15 augustus 2018

ALV Den Haag verschoven naar november

De Algemene Ledenvergadering van de NPB-afdeling Den Haag op dinsdag 28 augustus gaat niet door. Er is extra tijd nodig om een aantal verkiezingen zorgvuldig te laten verlopen, vandaar dat besloten is de ALV te verplaatsen naar november.

Op de Algemene ledenvergadering legt het afdelingsbestuur verantwoording af en wordt het bestuur herkozen, of deels herkozen en komen nieuwe NPB-leden op bestuursfuncties. Tijdens het laatste bondscongres in Enschede zijn voorstellen aangenomen waardoor de procedure voor de verkiezing voor bestuursfuncties anders verloopt.

De afdeling heeft geconcludeerd dat door het vasthouden aan de geplande ALV-datum van 28 augustus de zorgvuldigheid van de kandidaatstelling in het gedrang zou komen. Zeker als daarna nog een digitale ledenraadpleging moet plaatsvinden en kandidaten de gelegenheid moeten krijgen hun visie en missie aan een ieder kenbaar te maken.

Vandaar dat besloten is voldoende tijd voor deze procedures vrij te maken door de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar november. De exacte datum en locatie worden later bekendgemaakt.