1 en 2). Reboot statuten en huishoudelijk reglement van de NPB

1). Invoering geactualiseerde en meer toegankelijke statuten (hoofdbestuur)

2). Invoering geactualiseerd en meer toegankelijk huishoudelijk reglement (hoofdbestuur)

De huidige bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement worden vervangen door meer toegankelijk geformuleerde teksten, waar nodig inhoudelijk aangevuld en geactualiseerd en uiteindelijk in logische samenhang gepresenteerd. Dat maakt van de statuten en het HHR vanaf 2022 hopelijk meer uitnodigende en relevante informatiebronnen – zowel voor leden van de vereniging als voor andere geïnteresseerden in het karakter van de bond en de spelregels die de leden in de loop der jaren samen hebben afgesproken.

Toelichting
In de afgelopen dertig jaar is er weinig zorg en aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de teksten van de statuten en het huishoudelijk reglement. Na elk ledencongres werden op grond van ingediende congresvoorstellen vaak vrij impulsief veranderingen aangebracht en her en der nieuwe bepalingen geplaatst. Deze jarenlange wildgroei heeft de bruikbaarheid van beide documenten aangetast en daarmee ook hun regulerende en normerende functie binnen de vereniging.

De voor het ledencongres in 2022 gerealiseerde herziening bestaat uit een ingrijpende redactieslag om de leesbaarheid en duidelijkheid te vergroten in combinatie met inhoudelijke aanvullingen om de geldigheid en volledigheid te optimaliseren.

Aanpak
Het hoofdbestuur heeft van de statuten en het huishoudelijk reglement een volledig herziene versie gemaakt. De redactionele verbeteringen zouden moeten blijken uit het verhoogde lezersgemak; de inhoudelijke wijzigingen zijn te volgen via een handleiding. In de aanloop naar het congres hebben de afdelingen en adviesorganen ruim twee maanden de tijd gekregen om amendementen (verbeterpunten) in te dienen op specifieke (inhoudelijke) wijzigingen in de statuten en het HHR. Die worden behandeld en in stemming gebracht tijdens het congres.

--------------

Amendement (op voorstel 1 en 2)
Ingediend door de afdeling Noord-Nederland

Graag zien we een consequent gebruik van het woord ledencongres. Nu worden congres en ledencongres door elkaar gebruikt.

Stemadvies hoofdbestuur
Het hoofdbestuur adviseert het congres VOOR dit amendement te stemmen.