Contributie

  • De maandelijkse contributie voor het NPB-lidmaatschap is 0,7 procent van uw maandsalaris (brutoschaalbedrag), met een minimum van € 7,25 en een maximum van € 13,80 per maand.
  • Leden van de vrijwillige politie betalen € 7,25 per maand.
  • Uitkeringsgerechtigden betalen € 7,25 per maand.
  • Gepensioneerde collega's komen in aanmerking voor het minimumtarief van € 7,25 per maand, evenals collega's die met vervroegd pensioen zijn op basis van de FLO-, AFUP- of levensloopregeling. Neem voor meer informatie over deze kortingsregeling contact op met de afdeling Ledenadministratie (085 - 89 00 410).

Inning via de werkgever

De eerste twee maanden van het NPB-lidmaatschap zijn gratis. Daarna wordt de contributie automatisch op uw salaris ingehouden en naar de NPB overgemaakt door uw werkgever.

NPB-contributie aftrekbaar van de belastingen

NPB-leden kunnen hun vakbondscontributie elk jaar in december fiscaal laten verrekenen bij de bepaling van hun nettoloon. De in de loop van het jaar betaalde NPB-contributie wordt dan van het brutoloon afgetrokken, waardoor u die maand over een minder hoog bedrag loonbelasting en sociale premies hoeft te betalen. Indirect krijgt u daardoor een groot gedeelte (40 tot 50 procent) van de betaalde NPB-contributie weer terug. Deze mogelijkheid is geregeld in artikel 28e van het Besluit algemene rechtspositie politie (BARP).

De werkgever kan verlangen dat u aantoont dat u de NPB-contributie daadwerkelijk betaald heeft. Dat is geen enkel probleem als de contributie-inning via het salaris loopt. De werkgever (lees: de salarisadministratie) kan de inhouding ervan dan zelf vaststellen.

Het ligt wat anders als u de NPB-contributie heeft betaald door middel van een automatische machtiging. In dat geval kunt u bij de afdeling Ledenadministratie van de NPB een betalingsverklaring voor uw werkgever aanvragen.

Wilt u gebruikmaken van deze fiscale regeling, dan dient u dat TIJDIG aanhangig te maken bij de werkgever! Vraag uw afdeling Personeelszaken om de specifieke regeling op dit punt.

De fiscale uitruil van uw vakbondscontributie leidt wel tot een verlaging van de pensioengrondslag. De omvang van deze verlaging is echter verwaarloosbaar, zeker als het nog jaren duurt voordat u met pensioen gaat.