19 en 20). Meer rechtstreekse invloed afdelingsbesturen op het NPB-beleid

19). Overstappen op een afdelingsgerichte verenigingsstructuur (Politieacademie)

De NPB kiest voor een verenigingsstructuur waarin de afdelingen eigenstandiger gepositioneerd worden, hun leden centraal staan en maatwerk maximaal wordt ondersteund.

Toelichting
De huidige verenigingsstructuur biedt de afdelingen onvoldoende ondersteuning bij hun vakbondswerk. Een organisatie met minder lagen en kortere lijntjes kan daarin verbetering brengen. Het ledencongres, de bondsraad en het hoofdbestuur worden vervangen door één strategisch orgaan dat het algemeen beleid van de bond vaststelt. Dat orgaan komt te bestaan uit het dagelijks bestuur plus één afgevaardigde per afdeling en per adviesorgaan (met een buddy als reserve-lid) – allemaal met evenveel stemrecht.

De vereniging gaat draaien op basis van minder schakels. Er hoeft dan ook minder overlegd te worden, wat leidt tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen. De afdelingen houden frequent contact met hun leden, via zowel de traditionele als de moderne media. De leden worden vaker (fysiek en digitaal) geraadpleegd en krijgen meer inbreng, met als gevolg een betere dienstverlening en grotere tevredenheid over het vakbondswerk.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Ten eerste zijn we het niet eens met de stelling dat de huidige verenigingsstructuur het vakbondswerk door de afdelingen (maatwerk in het belang van de leden) onvoldoende ondersteunt.

Ten tweede bevat het voorstel te veel elementen die niet goed (genoeg) doordacht lijken. In het beoogde nieuwe, oppermachtige ‘strategische orgaan’ krijgt bijvoorbeeld elke afdeling één afgevaardigde. Maar dat is in het huidige hoofdbestuur ook al zo. De afgevaardigden krijgen volgens het voorstel allemaal evenveel stemrecht. Dat is een flinke ingreep in de ledendemocratie vergeleken met de grondslagen van het huidige congres en de huidige bondsraad.

En tot slot: de verwachte positieve effecten op het gebied van de ledenparticipatie en de ledenbinding zijn erg rooskleurig geformuleerd, zonder dat aannemelijk wordt gemaakt dat de beoogde structuurwijziging noodzakelijk is om die effecten (meer inbreng van de leden, betere dienstverlening, grotere tevredenheid over het vakbondswerk) te bereiken.

Een ingrijpende structuurwijziging zoals de afdeling Politieacademie voorstelt dient binnen de vereniging zorgvuldig bediscussieerd te worden. Dat is in dit geval (nog) niet gebeurd.

----------------------------------

20). Participatie afdelingen bij aanstelling eenheidsbestuurders (Landelijke Eenheid)

De afdelingsbesturen worden zorgvuldig betrokken bij de aanstelling van de eenheidsbestuurder met wie ze moeten samenwerken.

Toelichting
Binnen de werkorganisatie van de NPB is een aantal eenheidsbestuurders actief, die elk het ‘besturen’ van één of meerdere politie-eenheden/NPB-afdelingen als taak hebben. De kwaliteit van de samenwerking tussen een eenheidsbestuurder en de hem of haar toegewezen afdeling(en) is van groot belang voor de kwaliteit van het vakbondswerk dat geleverd wordt.

Dat belang lijkt niet te worden onderkend bij de verdeling van de eenheden/afdelingen over de eenheidsbestuurders. De afdelingsbesturen hebben daar part noch deel aan; ze moeten als het ware maar afwachten met wie ze moeten samenwerken.

De afdeling Landelijke Eenheid vindt dat een onverantwoorde aanpak, die een (te) groot risico op fricties met zich meebrengt. Wij pleiten dan ook voor een zorgvuldige aanstellingsprocedure voor eenheidsbestuurders met volop participatie van de afdelingsbesturen.

Stemadvies
Het hoofdbestuur ontraadt het congres dit voorstel aan te nemen. Het in dienst nemen van medewerkers is een aangelegenheid van de werkorganisatie. Eenheidsbestuurders zijn bovendien uitwisselbaar als het gaat om de verdeling van de afdelingen en worden niet voor altijd gekoppeld aan dezelfde afdeling. Voor fricties in de samenwerking tussen een eenheidsbestuurder en een afdeling dient in overleg met het dagelijks bestuur een passende oplossing te worden gezocht.