5 juni 2020

Akkoord over loopbaanbeleid politiekundigen

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over de praktische uitwerking van het loopbaanpad naar een functie in schaal 9 dat vanaf 1 januari 2021 van kracht wordt voor instromende politiekundigen: collega’s met de basisopleiding Bachelor of Policing (HBO-niveau). Ook is promotiebeleid afgesproken voor de huidige politiekundigen die ondanks hun opleidingsniveau nog geen functie in schaal 9 vervullen.

In de politie-cao 2015-2017 hebben de werkgever en de bonden de afspraak vastgelegd dat instromende medewerkers bij voldoende functioneren binnen een bepaald aantal jaren terecht moeten komen in een functie die recht doet aan hun opleidingsniveau. Dat was binnen de politie tot voor kort allesbehalve vanzelfsprekend. Bij gebrek aan een gedegen loopbaanbeleid kwamen collega’s met bijvoorbeeld een MBO4-opleiding jarenlang niet verder dan een MBO3-functie.

Om een eind te maken aan deze onderbenutting moesten voor de verschillende instroomgroepen duidelijke loopbaanpaden worden afgesproken, zoals dat in 2009 gebeurd was voor de recherchekundigen. In de politie-cao 2018-2020 is dat vervolgens gebeurd voor de nieuwe instromers op MBO4-niveau (basisopleiding Allround Politiemedewerker) en op HBO-niveau (politiekundige of Bachelor of Policing). Het loopbaanpad naar een functie in schaal 9 voor politiekundigen is nu praktisch uitgewerkt en officieel vastgelegd in een Beleidsregel.

------------------------------------------------

Loopbaanpad nieuwe politiekundigen
Vanaf 2021 wordt een officieel loopbaanpad van kracht voor politiemedewerkers die beginnen aan de basispolitieopleiding tot politiekundige (Bachelor of Policing).

  • Na het voltooien van die opleiding worden deze nieuwe collega’s aangesteld in een seniorfunctie (schaal 8).
  • Na drie jaar krijgen ze vervolgens een plaatsing als Operationeel Specialist A of desgewenst als Operationeel Expert (allebei schaal 9).
    Let op: ter bevordering van de arbeidsmobiliteit binnen de Nationale Politie word je dan wel in een ander team geplaatst.

Nieuwe politiekundigen kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op dit loopbaanpad. De enige voorwaarde is voldoende functioneren. Daaronder wordt verstaan dat je werk nooit aanleiding heeft gegeven tot een onvoldoende beoordeling en dat er op dat gebied ook geen procedure loopt.

Operationeel Expert
Eventueel kunnen politiekundigen na hun drie jaar in een seniorfunctie ook geplaatst worden als Operationeel Expert, om te beginnen voor de duur van één jaar. Deze optie is bedoeld voor collega’s die zich binnen de uitvoering graag met leidinggevende aspecten willen bezighouden. Je kunt je talent op dat gebied gaan tonen als je leidinggevende je daarvoor geschikt acht EN als daar formatieruimte voor beschikbaar is.

Bij voldoende functioneren en blijvende interesse bij de medewerker kan de plaatsing na een jaar definitief worden gemaakt. Zo niet, dan volgt na een jaar alsnog plaatsing als Operationeel Specialist A.

--------------------------------------------------------

Bevorderingsbeleid huidige politiekundigen
Uiteraard kun je als werkgever niet zomaar vanaf een bepaalde datum een gunstig loopbaanpad voor instromende medewerkers invoeren zonder ook iets te regelen voor het zittend personeel. Zo niet, dan gaan die er onredelijk op achteruit in promotiekansen. De bonden hebben bij de werkgever dan ook aangedrongen op een fatsoenlijke overgangsregeling en die is er gekomen.

Bij dit overgangsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen collega’s:
* de politiekundigen die hun diploma in één loopbaanstap hebben behaald door het volgen van de basispolitieopleiding tot Bachelor of Policing
* de politiekundigen die hun diploma in twee loopbaanstappen hebben behaald: eerst een basispolitieopleiding (op MBO-niveau) en daarna een doorstroom-politieopleiding (op HBO-niveau).

In één loopbaanstap politiekundige
Binnen deze groep politiekundigen wordt onderscheid gemaakt tussen de collega’s die hun Bachelor of Policing-diploma voor 1 januari 2021 hebben behaald of gaan behalen en de collega’s die dat na 1 januari 2021 gaan doen.

Diploma voor 1 januari 2021
Collega’s in deze categorie krijgen de komende jaren volgens het onderstaande schema een aanstelling als Operationeel Specialist A of Operationeel Expert. Daarbij zijn twee voorwaarden van kracht: je moet minstens drie jaar werkervaring hebben in een seniorfunctie en in die tijd voldoende hebben gefunctioneerd.

De mogelijkheid om aangesteld te worden als Operationeel Expert bestaat alleen als je leidinggevende je geschikt verklaart voor het vervullen van een operationeel leidinggevende functie EN als er voldoende de formatieruimte beschikbaar is.

• Diploma na 1 januari 2021
Collega’s in deze categorie worden na het behalen van hun diploma aangesteld in een seniorfunctie. Bij voldoende functioneren krijgen ze vervolgens na drie jaar een aanstelling als Operationeel Specialist A of (desgewenst en bij voldoende formatieruimte) als Operationeel Expert. Let op: ter bevordering van de arbeidsmobiliteit binnen de Nationale Politie word je dan wel in een ander team geplaatst dan waar je als senior werkzaam was.

----------------------------------------------------

In twee loopbaanstappen politiekundige
Binnen deze groep politiekundigen wordt onderscheid gemaakt tussen de collega’s die op 1 juni 2020 nog bezig waren met de doorstroom-politieopleiding tot Bachelor of Policing en de collega’s die deze opleiding toen al hadden voltooid en inmiddels geplaatst waren in een generalistenfunctie (schaal 7) of in een seniorfunctie (schaal 8).

• A. Nog bezig met de doorstroomopleiding
Collega’s die op 1 juni 2020 nog bezig waren met de doorstroom-opleiding tot politiekundige worden na het voltooien daarvan geplaatst in een seniorfunctie (schaal 8). Daarna vallen ze onder groep C.

• B. Doorstroomopleiding voltooid en geplaatst als generalist
Politiekundigen in deze categorie worden per 1 september 2020 bij voldoende functioneren geplaatst in een seniorfunctie (schaal 8) in hun huidige vakgebied en team. Daarna vallen ze onder groep C.

• C. Doorstroomopleiding voltooid en geplaatst als senior
Politiekundigen in deze categorie hebben vanaf 1 januari 2021 een voorrangspositie bij een sollicitatie naar een plaatsing als Operationeel Specialist A (schaal 9). Als meerdere collega’s uit deze categorie naar dezelfde functie solliciteren, gaat hij naar de collega die als eerste het diploma Bachelor of Policing heeft behaald. Hebben meerdere sollicitanten dat diploma op dezelfde datum gehaald, dan wordt de vacature aangeboden aan degene met de kortste reisafstand tussen woning en werk.

Ben je na twee jaar voorrangspositie nog niet werkzaam als Operationeel Specialist A? Dan krijg je in het derde jaar eenmalig een passende functie op dat niveau aangeboden. Maak je van dat aanbod geen gebruik, dan betekent dat ook het afzien van verdere aanspraken

----------------------------------------

Over de uitvoering van dit beleid volgt binnenkort meer informatie via de werkgever.