NPB Color

Het meest multiculturele adviesorgaan van de NPB zet zich in voor de belangen van de allochtone politiemedewerkers. NPB Color wordt geacht het hoofdbestuur van de NPB gevraagd en ongevraagd te adviseren over ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen die voor allochtone politiemensen van belang zijn. Aldus kunnen we rechtstreeks invloed uitoefenen op het beleid van de NPB, de oudste en grootste politiebond van Nederland.

De samenstelling van de Nederlandse bevolking wordt steeds kleurrijker, maar daar is in de ontwikkeling van de personeelssamenstelling van de politiekorpsen eigenlijk nog maar weinig van te merken. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is al jarenlang om en nabij de 6,5 procent van alle politiemedewerkers (inclusief de aspiranten) van allochtone herkomst. Een betreurenswaardige stand van zaken, want een politiekorps met meer diversiteit binnen zijn gelederen beschikt over een breder pakket aan sociaal-culturele kennis en vaardigheden en is daardoor beter in staat doeltreffend en efficiënt zijn werk te doen in het Nederland van de 21-ste eeuw.

NPB Color streeft naar de situatie waarin het aantal allochtone werknemers binnen een politiekorps een goede weerspiegeling is van het aantal allochtone burgers in de betreffende politieregio. In het verlengde daarvan zou ook het aantal allochtone (kader)leden van de NPB in elke politieregio een overtuigende afspiegeling moeten zijn van het aantal allochtone korpsmedewerkers.

Monocultuur

De belangrijkste oorzaak van de al jarenlang achterblijvende hoeveelheid allochtonen bij de Nederlandse politie is hun opvallend hoge uitstroom. Op zich zijn er genoeg allochtonen die iets voelen voor een loopbaan bij de politie, maar een groot aantal haakt na korte tijd alweer af. Dat komt doordat de Nederlandse politie een eigen cultuur heeft, met als basisregel dat minderheden zich in doen en laten hebben aan te passen aan de cultuur van de meerderheid – in dit geval een relatief laagopgeleide heteroseksuele blanke mannencultuur. Dit leidt tot een werksituatie waarin afwijkende denkbeelden of gedragingen van allochtonen (of andere minderheden) al gauw op structurele wijze groepsgewijs belachelijk worden gemaakt, met alle gevolgen van dien voor de motivatie en het werkplezier van (bijvoorbeeld) collega's van allochtone afkomst.

Mentaliteitsverandering

Eén ding is zeker: voor een succesvolle integratie van allochtonen is meer nodig dan het (blijven) schrijven van ambitieuze beleidsnotities in de top van de politieorganisatie. Daar is een cultuuromslag voor nodig: een mentaliteitsverandering. NPB Color zet zich ervoor in om deze ontwikkeling te stimuleren, met name door het bouwen aan draagvlak bij de directe collega’s en bij de chefs. Zonder hun medewerking is elke vorm van actie gedoemd te mislukken.

Ons doel is een kleurrijk personeelsbeleid, gebaseerd op de erkenning van en respect voor de eigen culturele identiteit van de medewerkers van allochtone herkomst. Cursussen over diversiteit, omgangsvormen en culturele normen en waarden dienen onderdeel te zijn van de opleiding van alle politieambtenaren. Leidinggevenden zijn op alle niveaus sleutelfiguren bij het openbreken van de politiecultuur. Zij dienen te worden gestimuleerd en getraind in hun voorbeeldfunctie – en erop te worden aangesproken als ze in die rol steken laten vallen. Met name ongewenste omgangsvormen en discriminerend gedrag verdienen bijzonder veel aandacht.

Samenvattend zet NPB Color zich in voor:

  • Een evenredige vertegenwoordiging van allochtonen in de personeelssamenstelling van de politiekorpsen, de NPB en vertegenwoordigende organen zoals afdelingsbesturen en ondernemingsraden;
  • Bestrijding van vooroordelen en discriminatie op de werkvloer;
  • Verbetering van de beoordeling en doorstroming van allochtone politiemedewerkers;
  • Verbetering van de werving en selectie van allochtone politiemedewerkers;
  • Bevordering van een allochtoonvriendelijke bedrijfscultuur binnen de politieorganisatie en binnen de NPB;
  • Bevordering van een allochtoonvriendelijk optreden van de politie;
  • Bevordering van emancipatie in de meest ruime betekenis.

Aanpak individuele problemen

NPB Color fungeert ook als aanspreekpunt voor allochtone collega's met individuele problemen op het gebied van werk en inkomen. Zit jij met een dergelijk probleem, meld je dan bij [email protected] en vertel ons wat er speelt, zodat we je een advies kunnen geven. Vraagt de kwestie om een actievere NPB-inzet, dan nemen we contact op met een districtsbestuurder of individueel belangenbehartiger van de bond om samen met hen tot een oplossing van jouw probleem te komen.

Geïnteresseerd? Doe mee!

De invloed van NPB Color is sterk afhankelijk van de hoeveelheid NPB-leden die onze activiteiten willen steunen door te fungeren als onze oren en ogen op de werkvloer. Om ons werk als adviesorgaan zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we eigenlijk voortdurend vanuit zo veel mogelijk korpsen actuele informatie nodig over het gevoerde beleid ten aanzien van allochtone politieambtenaren en over de persoonlijke ervaringen van deze collega’s.

Voel je er wat voor om ons op die manier te helpen en (bijvoorbeeld) contactpersoon van NPB Color in jouw NPB-afdeling te worden? Neem dan vooral contact met ons op – geheel vrijblijvend uiteraard – om een en ander eens te bespreken!

Postadres

Postbus 68
t.a.v. NPB Color
3440 AB Woerden
Klik hier om te e-mailen met NPB Color!