18 t/m 24). Invoering stageplek bij het hoofdbestuur

Toelichting adviesorgaan NPB Jong
Het verleden heeft bewezen dat het lastig is om nieuwe (jonge) kaderleden te enthousiasmeren om zich verkiesbaar te stellen voor het hoofdbestuur. Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag, zoals het voorrang geven aan persoonlijke ontwikkeling, privé-omstandigheden en onbekendheid met wat het hoofdbestuur precies kan en doet. Om in deze laatste factor verbetering te brengen wil NPB Jong de volgende voorstellen aan het congres voorleggen.

18). Invoering HB-stageplek voor NPB-lid t/m 35 jaar (NPB Jong)

Adviesorgaan NPB Jong stelt voor om standaard één NPB-lid met een leeftijd van hooguit 35 jaar aan het hoofdbestuur toe te voegen als stagiair en mogelijk beoogd toekomstig HB-lid.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel en stelt als amendement voor het mogelijk te maken dat twee NPB-leden t/m 35 jaar tegelijkertijd stage lopen bij het hoofdbestuur.

------------------

Amendement 1A (Amsterdam)
De afdeling Amsterdam stelt voor geen leeftijdsgrens te verbinden aan de mogelijkheid een HB-stageplek te krijgen.

Amendement 1B (Limburg)
De afdeling Limburg vindt het noemen van een leeftijdsgrens polariserend en niet passend binnen het gedachtegoed van de NPB. 

Amendement 2 (Noord-Nederland)
Geen leeftijdsbeperking instellen, maar iedereen in actieve dienst de kans geven.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN de amendementen 1A, 1B en 2 te stemmen als het eerder heeft ingestemd met het voorstel om voor elke hoofdbestuurder een plaatsvervanger te benoemen. In dat geval is voor nieuwe aanwas van hoofdbestuursleden al een extra impuls afgesproken.

Het voorstel van NPB Jong om een stageplek voor jongere leden te organiseren dient juist een verdedigbaar doel om jongere leden te interesseren voor een hoofdbestuursfunctie, aangezien dat erg lastig blijkt en jongeren hun eigen gremia zoeken/hebben om hun mening te uiten.

---------------------------

Amendement 3 (hoofdbestuur)
Het hoofdbestuur stelt voor om twee NPB-leden van maximaal 35 jaar de mogelijkheid te bieden om tegelijkertijd stage te lopen bij het hoofdbestuur.

-----------------------------

Amendement 4 (Noord-Nederland)
Noord-Nederland stelt voor de in te voeren mogelijkheid uit te breiden tot twee kandidaten uit verschillende afdelingen.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres VOOR dit amendement te stemmen.

----------------------------

19). Duur HB-stageplek maximaal een jaar (NPB Jong)

Adviesorgaan NPB Jong stelt voor om een HB-stage maximaal één jaar te laten duren.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel, maar stelt als amendement voor de stagetermijn vast te stellen op maximaal twee jaar. Afgaande op de eigen ervaring is een jaar te kort om alle aspecten van het lidmaatschap van het hoofdbestuur goed mee te krijgen.

------------------

Amendement (hoofdbestuur)
Het hoofdbestuur stelt voor de stagetermijn voor het HB vast te stellen op maximaal twee jaar.

----------------------------

20). Afdelingen kunnen kandidaten HB-stage voordragen (NPB Jong)

Een kandidaat voor een HB-stage moet voorgedragen worden door de afdeling waaronder hij of zij valt.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel maar stelt als amendement voor naast de afdelingen ook het adviesorgaan NPB Jong de mogelijkheid te geven kandidaten voor te dragen. Dat ligt in de rede gezien de doelgroep.

----------------------------

Amendement (hoofdbestuur)
Het hoofdbestuur stelt voor dat een kandidaat voor een HB-stage voorgedragen kan worden door zijn afdeling en door het adviesorgaan NPB Jong.

 -------------------------------

21). Toekenning HB-stageplek door de bondsraad (NPB Jong)

De bondsraad bepaalt jaarlijks aan welke kandidaat de HB-stageplek wordt toegekend.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is positief over het voorstel om de beslissing aan de bondsraad over te laten, maar dient wel een amendement in voor het geval het congres akkoord gaat met een stageduur van maximaal twee jaar.

----------------------------

Amendement 1 (hoofdbestuur)
Het hoofdbestuur stelt voor het woord jaarlijks te vervangen door tweejaarlijks als de voorgestelde stageduur maximaal twee jaar wordt.

-----------------------------

Amendement 2 (Noord-Nederland)
De afdeling Noord-Nederland stelt voor de bondsraad jaarlijks te laten beslissen over de verlenging van toegekende HB-stageplekken met een tweede jaar en over eventuele nieuwe toekenningen bij uitvallers gaandeweg de stage.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres VOOR dit amendement te stemmen.

----------------------------

22). Inzetten op meerdere kandidaten voor HB-stageplek (NPB Jong)

De NPB zet zich ervoor in dat de bondsraad tijdens de jaarlijkse toekenning van de HB-stageplek de keuze heeft uit meerdere kandidaten t/m 35 jaar.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel, maar dient wel een amendement in voor het geval het congres akkoord gaat met twee stageplekken voor maximaal twee jaar.

----------------------------

Amendement 1 (hoofdbestuur)
Het hoofdbestuur stelt voor de bepaling jaarlijks te vervangen door tweejaarlijks als de amendementen van het HB zijn aangenomen om twee stagiairs tegelijkertijd toe te laten, elk voor maximaal twee jaar (in plaats van één jaar).

----------------------

Amendement 2 (Noord-Nederland)
Als het amendement van het hoofdbestuur over het aanbieden van twee stageplekken wordt aangenomen, moet ook in dit voorstel gesproken worden over de HB-stageplekken in plaats van de HB-stageplek.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres VOOR dit amendement te stemmen.

----------------------------

23). Aandacht voor interessegebieden HB-stagiair (NPB Jong)

Het beoogde HB-lid t/m 35 jaar dat de HB-stageplek krijgt toegekend kan een voorkeur uitspreken voor het aanhaken bij een bepaalde bestuursportefeuille. Het bestuur is niet verplicht aan dat verzoek te voldoen.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.

----------------------------

24). Inspraak en stemrecht HB-stagiair (NPB Jong)

De kandidaat heeft tijdens zijn HB-stage wel inspraak, maar geen stemrecht.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.