24 september 2018

Welke gevolgen heeft dit afsprakenpakket op beloningsgebied?

De totale blijvende loonsverhoging over deze CAO-periode komt op 8,23 procent. Om te beginnen zijn drie structurele (blijvende) loonsverhogingen afgesproken.

  • Juli 2018: salarisverhoging 3 procent
  • Juli 2019: salarisverhoging 2 procent
  • Juli 2020: salarisverhoging 2,7 procent

Op het eerste oog stijgen de politiesalarissen in drie jaar tijd dus met 7,7 procent.

In de praktijk heeft elke verhoging natuurlijk ook wel gevolgen voor de volgende verhoging. Een salaris van € 1.000 stijgt door 3 procent loonsverhoging naar € 1.030. Volgt het jaar daarop 2 procent loonsverhoging, dan wordt die uiteraard berekend over die € 1.030. Het salaris wordt dan € 1.051. Volgt het jaar daarop 2,7 procent loonsverhoging, dan wordt het salaris (102,7 x 10,51) oftewel € 1.079. Met andere woorden: door het stapeleffect wordt de totale blijvende loonsverhoging 7,9 procent.

Daarnaast is afgesproken dat vanaf 2019 de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 8 naar 8,3 procent van het jaarsalaris. Dit betekent een extra stijging van het jaarinkomen van 0,33 procent. Daarmee komt de totale blijvende loonsverhoging over deze CAO-periode op 7,9 procent + 0,33 procent = 8,23 procent.

Naast deze structurele (blijvende) inkomensverbeteringen – die uiteraard doorwerken op de hoogte van het bedrag aan eindejaarsuitkering, vakantiegeld en pensioenopbouw – zijn er ook nog twee eenmalige uitkeringen afgesproken. Deze bedragen tellen wel mee voor de pensioenopbouw, maar hebben geen invloed op de hoogte van de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld.

  • Januari 2018: eenmalig € 400
  • Januari 2019: eenmalig € 400

De bonden geven natuurlijk altijd de voorkeur aan zo hoog mogelijke structurele loonsverhogingen. De werkgever op zijn beurt probeert deze relatief dure kostenpost zo beperkt mogelijk te houden en als alternatief eenmalige uitkeringen aan te bieden. In het uiteindelijke afsprakenpakket zie je dan ook vaak zowel blijvende als tijdelijke inkomensverbeteringen opduiken. De sympathieke kant van eenmalige uitkeringen is uiteraard dat de lagere inkomens daar relatief meer profijt van hebben. Voor de schalen 5 en 6 is € 400 bijvoorbeeld 14 procent van het maandsalaris en voor de schaal 10 maar 9 procent.

Operationele toelage
Het is tijdens de onderhandelingen helaas niet gelukt om af te spreken dat de onregelmatigheidstoeslag (OT) op doordeweekse dagen (maandag tot en met vrijdag) al wordt toegekend vanaf 18.00 uur en niet pas vanaf 21.00 uur.

Wel gaat het bedrag van de OT de komende jaren omhoog op basis van het huidige afsprakenpakket, omdat in de vorige politie-CAO is afgesproken dat deze uitkering jaarlijks wordt aangepast op basis van de structurele salarisontwikkeling.

De operationele toeslag voor de uren in het tijdvak van maandag tot en met donderdag van 21.00 tot 07.00 uur, op vrijdag van 21.00 tot 22.00 uur, en op zaterdag en zondag van 07.00 tot 22.00 uur stijgt in drie stappen van € 4,02 naar € 4,34 – een stijging van ruim 30 cent per uur.

De operationele toeslag voor weekend/nachtdiensten stijgt in drie stappen van € 6,03 naar € 6,51 – een stijging van bijna 50 cent per uur.

Piketvergoeding
In de vorige politie-CAO is ook afgesproken dat de consignatievergoeding jaarlijks wordt aangepast aan de structurele salarisontwikkeling. Op basis van de loonafspraken in het onderhandelingsresultaat stijgt de piketvergoeding als deze CAO er komt dan ook automatisch van € 2,03 naar € 2,19 per uur.

Gratificatie ambtsjubileum
Op aandringen van de bonden is afgesproken dat de werkgever vanaf 1 januari 2018 een gratificatie uitkeert aan medewerkers die 45 dienstjaren hebben volgemaakt. Het daarmee gemoeide bedrag is een half bruto maandsalaris.

Reiskosten
De tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer met eigen vervoer worden verhoogd van € 0,18 naar € 0,19 per kilometer.

Verschil in vergoeding bij 220 dagen per jaar

  • 50 km ----- + € 110
  • 100 km ---- + € 220
  • 150 km ---- + € 330
  • 200 km ---- + € 440
  • 250 km ---- + € 550
Meer over:
CAO