32 en 33). Meer ruimte voor kaderleden met dubbelfuncties

32). Vrijgeven vier verboden dubbelfuncties hoofdbestuurders (Rotterdam)

De functie van hoofdbestuurder moet (weer) verenigbaar worden met vier van de zes functies binnen de bond waarmee hij nu volgens het HRR onverenigbaar is. De NPB-afdeling Rotterdam stelt voor uit artikel 10 van het HHR de volgende vier ontoelaatbare dubbelfuncties voor hoofdbestuurders (weer) te schrappen:

  • lid zijn van een afdelingsbestuur;
  • lid zijn van een adviesorgaan;
  • IB-coördinator zijn en
  • lid zijn van een (C)OR.

Hieronder de bepaling die dan overblijft.

Leden van het hoofdbestuur kunnen niet gelijktijdig:
a) Lid zijn van de bondsraad zoals genoemd in artikel 14 van de statuten;
b) Afgevaardigde zijn op het congres zoals genoemd in artikel 10 van de statuten;

Toelichting
Allereerst willen wij opmerken dat het congresbesluit uit 2014 om een aantal dubbelrollen binnen de NPB uit te sluiten met de beste bedoelingen tot stand is gekomen en is aangenomen. In het kader van bestuurlijke vernieuwing wilde men ‘vers bloed en verjonging’ in het bestuur en er werd aangenomen dat het toestaan van bepaalde dubbelrollen tot ongewenste effecten zou kunnen leiden. Beide aannames zijn onjuist gebleken.

Het genomen besluit heeft naar het idee van de afdeling Rotterdam veel negatieve effecten gehad op de afdelingen. Wij hebben met enige verwondering gekeken naar de gretigheid waarmee bepaalde kaderleden met dubbelrollen moesten stoppen. Dit gebeurde in veel gevallen met stoom en kokend water en dat had nogal wat negatieve gevolgen.

1. Ervaren leden moesten van een post worden afgehaald en nieuwe leden worden gevonden.
2. Er is veel energie gestoken van binnen naar binnen (conflicten) terwijl die energie ook van binnen naar buiten had kunnen gaan (richting de leden). Dit is erg zonde.
3. Een en ander ging ten koste van het onderling vertrouwen tussen de afdelingen en het HB.

De afdeling Rotterdam begrijpt goed dat een breder fundament in de afdelingen gewenst is maar de weg daar naartoe is meer dan onwenselijk geweest. Bij toekomstige veranderingen staan wij dan ook een andere procesgang voor (evolutie in plaats van revolutie). Als er sprake zou zijn van ongewenste belangenverstrengeling, dan moet dit een bespreekpunt zijn tussen de voorzitter van de afdeling en het HB. Vanuit dat gesprek kan er dan richting worden gegeven of hulp worden geboden.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Het is uit democratische overweging onwenselijk dat een HB-lid zitting neemt in een adviesorgaan. Immers een adviesorgaan adviseert het HB. Hetzelfde geldt voor het lidmaatschap van het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur draagt namelijk kandidaten voor het HB voor.

---------------------

Amendement (Oost-Brabant)
De functie van onbezoldigd hoofdbestuurder wordt weer verenigbaar met de functies van IB-coördinator en (C)OR-lid. Alleen deze twee functies worden uit de huidige lijst met zes ontoelaatbare dubbelfuncties geschrapt – en niet de twee functies die Rotterdam daarnaast ook nog wil schrappen (lid zijn van een afdelingsbestuur of van een adviesorgaan).

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN dit amendement te stemmen. Wij vinden het niet passen bij de taak en rol van een hoofdbestuurder dat hij of zij tegelijkertijd andere functies binnen de bond of de medezeggenschap vervult. Niet alleen vergt het HB-lidmaatschap een forse investering van je tijd en aandacht, het is ook verstandig om op deze manier (de schijn van) belangenverstrengeling of taakverknoping te voorkomen.

----------------------------

33). Opheffen verbod dubbelfunctie afdelingsbestuurder/OR-lid (Limburg)

Het verbod op de dubbelfunctie afdelingsbestuurder/OR-lid moet worden opgeheven. NPB-kaderleden krijgen de bevoegdheid terug om tegelijkertijd lid van een afdelingsbestuur te zijn en personeelsvertegenwoordiger in een ondernemingsraad.

Toelichting
In 2018 heeft het ledencongres in Enschede ingestemd met het voorstel van de afdeling Noord-Nederland om in het huishoudelijk reglement vast te leggen dat leden van het bestuur van een afdeling niet gelijktijdig lid kunnen zijn van een (centrale) ondernemingsraad. Het beoogde doel van dit verbod was het wegnemen van elke twijfel over de onafhankelijkheid van de personeelsvertegenwoordigers in de verschillende gremia en hun vermogen om zonder last of ruggenspraak mee te discussiëren en te stemmen.

De afdeling Limburg vindt dat dit doel ondergeschikt moet worden gemaakt aan een belangrijker doel: het handhaven van de continuïteit in het aanleveren van voldoende kundige, gemotiveerde en ervaren kandidaten voor alle bestuursfuncties binnen de vakbond en alle zetels binnen de medezeggenschap. Deze continuïteit zou de NPB hoger moeten aanslaan dan een politiek correct verbod op een bepaalde combinatie van functies om het risico van belangenverstrengeling terug te dringen. De bepaling daarover moet dus weer uit het huishoudelijk reglement worden geschrapt.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Het afdelingsbestuur heeft tot taak om leden voor de medezeggenschap te kandideren en met raad en daad bij te staan. Het voorstel brengt dus dubbele petten met zich mee en onwenselijke vermenging van rollen.

--------------------------

Amendement (Limburg)
De dubbelfunctie afdelingsbestuurder/OR-lid is toegestaan als een onafhankelijke commissie adviseert dat de inzet van het betreffende kaderlid noodzakelijk is om een optimale OR-kandidatenlijst te kunnen presenteren.

De leden van deze commissie worden gekozen door het afdelingsbestuur, dat een profielschets van de gewenste OR-kandidaten vaststelt en ook de kaders waarbinnen de commissie haar werkzaamheden dient uit te voeren. Het advies van de commissie is bindend en dient door het afdelingsbestuur te worden gevolgd.

Toelichting
Op basis van een persoonlijke gedachtewisseling met het hoofdbestuur heeft de afdeling Limburg dit amendement op zijn oorspronkelijke voorstel uitgewerkt. Uitgangspunt is en blijft het streven naar kwaliteit en draagvlak van de medezeggenschap. Wat ons betreft is er niets op tegen om dat aan de voorkant te borgen door een competentieprofiel, waarbij gekeken wordt naar diversiteit, deskundigheid, professionaliteit en een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen binnen de eenheid.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres VOOR dit amendement te stemmen. Als aan de daarin omschreven voorwaarden is voldaan, accepteert het hoofdbestuur een dubbelfunctie afdelingsbestuurder/OR-lid.