50 en 51). Meer duidelijkheid over bijdrage NPB aan OR-verkiezingen

50). Borging deelname NPB-afdelingen aan OR-verkiezingen (Rotterdam)

De afdeling Rotterdam stelt aan het congres voor om binnen de vereniging de verplichting op te nemen om in iedere eenheid mee te doen aan de OR-verkiezingen. Er wordt dus in iedere eenheid een kandidatenlijst aangeleverd.

Toelichting
De afdeling Rotterdam heeft met enige verwondering gekeken naar de laatste OR-verkiezingen, waarbij er afdelingen zonder NPB-lijst de verkiezingen in gingen. Naar het idee van de afdeling Rotterdam was dit niet overeenkomstig het gestelde in artikel 4 van de statuten onder f en is er behoefte aan een meer duidelijke uitleg over de ondersteuning van de vakbond tijdens de OR-verkiezingen.

Het zou volgens de afdeling niet aan het vrije veld overgelaten moeten worden of een afdeling wel of niet een lijst indient. Indien zulks niet mogelijk is dan moet er vanuit de NPB-werkorganisatie of vanuit andere afdeling hulp komen, zodat het uitbrengen van een lijst uiteindelijk wel mogelijk is. Het is namelijk van bijzonder belang dat de afdelingen ook goed op de hoogte zijn van de zaken die in de OR spelen. Daarnaast is het voor de OR van bijzonder belang om de koers van de NPB te kennen. Fractie-overleggen met de afdelingen kunnen ook alleen maar indien er ook een NPB-fractie in de OR aanwezig is.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. De praktische invulling van de medezeggenschap bij de politie en de rol van de bonden in dat krachtenveld is momenteel onderwerp van discussie. In plaats van nu alvast dwingend vast te leggen hoe de bond punt f van artikel 4 van de statuten over vier jaar moet invullen voelen wij meer voor het omarmen van het volgende congresvoorstel over hetzelfde onderwerp van de afdeling Noord-Holland.

---------------------------

51). Standpunt effectieve medezeggenschap uitwerken (Noord-Holland)

De NPB ontwikkelt de komende twee jaar een duidelijk en realistisch standpunt over de inrichting van de medezeggenschap bij de politie die voor de medewerkers het meest effectief is en die de bond voortaan in het belang van zijn leden zal nastreven.

Toelichting
De huidige inrichting van de medezeggenschap bij de politie staat ter discussie. Het werven en presenteren van potentiële personeelsvertegenwoordigers verloopt grotendeels via de vakbonden. Dat lijkt op gespannen voet te staan met de beoogde ongebondenheid van de OR leden, maar in de praktijk krijgen de politiebonden voor al hun investeringen in OR verkiezingscampagnes weinig invloed op het doen en laten van ondernemingsraden terug. Tegelijk bestaat het risico dat de huidige aanpak (= door de vakbondslijsten gedomineerde verkiezingen) geschikte kandidaten tegen de borst stuit en dus uit beeld houdt.

De sluimerende onvrede over de huidige aanpak heeft geleid tot opvallende initiatieven. In Limburg hebben de bonden vooraf een zetelverdeling afgesproken en ieder voor zich het benodigde aantal kandidaten geleverd, zodat er geen verkiezingen meer noodzakelijk waren. In Den Haag hebben de NPB en de ACP de OR-verkiezingen in 2021 helemaal links laten liggen. In plaats daarvan zijn ze begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe vorm van medezeggenschap buiten de ondernemingsraad om.

Binnen de NPB is afgelopen jaren weer heftig gediscussieerd over de verenigbaarheid van kaderfuncties met het OR-lidmaatschap en over het aantal keren dat een collega zich via de NPB kandidaat mag stellen voor de OR.

Kortom: hoog tijd voor de NPB om dit onderwerp eens serieus uit te diepen en – in nauwe samenspraak met de afdelingen uiteraard – een duidelijke en realistische visie op de relatie tussen de vakbond en de medezeggenschap te formuleren, die als het richtsnoer kan dienen bij toekomstige beleidskeuzes.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.