NPB-hulp bij PTSS

NPB-leden die door hun politiewerk een posttraumatische stressstoornis oplopen zijn via de bond verzekerd van deskundige rechtsbijstand als de werkgever hun PTSS niet wil erkennen als een beroepsziekte. Ook als het ontvangen van de juiste vergoedingen problemen oplevert staan de juridische medewerkers van de NPB voor je klaar.

 

Heb je last van gezondheidsklachten en ben je ervan overtuigd dat die samenhangen met een posttraumatische stressstoornis als gevolg van je politiewerk? Dan is het van belang dat je ziekte wordt aangemerkt als beroepsziekte. Die status geeft je namelijk aanspraak op allerlei ondersteunende (financiële) voorzieningen die de bonden met de werkgever hebben afgesproken.

Erkenning beroepsziekte

Het proces om die erkenning te krijgen moet je zelf in gang zetten door je klachten te melden bij de bedrijfsarts. Is door een medicus vastgesteld dat je aan PTSS lijdt, dan moet de werkgever de Adviescommissie PTSS laten beoordelen of de ziekte in jouw geval werkgerelateerd is.

Het bestaan van deze commissie maakt deel uit van het PTSS-beleid dat de werkgever en de bonden in 2012 zijn overeengekomen. Zij bestaat uit een medicus namens de werkgever, een medicus namens de bonden en een onafhankelijk voorzitter.

Protocol en advies

Aan de hand van de gestelde PTSS-diagnose en de door jou en de werkgever aangedragen feiten stelt de commissie vast of jouw PTSS verband houdt met je werk bij de politie. Dat gebeurt op basis van een protocol waarin de werkwijze van de commissie en haar beoordelingskader zijn vastgelegd. Het bevoegd gezag krijgt vervolgens een ‘advies’ over het te nemen besluit, waarna hij jouw PTSS al dan niet erkent als beroepsziekte.

Afwijzing aanvechten

Valt dat besluit van de werkgever negatief uit? Dan kun je altijd bij de NPB terecht, om te beginnen om onze deskundigen te laten beoordelen of jouw erkenningsverzoek terecht is afgewezen.

Indien nodig starten we vervolgens samen een bezwaarprocedure. Wordt ook ons bezwaarschrift door de werkgever afgewezen, dan spant de NPB namens jou een beroepsprocedure bij de rechter aan.

-----------------------------------------------------------

Aanspraak op voorzieningen

Erkent de werkgever dat er in jouw geval sprake is van een beroepsziekte, dan krijg je daardoor bepaalde rechten op ondersteunende (financiële) voorzieningen. Die aanspraken staan omschreven in twee rechtspositionele regelingen: het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp).

Rechtmatige vergoedingen

Bij het opkomen voor je rechten kun je op bepaalde punten ondersteuning krijgen van een casemanager van het Meldpunt PTSS van het korps. Mocht je daarmee onvoldoende geholpen zijn, dan kun je altijd een beroep doen op de ruime deskundigheid die de NPB op dit gebied in huis heeft. Heb je bijvoorbeeld problemen met de vergoeding van de medische kosten? Of wil je hulp bij het aanvragen van een smartengeldvergoeding? Meld je dan bij ons via [email protected].

--------------------------------------------------------------

Aansprakelijkheid voor restschade

Ben je van mening dat de schadevergoeding die je op grond van de rechtspositionele regelingen gekregen hebt ontoereikend is? Dan kun je het korps voor de restschade aansprakelijk stellen. Belangrijk om te beseffen is wel dat aan een aansprakelijkstelling voor psychische aandoeningen hoge eisen worden gesteld.

Buitensporigheidsvereiste

Zo moet aantoonbaar sprake zijn van schending van de zorgplicht door de werkgever. Ook hanteert de rechter in dit soort zaken een buitensporigheidsvereiste. Dat wil zeggen: aansprakelijkheid kan alleen aan de orde zijn als de schade veroorzaakt is doordat een medewerker zeer uitzonderlijke inspanningen heeft moeten verrichten of in zeer uitzonderlijke omstandigheden heeft moeten werken.  

Het vereist dus flink wat juridische deskundigheid om goed te kunnen afwegen of een aansprakelijkstelling kans op succes heeft. Als NPB-lid kun je altijd een beroep doen op de expertise van een bondsmedewerker om samen zo’n beoordeling te maken.

--------------------------------------------------------------

Afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB)

https://www.youtube.com/watch?v=aI3Sde6xpjk