6 t/m 10). Vaker een ledencongres/algemene ledenvergadering

6). Jaarlijks een ledencongres/algemene ledenvergadering (hoofdbestuur)

Om de levendigheid en geloofwaardigheid van de democratische besluitvorming binnen de bond een impuls te geven organiseert de NPB met ingang van 2022 eens per jaar een ledencongres – oftewel een landelijke algemene ledenvergadering.

Toelichting
Tot 2014 vonden de ledencongressen van de NPB eens in de drie jaar plaats en sindsdien eens in de vier jaar. Deze frequentie heeft ertoe geleid dat het machtigste orgaan van de bond de afgelopen dertig jaar (steeds) minder invloedrijk is geworden, zowel als het gaat om de evaluatie van het gevoerde beleid (de resultaten van het vakbondswerk) en het afspreken van verbeteringen en nieuwe plannen en doelen.

Dit principiële doel van het ledencongres – richting geven aan en toezicht houden op het doen en laten van het bestuur – kan in ere worden hersteld door te kiezen voor een jaarlijks ritme. Dat zorgt voor een duidelijke continuïteit en een grotere garantie dat relevante onderwerpen op tijd de door de leden gewenste aandacht (blijven) krijgen. Het zorgt ook automatisch voor een betere spreiding van onderwerpen door de jaren heen en dus voor meer ‘lucht’ in de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De opzet kan hetzelfde blijven: de congresgangers zijn officieel gekozen vertegenwoordigers van de rest van de leden en hebben tijdens het congres stemrecht op basis van het aantal leden in hun afdeling.

De keuze om jaarlijks een ALV/congres te houden maakt het toezicht door de leden op het beleid tijdiger, beter te volgen en indien nodig dwingender – en daardoor onder de streep dus geloofwaardiger en aantrekkelijker. Bedenk daarbij ook dat het congres als toezichthoudend orgaan meer bevoegdheden heeft en dus steviger kan ingrijpen dan bijvoorbeeld bondsraad. De functie van dat orgaan na de invoering van een jaarlijks congres zal in de loop van 2022 nader worden besproken en leiden tot aanvullende voorstellen vanuit het hoofdbestuur voor het congres in 2023.

Amendement (Oost-Brabant)
De NPB blijft eens in de vier jaar een ledencongres houden, maar organiseert in de tussentijd voortaan jaarlijks een thematisch congres. 

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN dit amendement te stemmen. In verenigingsland is het niet ongebruikelijk dat verenigingen jaarlijks een ledenvergadering houden. Ook collega-vakbonden kennen dat. In plaats van onbestuurbaar te worden kan er juist eerder bijgestuurd worden. De te behandelen onderwerpen en voorstellen kunnen door jaarlijkse congressen ook beter gespreid worden en daardoor indien nodig meer tijd en aandacht krijgen dan met een vierjaarlijks congres.

--------------------------------

7). Jaarlijks een ledencongres/algemene ledenvergadering (Politieacademie en Limburg)

De NPB kiest voor het jaarlijks organiseren van een ledencongres/algemene ledenvergadering in plaats van één keer in de vier jaar. Dit om op het afgelopen jaar terug te kijken en de koers op hoofdlijnen voor het komende jaar vast te stellen.

Toelichting
De keuze voor een jaarlijks ledencongres zorgt voor een duidelijke continuïteit en een grotere garantie dat relevante onderwerpen op tijd de door de leden gewenste aandacht (blijven) krijgen. Het zorgt ook automatisch voor een betere spreiding van onderwerpen door de jaren heen en dus voor meer ‘lucht’ in de agenda van de jaarlijkse bijeenkomst, waardoor er op zo’n dag ook meer ruimte is voor verdieping op een thema.

Deze vernieuwing geeft het democratische karakter van de bond een enorme impuls. Zij maakt het toezicht door de leden op het beleid tijdiger, beter te volgen en indien nodig dwingender – en daardoor onder de streep dus geloofwaardiger en aantrekkelijker. Bedenk daarbij ook dat het congres als toezichthoudend orgaan meer bevoegdheden heeft en dus steviger kan ingrijpen dan bijvoorbeeld een bondsraad.

Overigens verstevigt dit ook de ALV’s in de eenheden, die daarmee in de aanloop naar een jaarlijks ledencongres een steviger inbreng op de agenda kunnen hebben.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur heeft uit eigen beweging hetzelfde voorstel ingediend en adviseert het congres dan ook deze impuls voor de ledendemocratie te steunen.

