26 december 2022

Aanvragen (andere) modaliteit versoepeld

Vanaf 2023 kunnen politiemedewerkers het hele jaar door een (ander) werktijdpatroon (modaliteit) aanvragen in plaats van op één moment in het jaar. Leidinggevenden moeten daarna bij voorkeur binnen zes weken een besluit nemen en maximaal binnen twaalf weken. Is er dan nog niets besloten, dan geldt de aanvraag als gehonoreerd.

Ook de aanvraagmethode wordt anders: het invullen en inleveren van een papieren formulier maakt plaats voor een digitale aanvraagprocedure via een tegel in Youforce.

Wat niet verandert
Een goedgekeurde modaliteit (bijvoorbeeld een werkweek van vier dagen van negen uur) blijft een jaar geldig en wordt stilzwijgend verlengd tenzij de werkgever of de medewerker behoefte heeft aan aanpassing.

Hoe dien je een aanvraag in?
Ga eerst met je leidinggevende in gesprek over het door jou gewenste werktijdpatroon. Vervolgens regel je de aanvraag via de tegel Aanvraag modaliteiten in Youforce. Je aanvraag wordt samen met de andere (toegekende) aanvragen van je team getoetst, onder andere op planbaarheid. Vervolgens gaat je leidinggevende met je in gesprek over eventuele knelpunten.

Bespreking in teamverband
Individuele wensen over werktijdpatronen moeten passen binnen het totaal aan wensen op dat gebied en binnen de bedrijfsvoering van het team en het werkaanbod. Het bespreken van de onderlinge afstemming van modaliteiten in teamverband is dan ook van belang.

Hoe verloopt de afhandeling van de aanvraag?
Je leidinggevende handelt de aanvraag van een modaliteit binnen zes weken af. Of hij laat je binnen deze zes weken weten meer tijd nodig te hebben. In dat geval wordt de beslistermijn met zes weken verlengd.

  • Is je leidinggevende akkoord, dan wordt jouw aanvraag in Youforce geaccordeerd.
  • Is hij van plan de door jou gewenste modaliteit af te wijzen, aan te passen of niet te verlengen, dan is hij verplicht daarover eerst advies in te winnen bij de Landelijke Commissie Werktijdenmodaliteiten.

Automatische toekenning
Een leidinggevende moet bij voorkeur binnen zes weken een besluit nemen en maximaal na twaalf weken of binnen vier weken na het ontvangen van het advies van de Commissie. Laat hij deze beslistermijnen verlopen, dan wordt de modaliteit van rechtswege toegekend.

Heb je voor 1 oktober 2022 een aanvraag via een papieren formulier ingediend, dan is die in behandeling. Je hoeft hem dan in 2023 niet nogmaals via Youforce in te dienen.

Meer over:
cao2022