisis aan te pakken, getiteld Stop de scheefgroei. Dit aanvalsplan kent drie kerneisen:

  • Hogere lonen en vaste banen;
  • Verhoging van het minimumloon naar € 14 per uur (leidt indirect tot stijging van de AOW- en overige sociale uitkeringen);
  • Invoering plafond voor energieprijzen.

Deze kerneisen zijn uitgewerkt in meerdere praktische voorstellen. Denk aan het benutten van het belastingvrije ruimte voor reiskostenvergoedingen en het kunnen verzilveren van de algemene heffingskorting. De NPB zal dit noodplan actief ondersteunen en er ook binnen de politie aandacht voor vragen op de onderdelen waar dat mogelijk is.

Meer informatie over het noodplan van de FNV vind je HIER en meer over de scheefgroei HIER!

Koopkrachtmaatregelen vanaf 2023
Zoals bekend is het kabinet het onlangs eens geworden over een pakket aan noodmaatregelen dat vanaf 2023 van kracht wordt. Op dinsdag 20 september (Prinsjesdag) zal daarover meer duidelijk worden. Een aantal ingrepen is al uitgelekt.

  • Een verlaging van het eerste tarief bij het heffen van inkomstenbelasting en een verhoging van de heffingskorting voor werkenden.
  • Een verhoging van het minimumloon met 10 procent waardoor ook AOW- en andere uitkeringen meestijgen.
  • Een blijvend hogere huurtoeslag en een blijvend hoger kindgebonden budget voor gezinnen met drie kinderen of meer.
  • Een verlaging van de accijnzen op brandstof tot halverwege volgend jaar.
  • Een nieuwe korting op de energiebelasting en de terugkeer van de energietoeslag van rond de 1.300 euro voor kwetsbare huishoudens.
  • Een tijdelijk hogere zorgtoeslag.

De oproep van de gezamenlijke ambtenarenbonden is gericht op een belangrijke maatregel die in dit pakket ontbreekt: het realiseren van inflatiecorrectie door het rechtstreeks verbeteren van de inkomsten van het overheidspersoneel.