20 maart 2024

Aanspraak vervroegd uittreden: KMar- en douanejaren

Hoeveel dienstjaren moet je op je naam hebben om in aanmerking te komen voor vroegpensioengeld (RVU-uitkeringen) van de werkgever? Binnen de politie is de norm: minstens 35 dienstjaren waarvan minstens 25 zwaar - dat wil zeggen: in een uitvoerende politiefunctie. Mag je KMar- en douanejaren daarbij als zware jaren meetellen?

Het antwoord daarop leidde de afgelopen jaren tot veel onbegrip en discussie. Een aantal rechtszaken heeft in ieder geval voor juridische duidelijkheid gezorgd.

Eén definitie was van begin af aan duidelijk. Onder de vereiste 35 dienstjaren vallen niet alleen gewerkte jaren binnen de politie, maar ook dienstjaren bij andere instanties met opsporingsbevoegdheden, zoals de Koninklijke Marechaussee of de douane. Een volledig overzicht van deze instanties staat in artikel 8a van het Landelijk Sociaal Statuut Politie.

De vervolgvraag is dan natuurlijk: tellen deze dienstjaren bij andere instanties ook mee voor de 25 zware (politie)jaren? Het antwoord is van belang voor alle huidige collega’s die op enig moment naar de politie zijn overgestapt vanuit een functie binnen de douane of de KMar.  

Douanejaren
De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – heeft (definitief) bepaald dat het meetellen bij douanejaren voor een RVU-aanspraak niet gerechtvaardigd is. Douanemedewerkers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), aldus de Raad. Voor de uitoefening van die functie krijgen ze door de minister van Justitie en Veiligheid een deel van de bevoegdheden toegekend waarover uitvoerende politiemedewerkers op basis van de Politiewet beschikken.

Daarbij is één cruciaal verschil overduidelijk: boa’s zijn niet belast met de politietaak hulp verlenen aan hen die dat behoeven en beschikken ook niet over de bijbehorende bevoegdheden. Dat maakt douanejaren wezenlijk anders dan de beoogde zware jaren die politiemensen aanspraak geven op vroegpensioen.

De argumentatie van de CRvB zorgt ervoor dat deze uitspraak niet alleen geldt voor douanejaren. Feitelijk heeft de Raad juridisch vastgesteld dat dienstjaren als buitengewoon opsporingsambtenaar in geen enkel geval kunnen meetellen als zware politiejaren.

Marechausseejaren
In een andere uitspraak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat jaren doorgebracht in dienst van de Marechausse (hetzij als boa, hetzij als algemeen opsporingsambtenaar) in principe ook niet meetellen als zware jaren voor de RVU. Op deze regel is echter één uitzondering gerechtvaardigd.

Van 1967 tot 1994 leverden KMar-medewerkers semi-permanent bijstand aan de voormalige korpsen Amsterdam-Amstelland en Den Haag. Tijdens die inzet stonden de marechaussees onder het feitelijk gezag van de politie. Ze waren in dat opzicht niet te onderscheiden van ‘politieambtenaren aangesteld voor de uitvoering van de politietaak’, aldus de Raad. De betreffende marechaussees werden ingezet om volwaardige politiediensten te verrichten – inclusief de hulpverlening aan hen die dat behoeven. Om die reden moeten deze dienstjaren (wel) beschouwd worden als zware jaren die meetellen voor een RVU-aanspraak.

Zelf melden
Heb jij vroeger als marechaussee in de semi-permanente bijstand gewerkt en voldoe je nu niet aan de RVU-eis van 25 zware politiejaren? Dan is het verstandig om te checken of dat nog zo is als je de jaren van semi-permanente bijstand erbij optelt.

Het is de werkgever niet bekend welke huidige collega’s ooit als marechaussee in Amsterdam en Den Haag werkzaam zijn geweest in de semi-permanente bijstand. Je zult je dus echt zelf moeten melden. In Youforce kun je een verzoek indienen om aanpassing van je RVU-jaren op grond van je KMar-inzet, uiteraard met toevoeging van bewijsmateriaal.

Zelfde laken een pak?
Het is mogelijk dat zich nog andere gevallen hebben voorgedaan waarin collega's vanuit hun baan bij een voormalige werkgever (bijvoorbeeld de KMar) een tijd lang binnen de politie zijn ingezet en daarbij werkzaamheden hebben verricht die onder het feitelijke gezag van de politie vielen. NPB-leden die vermoeden dat zij zoiets hebben meegemaakt (en deze jaren dus als zware politiedienstjaren kunnen claimen) kunnen dat voorleggen aan de juridische afdeling van de bond via ib@politiebond.nl.

Meer over:
RVU