Amendement (Oost-Brabant)
De NPB blijft eens in de vier jaar een ledencongres houden, maar organiseert in de tussentijd voortaan jaarlijks een thematisch congres. 

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN dit amendement te stemmen. In verenigingsland is het niet ongebruikelijk dat verenigingen jaarlijks een ledenvergadering houden. Ook collega-vakbonden kennen dat. In plaats van onbestuurbaar te worden kan er juist eerder bijgestuurd worden. De te behandelen onderwerpen en voorstellen kunnen door jaarlijkse congressen ook beter gespreid worden en daardoor indien nodig meer tijd en aandacht krijgen dan met een vierjaarlijks congres.

--------------------------------

8). Elke twee jaar een ledencongres/algemene ledenvergadering (Landelijke Eenheid)

De NPB kiest voor het tweejaarlijks organiseren van een ledencongres/algemene ledenvergadering in plaats van één keer in de vier jaar. 

Toelichting
Eén keer in de vier jaar een ledencongres houden is niet genoeg om de (vertegenwoordigers van de) leden tijdig de beoogde bepalende invloed te geven op de koers van de bond. De afdeling Landelijke Eenheid stelt voor over te schakelen op een tweejaarlijkse algemene ledenvergadering.

Eens in de twee jaar lijkt ons praktisch de meest wenselijke optie. Elk jaar een ledencongres houden geeft zowel het hoofdbestuur als de afdelingsbesturen te weinig tijd om het beleid uit te voeren, inclusief tussentijdse aanpassingen om de beste resultaten te behalen. Als de ledendemocratie naar behoren functioneert en in de tussenliggende periode zorgt voor voldoende controle en meedenken vanuit de achterban, zou een termijn van twee jaar tussen twee algemene (landelijke) ledenvergaderingen praktisch geen probleem moeten zijn.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur erkent dat met één algemene ledenvergadering in de vier jaar te veel tijd verstrijkt om koerswijzigingen te kunnen bespreken. Daarom stelt het hoofdbestuur zelf voor jaarlijks een ledencongres te organiseren. Gezien de ontwikkelingen die er momenteel spelen rond de samenwerking met de andere politievakbonden geeft een jaarlijks congres de mogelijkheid om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en beleidswensen en om bij te sturen. Aangezien het hoofdbestuur de voorkeur geeft aan een jaarlijks bondscongres ontraadt het hoofdbestuur het congres dit voorstel aan te nemen.

Amendement (Oost-Brabant)
De NPB blijft eens in de vier jaar een ledencongres houden, maar organiseert in de tussentijd voortaan jaarlijks een thematisch congres. 

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres TEGEN dit amendement te stemmen. In verenigingsland is het niet ongebruikelijk dat verenigingen jaarlijks een ledenvergadering houden. Ook collega-vakbonden kennen dat. In plaats van onbestuurbaar te worden kan er juist eerder bijgestuurd worden. De te behandelen onderwerpen en voorstellen kunnen door jaarlijkse congressen ook beter gespreid worden en daardoor indien nodig meer tijd en aandacht krijgen dan met een vierjaarlijks congres.

--------------------------------

9). Andere formulering zittingstermijn bondsraadleden (hoofdbestuur)

De huidige formulering van artikel 14, lid 2 is: De zittingstermijn voor een lid van de bondsraad is gelijk aan een congresperiode. Dat moet worden: De zittingstermijn voor een lid van de bondsraad is vier jaar.

Toelichting
De invoering van een jaarlijks congres leidt ertoe dat in de statuten de formulering van de zittingstermijn van bondsraadleden moet worden gewijzigd

N.B. In de herziene statuten staat deze bepaling in artikel 19.

----------------------------------

10). Andere formulering zittingstermijn hoofdbestuurders (hoofdbestuur)

De huidige formulering van artikel 18, lid 4 is: De leden van het hoofdbestuur worden gekozen voor de duur van een congresperiode. Dat moet worden: De leden van het hoofdbestuur worden gekozen voor vier jaar.

Toelichting
De invoering van een jaarlijks congres leidt ertoe dat in de statuten de formulering van de zittingstermijn van hoofdbestuurders moet worden gewijzigd.

N.B. In de herziene statuten staat deze bepaling in artikel 24, lid 4.