23 en 24). Meer ruimte voor dubbelfuncties van kaderleden

23). Minder ontoelaatbare dubbelfuncties voor hoofdbestuurders (Rotterdam)

De functie van hoofdbestuurder moet (weer) verenigbaar worden met vier van de zes functies binnen de bond waarmee hij nu volgens het HRR onverenigbaar is. De NPB-afdeling Rotterdam stelt voor uit artikel 10 van het HHR de volgende vier ontoelaatbare dubbelfuncties voor hoofdbestuurders (weer) te schrappen:

  • lid zijn van een afdelingsbestuur;
  • lid zijn van een adviesorgaan;
  • IB-coördinator zijn en
  • lid zijn van een (C)OR.

Hieronder de bepaling die dan overblijft.

Leden van het hoofdbestuur kunnen niet gelijktijdig:
a) Lid zijn van de bondsraad zoals genoemd in artikel 14 van de statuten;
b) Afgevaardigde zijn op het congres zoals genoemd in artikel 10 van de statuten;

Toelichting
Allereerst willen wij opmerken dat het congresbesluit uit 2014 om een aantal dubbelrollen binnen de NPB uit te sluiten met de beste bedoelingen tot stand is gekomen en is aangenomen. In het kader van bestuurlijke vernieuwing wilde men ‘vers bloed en verjonging’ in het bestuur en er werd aangenomen dat het toestaan van bepaalde dubbelrollen tot ongewenste effecten zou kunnen leiden. Beide aannames zijn onjuist gebleken.

Het genomen besluit heeft naar het idee van de afdeling Rotterdam veel negatieve effecten gehad op de afdelingen. Wij hebben met enige verwondering gekeken naar de gretigheid waarmee bepaalde kaderleden met dubbelrollen moesten stoppen. Dit gebeurde in veel gevallen met stoom en kokend water en dat had nogal wat negatieve gevolgen.

1. Ervaren leden moesten van een post worden afgehaald en nieuwe leden worden gevonden.
2. Er is veel energie gestoken van binnen naar binnen (conflicten) terwijl die energie ook van binnen naar buiten had kunnen gaan (richting de leden). Dit is erg zonde.
3. Een en ander ging ten koste van het onderling vertrouwen tussen de afdelingen en het HB.

De afdeling Rotterdam begrijpt goed dat een breder fundament in de afdelingen gewenst is maar de weg daar naartoe is meer dan onwenselijk geweest. Bij toekomstige veranderingen staan wij dan ook een andere procesgang voor (evolutie in plaats van revolutie). Als er sprake zou zijn van ongewenste belangenverstrengeling, dan moet dit een bespreekpunt zijn tussen de voorzitter van de afdeling en het HB. Vanuit dat gesprek kan er dan richting worden gegeven of hulp worden geboden.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Het is uit democratische overweging onwenselijk dat een HB-lid zitting neemt in een adviesorgaan. Immers een adviesorgaan adviseert het HB. Hetzelfde geldt voor het lidmaatschap van het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur draagt namelijk kandidaten voor het HB voor.

----------------------------

24). Opheffen verbod op dubbelfunctie afdelingsbestuurder/OR-lid (Limburg)

Het verbod op de dubbelfunctie afdelingsbestuurder/OR-lid moet worden opgeheven. NPB-kaderleden krijgen de bevoegdheid terug om tegelijkertijd lid van een afdelingsbestuur te zijn en personeelsvertegenwoordiger in een ondernemingsraad.

Toelichting
In 2018 heeft het ledencongres in Enschede ingestemd met het voorstel van de afdeling Noord-Nederland om in het huishoudelijk reglement vast te leggen dat leden van het bestuur van een afdeling niet gelijktijdig lid kunnen zijn van een (centrale) ondernemingsraad. Het beoogde doel van dit verbod was het wegnemen van elke twijfel over de onafhankelijkheid van de personeelsvertegenwoordigers in de verschillende gremia en hun vermogen om zonder last of ruggenspraak mee te discussiëren en te stemmen.

De afdeling Limburg vindt dat dit doel ondergeschikt moet worden gemaakt aan een belangrijker doel: het handhaven van de continuïteit in het aanleveren van voldoende kundige, gemotiveerde en ervaren kandidaten voor alle bestuursfuncties binnen de vakbond en alle zetels binnen de medezeggenschap. Deze continuïteit zou de NPB hoger moeten aanslaan dan een politiek correct verbod op een bepaalde combinatie van functies om het risico van belangenverstrengeling terug te dringen. De bepaling daarover moet dus weer uit het huishoudelijk reglement worden geschrapt.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Het afdelingsbestuur heeft tot taak om leden voor de medezeggenschap te kandideren en met raad en daad bij te staan. Het voorstel brengt dus dubbele petten met zich mee en onwenselijke vermenging van rollen.