59 en 60). Meer opties voor aantonen werk- en denkniveau (doorstroom)

De afspraken over het loopbaanbeleid die in de cao 2018-2020 zijn gemaakt, brengen veel kansen met zich mee voor huidige en aanstaande politiemedewerkers. Helaas blijkt steeds vaker ook dat de ontwikkeling van talentvolle collega’s tot stilstand komt en ze vanwege de huidige capaciteitsproblemen, hun persoonlijke situatie of andere omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om een stap in hun ontwikkeling te zetten. Vaak komt dit doordat talenten en competenties van medewerkers onvoldoende inzichtelijk zijn en/of niet meetellen bij het voldoen aan de gestelde harde eisen (HBO/WO werk- en denkniveau). Daarom hoopt NPB Jong dat onderstaande voorstellen tijdens de arbeidsvoorwaardelijke gesprekken door de NPB-onderhandelaars worden meegenomen naar de onderhandelingstafel.

59). Meetellen assessments, EVC’s en certificaten bij aantonen van iemands werk- en denkniveau (NPB Jong)

Bij onderhandelingen over verbeteringen in het loopbaanbeleid zal de NPB erop aandringen dat bij interne sollicitaties naar een hogere uitvoerende functie de mogelijkheid terugkomt om assessments, EVC’s, diploma’s en certificaten waar mogelijk weer mee te laten tellen bij het aantonen van harde eisen en/of gevraagd werk- en denkniveau.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. De huidige opleidingsprofielen voorzien al in de mogelijkheid om een diploma te vervangen door een EVC en gevraagd werk- en denkniveau aan te tonen via werkervaring. Tevens is in de nieuwe politie-cao 2022-2024 afgesproken dat het assessment wordt toegevoegd aan de instrumenten om te bepalen of een medewerker geschikt is voor een functie, voldoet aan het gevraagde werk- en denkniveau en nog ontwikkelpunten heeft. Waarbij expliciet is afgesproken dat het assessment op zichzelf geen kwalificerend instrument is voor een functie.

De NPB zet zich er actief voor in dat deze mogelijkheden gemakkelijk beschikbaar zijn en daadwerkelijk worden ingezet. Dit voorstel voegt daaraan het certificaat toe. Met de afgesproken instrumenten acht de NPB voldoende instrumenten beschikbaar.

---------------------------

60). Invoeren standaard-getuigschrift van leidinggevenden over iemands werk- en denkniveau (NPB Jong)

Bij onderhandelingen over verbeteringen in het loopbaanbeleid zal de NPB erop aandringen dat dat er een formulier wordt ontwikkeld waarop een leidinggevende zijn oordeel over het werk- en denkniveau van een medewerker kan vastleggen. Dit document kan vervolgens bij een sollicitatie worden gebruikt als bewijs van het voldoen aan de gestelde harde eisen van de desbetreffende functie.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Harde eisen zijn normaliter diploma’s zoals opgenomen in de opleidingsprofielen. Ook te vervangen door een EVC. Een formulier kan nooit de plaats innemen van een harde eis zoals een diploma.