30 t/m 33). Extra waarborgen zorgvuldige besluitvorming hoofdbestuur

30). Aanstellen van een plaatsvervanger voor de hoofdbestuurders vanuit de afdelingen (Rotterdam)

Elke afdeling moet voortaan twee afgevaardigden naar het hoofdbestuur laten kiezen: de reguliere afgevaardigde en een plaatsvervanger.

Toelichting
Momenteel hebben we de situatie waarbij er slechts één HB-lid vanuit de afdeling is afgevaardigd en bij absentie van dat HB-lid is er geen vervanger. Dat kan leiden tot minder prettige situaties waarbij de afdeling niet goed vertegenwoordigd wordt en er geen terugkoppeling naar de afdeling plaatsvindt. Dit is naar het oordeel van de afdeling Rotterdam een ongewenste situatie.

Stemadvies
Het hoofdbestuur adviseert het congres dit voorstel aan te nemen.

---------------------------------------------

31). Vervanging bezoldigde HB-leden bij langdurige afwezigheid (Rotterdam)

Er moet een regeling komen om betaalde hoofdbestuurders (dagelijkse bestuurders) te kunnen vervangen bij langdurige uitval (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte).

Toelichting
Momenteel is het niet mogelijk om betaald lid van het hoofdbestuur te vervangen bij langdurige uitval (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte). De afdeling Rotterdam vindt dat in de statuten/het HHR geregeld moet worden dat ‘de leden’ in zo’n geval vanaf een bepaald moment een verzoek tot het starten van een vervangingsprocedure kunnen indienen.

Stemadvies
Het hoofdbestuur is positief over dit voorstel maar zal een amendement indienen dat voorstelt in de gewenste regeling duidelijk te maken dat het om tijdelijke vervanging gaat. Dat blijkt nu niet uit het voorstel.

---------------------------

32). Garantiebepaling continuïteit van bestuur (Hoofdbestuur)

In de statuten wordt geregeld op welke manier de NPB voorziet in het waarnemen van de taken en bevoegdheden van het hoofdbestuur als het volledige bestuur is weggevallen/niet langer tot besturen in staat is. In die situatie roepen de afdelingshoofden binnen de werkorganisatie van de bond zo spoedig mogelijk de bondsraad en de afdelingsvoorzitters bijeen. Tijdens dat spoedberaad wordt besloten welke ledenvertegenwoordigers samen het dagelijks bestuur gaan waarnemen en wat daarbij hun praktische prioriteiten zijn.

Toelichting
Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) van kracht. Zij schrijft voor dat de statuten van een vereniging duidelijk moeten maken op welke manier in de continuïteit van het bestuur wordt voorzien als het hele bestuur niet langer kan of mag besturen. Dat is dan de grondslag waarop deze persoon of personen voor wat betreft hun bestuursdaden wettelijk  worden gelijkgesteld aan een bestuur.

-------------------------------

33). Wachtgeldregeling bezoldigde hoofdbestuurders (Rotterdam)

Vanuit goed werkgeverschap moet er een goed financieel vangnet komen voor bezoldigde hoofdbestuurders die worden vervangen. Deze regeling moet ook voorzien in uitzonderingsgevallen op basis van laakbaar gedrag. Het verzoek van de afdeling Rotterdam is dit te regelen.

Stemadvies
Het hoofdbestuur heeft uit eigen beweging een concreet voorstel voor een wachtgeldregeling ingediend bij de bondsraad en dat is aangenomen. Om die reden adviseert het hoofdbestuur de afdeling Rotterdam dit voorstel in te trekken.