6 t/m 12). Invoering HB-stageplek voor NPB-lid t/m 35 jaar

Toelichting adviesorgaan NPB Jong
Het verleden heeft bewezen dat het lastig is om nieuwe (jonge) kaderleden te enthousiasmeren om zich verkiesbaar te stellen voor het hoofdbestuur. Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag, zoals het voorrang geven aan persoonlijke ontwikkeling, privé-omstandigheden en onbekendheid met wat het hoofdbestuur precies kan en doet. Om in deze laatste factor verbetering te brengen wil NPB Jong de volgende voorstellen aan het congres voorleggen.

6). Invoering HB-stageplek voor NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

Adviesorgaan NPB Jong stelt voor om standaard één NPB-lid met een leeftijd van hooguit 35 jaar aan het hoofdbestuur toe te voegen als stagiair en mogelijk beoogd toekomstig HB-lid.

Stemadvies
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel maar zal een amendement indienen dat voorstelt de stagemogelijkheid uit te breiden tot twee NPB-leden die tegelijkertijd stage lopen bij het hoofdbestuur.

----------------------------

7). Duur HB-stageplek voor NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

Adviesorgaan NPB Jong stelt voor om een HB-stage maximaal één jaar te laten duren.

Stemadvies
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel maar zal een amendement indienen dat voorstelt de stagetermijn vast te stellen op maximaal twee jaar. De ervaring van het hoofdbestuur is dat een jaar kort is om alle aspecten van het lidmaatschap van het hoofdbestuur goed mee te krijgen.

----------------------------

8). Kandidaatstelling HB-stageplek voor NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

Een kandidaat voor een HB-stage moet voorgedragen worden door de afdeling waaronder hij of zij valt.

Stemadvies
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel maar zal een amendement indienen dat voorstelt naast de afdelingen ook het adviesorgaan NPB Jong de mogelijkheid te geven kandidaten voor te dragen. Dat ligt volgens het hoofdbestuur in de rede gezien de doelgroep.

----------------------------

9). Jaarlijkse toekenning HB-stageplek aan NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

De bondsraad bepaalt jaarlijks aan welke kandidaat de HB-stageplek wordt toegekend.

Stemadvies
Het hoofdbestuur is positief over het voorstel om de beslissing aan de bondsraad over te laten maar zal een amendement indienen dat voorstelt de bepaling ‘jaarlijks’ te vervangen door ‘tweejaarlijks’ als de amendementen van het HB worden aangenomen om telkens twee stagiairs toe te laten voor maximaal twee jaar.

----------------------------

10). Hoeveelheid kandidaten voor HB-stageplek NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

De NPB zet zich ervoor in dat de bondsraad tijdens de jaarlijkse toekenning van de HB-stageplek de keuze heeft uit meerdere kandidaten t/m 35 jaar.

Stemadvies
Het hoofdbestuur is positief over het voorstel om de beslissing aan de bondsraad over te laten maar zal een amendement indienen dat voorstelt de bepaling ‘jaarlijks’ te vervangen door ‘tweejaarlijks’ als de amendementen van het HB worden aangenomen om telkens twee stagiairs toe te laten voor maximaal twee jaar.

----------------------------

11). Inhoudelijke focus tijdens HB-stage NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

Het beoogde HB-lid t/m 35 jaar dat de HB-stageplek krijgt toegekend kan een voorkeur uitspreken voor het aanhaken bij een bepaalde bestuursportefeuille. Het bestuur is niet verplicht aan dat verzoek te voldoen.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.

----------------------------

12). Rechten NPB-lid t/m 35 jaar tijdens HB-stage (NPB Jong)

De kandidaat heeft tijdens zijn HB-stage wel inspraak, maar geen stemrecht.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.