11). Meer invloed afdelingsbesturen op het NPB-beleid

11). Overstappen op een afdelingsgerichte verenigingsstructuur (Politieacademie)

De NPB kiest voor een verenigingsstructuur waarin de afdelingen eigenstandiger gepositioneerd worden, hun leden centraal staan en maatwerk maximaal wordt ondersteund.

Toelichting
De huidige verenigingsstructuur biedt de afdelingen onvoldoende ondersteuning bij hun vakbondswerk. Een organisatie met minder lagen en kortere lijntjes kan daarin verbetering brengen. Het ledencongres, de bondsraad en het hoofdbestuur worden vervangen door één strategisch orgaan dat het algemeen beleid van de bond vaststelt. Dat orgaan komt te bestaan uit het dagelijks bestuur plus één afgevaardigde per afdeling en per adviesorgaan (met een buddy als reserve-lid) – allemaal met evenveel stemrecht.

De vereniging gaat draaien op basis van minder schakels. Er hoeft dan ook minder overlegd te worden, wat leidt tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen. De afdelingen houden frequent contact met hun leden, via zowel de traditionele als de moderne media. De leden worden vaker (fysiek en digitaal) geraadpleegd en krijgen meer inbreng, met als gevolg een betere dienstverlening en grotere tevredenheid over het vakbondswerk.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Ten eerste zijn we het niet eens met de stelling dat de huidige verenigingsstructuur het vakbondswerk door de afdelingen (maatwerk in het belang van de leden) onvoldoende ondersteunt.

Ten tweede bevat het voorstel te veel elementen die niet goed (genoeg) doordacht lijken. In het beoogde nieuwe, oppermachtige ‘strategische orgaan’ krijgt bijvoorbeeld elke afdeling één afgevaardigde. Maar dat is in het huidige hoofdbestuur ook al zo. De afgevaardigden krijgen volgens het voorstel allemaal evenveel stemrecht. Dat is een flinke ingreep in de ledendemocratie vergeleken met de grondslagen van het huidige congres en de huidige bondsraad.

En tot slot: de verwachte positieve effecten op het gebied van de ledenparticipatie en de ledenbinding zijn erg rooskleurig geformuleerd, zonder dat aannemelijk wordt gemaakt dat de beoogde structuurwijziging noodzakelijk is om die effecten (meer inbreng van de leden, betere dienstverlening, grotere tevredenheid over het vakbondswerk) te bereiken.

Een ingrijpende structuurwijziging zoals de afdeling Politieacademie voorstelt dient binnen de vereniging zorgvuldig bediscussieerd te worden. Dat is in dit geval (nog) niet gebeurd.

-----------------------------------

Amendement (Politieacademie)
Het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur en de bondsraad worden vervangen door één strategisch orgaan, bestaande uit het dagelijks bestuur plus één afgevaardigde per afdeling en per adviesorgaan (met een buddy als reserve-lid), allemaal met evenveel stemrecht. Dit nieuwe orgaan monitort het beleid van de bond dat op de algemene ledenvergadering is vastgesteld, geeft daaraan een nadere duiding en stuurt het eventueel bij.

De bondsraadleden en eenheidsbestuurders hebben in dit bestel geen rol meer, daar de afdelingen en adviesorganen nu rechtstreeks middels hun afgevaardigden invloed op de agenda van het nieuwe orgaan krijgen. De communicatielijnen tussen afdelingen en het nieuwe orgaan zullen ook visa versa hiermee sneller en efficiënter gaan verlopen.

Toelichting
De huidige verenigingsstructuur kent meerdere overlegvormen en rollen in de communicatie, waarbij onderwerpen regelmatig op meerdere tafels moeten worden besproken. Dit levert door dubbel werk, meer wachttijden en langere communicatielijnen een minder slagvaardige organisatie op. Een vereenvoudigde organisatie met efficiënter vergaderen en daarmee kortere lijntjes kan daarin verbetering brengen. De NPB als geheel zal daarmee slagvaardiger kunnen optreden op de vele diverse vraagstukken van zijn leden en zijn omgeving.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN dit amendement te stemmen. Het bevat te veel elementen die niet goed (genoeg) doordacht lijken. In het beoogde nieuwe, oppermachtige ‘strategische orgaan’ krijgt bijvoorbeeld elke afdeling één afgevaardigde. Maar dat is in het huidige hoofdbestuur ook al zo. De afgevaardigden krijgen volgens het voorstel allemaal evenveel stemrecht. Dat is een flinke ingreep in de ledendemocratie vergeleken met de grondslagen van het huidige congres en de huidige bondsraad.

Een ingrijpende structuurwijziging zoals de afdeling Politieacademie voorstelt dient binnen de vereniging zorgvuldig bediscussieerd te worden. Dat is in dit geval (nog) niet gebeurd.